Дошкільна освіта, без перебільшення, – основа всієї освітньої системи країни. Поняття про цінності, основи поведінки й елементарні знання дитина отримує в короткий проміжок часу, коли ходить у дитсадочок. І тут треба визнати, що дошкільна освіта все ще не сягнула достатнього рівня розвитку. Одна з проблем – надвисока наповнюваність ДНЗ. На 100 місцях виховують у середньому 108 дітей. У великих містах показник подекуди сягає 120. Звідси – черги і хабарництво; навіть сьогодні іноді потрапити в дитячий садок не простіше, ніж вступити до університету. Вихід – у жорсткому втручанні держави в стан справ довкола ДНЗ. Що робиться в цьому напря­мі, «Освіті України» роз­повів народний депутат України, член парламентського Комітету з питань науки й освіти Сергій Баранов-Мохорт. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА – Сергію Миколайовичу, ситуація з кількістю дитсадків в Україні все ще далека від ідеальної. Що робить освітянська влада в цьо­му напрямі?  – Якщо коротко, робиться чи­мало: повертаємо ДНЗ у комуналь­ну власність, будуємо нові, поліп­шуємо матеріальну, технічну й методичну базу тих, що є. Проте хочу почати трохи зда­леку. В 2010 році в країні зміни­лася влада. Ми отримали в спа­док, без перебільшення, занепалу дошкільну освіту. Рівень охоплен­ня нею дітей становив 56 %, до­шкільнят п’ятирічного віку – 93 %. А тепер подивіться, на які по­казники ми вийшли за два роки: 75,9 та 99,8 % відповідно. Тож ідеться лише про кардиналь­ні й масштабні реформи в дошкіль­ній освіті. Вони почалися в 2010 році з ініціативи Президента України Ві­ктора Януковича, коли стартувала програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкуренто­спроможна економіка, ефективна держава». Одним із пріоритетних її напрямів визначено реформу системи освіти. Що стосується дошкіль­ної освіти, світова наука і практика визнає її фундаментом галузі. – Свого часу багато йшлося про урядову програму розвитку до­шкільної освіти в Україні. Розка­жіть про неї докладніше.  – У розробці Державної ці­льової соціальної програми роз­витку дошкільної освіти на пе­ріод до 2017 року брало участь чимало органів влади й організа­цій, зокрема й МОНмолодьспорту. Її затвердив Кабмін у квітні ми­нулого року. Програма спрямова­на на розроблення і впроваджен­ня механізмів розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституцій­них прав і державних гарантій доступності, безоплатності її здо­буття дітьми в державних і ко­мунальних ДНЗ. Вона передбачає не лише впровадження новітніх освітніх технологій, у тому чис­лі комп’ютеризації з під’єднанням до інтернету, чи сучасних методо­логічних підходів, зокрема компетентнісного. Йдеться про істотне розширення мережі ДНЗ різних типів і форм власності, зміцнення матеріально-технічної бази закла­дів, збільшення кількості дітей, які здобули дошкільну освіту, тощо. Тепер Державна цільова програма активно впроваджується в життя. – І, звичайно, під програму за­кладені певні кошти?  – Дуже серйозні кошти. Нага­даю, обсяг фінансування програми становить 5026,44 млн гривень. У тому числі 2,53 млн – за рахунок державного бюджету, 5023,1 млн – із місцевих бюджетів, 0,81 млн гри­вень – за рахунок інших коштів. На рік у середньому виходить близько 800 млн гривень видатків. Ці гроші допомагають відкри­вати нові ДНЗ по всій Україні й реконструювати старі. Впродовж останніх двох років відновлено ро­боту 476 дитячих садків. Крім того, створено 2,5 тисячі груп у садоч­ках, що дало можливість збільши­ти кількість місць на 134 тисячі. Водночас цього року ми не закри­ли жодного дитсадка. КІЛЬКІСТЬ ДНЗ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ – Який стан справ із відновлен­ня ДНЗ в регіонах?  – Наведу кілька прикладів. На Вінниччині за два роки введено в експлуатацію 37 ДНЗ, на Хар­ківщині заплановано відкриття 25 дитячих садків і 20 додаткових груп у вже діючих закладах. А ось у Криму за два роки не вве­ли в експлуатацію жодного ДНЗ. Тож у регіонах країни реформи проводяться дещо нерівномірно, але загалом рухаються швидко. Перед освітянами стоїть завдан­ня: за два роки повністю лікві­дувати черги до дитячих садків. Тобто до кінця наступного року їх не повинно бути. І ми вико­наємо це. – Розкажіть, як відбуваються ре­форми дошкільної освіти в Києві?  – Столиця – дзеркало реформ. Вся країна дивиться, що тут від­бувається. І робить висновки. Для мене як колишнього депутата Ки­ївської міськради особливо близь­кими є проблеми освіти в Києві. Скажу прямо: дошкільний сегмент у столиці переживав ті самі склад­нощі, що й в областях. Проте ми також розв’язуємо їх так швидко, як можливо. Тож кількість дошкільнят, які навчаються в Києві, налічує 94,3 тисячі дітей. А місць – 82,4 тися­чі. Садочки переповнені і не забез­печують достатнього рівня освіти й виховання. Тому гарантувати маленьким киянам місця – пер­шорядне завдання. Нині фактич­но потрібно як мінімум 15 тисяч місць у ДНЗ. А тепер подивіться, як ідуть справи. Порівняно з 2010 ро­ком чисельність дітей, які від­відують дитячі садочки, ясла-садки та ясла, за підсумками 2011 року збільшилася на 5,6 %. У нас було близько 79 тисяч місць, ста­ло – 82,4 тисячі всього за півроку. В 2011-му в місті працювало 679 дитячих садочків. Тепер їх вже 686. Отже, щомісяця в Києві від­кривається новий дитсадок. У найближчих планах – ство­рити в Києві 4200 нових місць в ДНЗ. Але з урахуванням нових де­мографічних прогнозів для знят­тя питання черг потрібно близь­ко 700 нових дошкільних установ. Впевнений, ми впораємося з цим завданням – дефіцит місць у столичних дитсадках буде лікві­дований у 2012 – 2013 роках. Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 28

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу