На нараді в МОНмолодьспорту представники міністерств і ві­домств говорили про діяльність ди­тячо-юнацьких спортивних шкіл. Головував на зібранні перший за­ступник міністра освіти і науки, мо­лоді та спорту України Євген Суліма, який закликав усіх покласти в основу спільної діяльності майбут­нє дітей, майбутнє фізичної куль­тури та спорту. Голова Державної служби молоді та спорту Равіль Сафіуллін наголо­сив на необхідності підвищення рів­ня залучення осіб від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спор­тивних школах; розширення їх ме­режі; збільшення рівня фінансово­го забезпечення діяльності ДЮСШ та залучення для цього позабю­джетних коштів; поліпшення матеріально-технічної бази; заохочення молодих спеціалістів до тренерсько-викладацької роботи; поліпшення медичного супроводу підготовки ви­хованців дитячо-юнацьких спортив­них шкіл тощо. Равіль Сафіуллін також доповів про систему фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних джерел. Учасники наради дійшли висновку, що основною проблемою в цій сфері сьогодні є те, що немає належної нормативно-правової бази для врегулювання питання фінансо­вого забезпечення діяльності дитя­чо-юнацьких спортивних шкіл. Як зазначив директор Департа­менту взаємодії з центральними ор­ганами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями МОНмолодьспорту Євген Баженков, насамперед необ­хідно вирішити питання з фінан­суванням із державного бюджету дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії. Їх у нас – 216. Це – небагато. Треба підтримати тих, хто розвивається і дає резуль­тат. Таким шляхом пішла, напри­клад, Російська Федерація. За підсумками обговорення по­рушених питань ухвалено рішення про створення робочої групи з роз­роблення нормативно-правової бази для забезпечення діяльності дитя­чо-юнацьких спортивних шкіл. Єв­ген Суліма наголосив, що бере вико­нання цього рішення під особистий контроль. За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту «Освіта України» № 26

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу