Про особливості цьогорічного вступу до вищих навчальних закладів розповідають у МОНмолодьспорту Невисока ціна за навчання, зокрема у приватних внз, може означати низький рівень освіти Нині триває вступна кампанія. Її результати на кілька років вплинуть на життя майбутніх студентів і їх родин. Але не всі ВНЗ є однаково чесними і з абітурієнтами, і з державою. Про це йшлося на прес-конференції керівника Державної інспекції навчальних закладів Михайла Гончаренка і директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрія Коровайченка. У минулому, 2011 році, з питань організації і проведення вступної кампанії до ВНЗ, державна ін­спекція перевірила 61 ВНЗ у восьми регіонах країни. З них 35 – державної форми власнос­ті, 26 – приватної, – розповів Михайло Гончаренко. Інспектування ВНЗ здійсню­валося за такими основними на­прямами: перевірка освітньої діяльності і комплексні перевірки; дотримання вищими на­вчальними закладами різних форм власності та відокремле­ними структурними підрозділа­ми вишів ліцензійних і акреди­таційних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; мо­ніторинг якості підготовки сту­дентів. За словами керівника інспекції, типовими порушен­нями, виявленими під час при­йому до ВНЗ у 2011 році, були: оголошення прийому за відсут­ності ліцензії; прийом на ско­рочений термін навчання при невідповідності базової освіти напряму подальшого навчання; прийом документів для вступу на навчання за рівнями «спе­ціаліст» і «магістр» до початку вступної кампанії; відсутність чітких критеріїв оцінювання ек­заменаційних робіт; порушення під час формування рейтингових списків абітурієнтів і зара­хування до вищих навчальних закладів; укладання договорів на підготовку фахівців до за­рахування; невідповідність фор­ми договору на підготовку фа­хівців затвердженому типовому договору; надання ВНЗ платних послуг, не передбачених чин­ним законодавством. Михайло Гончаренко зазна­чив, що після рішення Держав­ної акредитаційної комісії про анулювання ліцензії ВНЗ, відпо­відно до чинного законодавства, може відновити освітню діяль­ність лише через рік, подавши в установленому порядку новий пакет документів для проведен­ня ліцензування напрямів і спе­ціальностей, ліцензія яких була анульована. – Тому майбутнім абітурі­єнтам треба звернути особли­ву увагу на перелік таких на­вчальних закладів, – наголосив голова ДІНЗ. Цьогоріч ДІНЗ у липні – вересні перевірить дотриман­ня умов прийому в 33 ВНЗ з десяти регіонів України. На час проведення вступної кам­панії – 2012 здійснюватиметь­ся оперативне реагування на звернення абітурієнтів, їхніх батьків, громадських організацій і спостерігачів. Для цього в МОНмолодьспорту та ДІНЗ України працюватимуть теле­фони «гарячої лінії» 481-32-15, 239-16-81. ВВЕЛИ В ОМАНУ – ПОВІДОМ! – Якщо абітурієнта ввели в оману недоброчесні ВНЗ – треба негайно повідомити про це МОНмолодьспорту або ДІНЗ. А якщо «потерпілий» ще й устиг сплатити за навчання, потрібно одразу звернутись до правоохоронних органів і суду, – сказав Михайло Гон­чаренко. Ось кілька порад цьогоріч­ним абітурієнтам: перевіряти наявність у ВНЗ не лише ліцен­зії, а й сертифіката про акре­дитацію; з’ясувати інформацію про обсяги прийому за держав­ним замовленням на підготовку фахівців з обраної спеціальнос­ті; перевірити наявність у ВНЗ довідки про внесення його до Єдиного реєстру вищих на­вчальних закладів; простежити, чи є у відкритому доступі всі вищезазначені документи ВНЗ. Якою ж буде доля студентів, які навчалися у ВНЗ на спеці­альностях, ліцензія на які ану­льована? – Передбачено переве­дення таких студентів до ін­ших ВНЗ, на ті самі спеціаль­ності і на умовах, не гірших за ті, на яких вони навчали­ся. І долею кожного опікується МОНмолодьспорту, – запевняє Михайло Федорович. «ДЕШЕВШЕ» НЕ ОЗНАЧАЄ «КРАЩЕ» Михайло Гончаренко розпові­дає, що досить часто під час перевірок ВНЗ виявлялося, що кваліфікація викладачів і навіть завідуючих кафедрами не від­повідала тим спеціальностям, які вони викладали. Наприклад, кафедру економіки міг очолю­вати кандидат технічних наук, спеціаліст з гірничої справи очолював кафедру менеджмен­ту, маркетингу і туризму. Бува­ли випадки, коли заняття про­водили викладачі, які не мали вищої освіти. – В одному з ВНЗ канди­дат філософських наук викла­дав аж дванадцять дисциплін, зокрема – соціологічного напряму, – розповідає Михайло Федорович. – Зрозуміло, що така кількість годин переван­тажує викладача. Він не може якісно провести всі заняття. Крім того, невідповідність ба­зової освіти і наукового ступе­ня тим предметам, які він викла­дав, може свідчити про «якість» викладання. Очільник державної інспек­ції навчальних закладів звер­нув увагу абітурієнтів і їх батьків: менша вартість навчан­ня за контрактом може бути пов’язаною з низьким рівнем викладання у ВНЗ. – Зрозуміло, що коли ви­кладач читає в 2 – 2,5 раза більше дисциплін, ніж дозволя­ють нормативи, ніж передбаче­но чинним законодавством, то студенти не отримують якіс­ної освіти, – каже він. – А ВНЗ може зекономити на якісних кадрах, відповідно – зменшити вартість підготовки студента. Тому низька ціна за навчання, зокрема у приватних ВНЗ, може означати невисокий рівень освіти. ІТ-ШНИКАМ – ЗЕЛЕНА ДОРОГА Про організацію цьогорічної вступної кампанії розповів ди­ректор Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко. За його словами, нові умови прийому до ВНЗ не дуже відрізняються від умов по­переднього року. – Новий вступний поріг становить уже 140 балів, тож підвищення порогового бала з профільних предметів забезпе­чить нам якість абітурієнтського складу, – зазначив він. І на­гадав, що цьогоріч структура державного замовлення істот­но змінилася, збільшилася кіль­кість місць підготовки саме тих спеціалістів, яких нині бракує на виробництві. – Майже на 26 відсо­тків збільшили замовлення на комп’ютерні спеціальності, що нині користуються в роботодав­ців великим попитом. І ми спо­діваємося, що всі випускники за цими спеціальностями будуть майже на 100 % забезпечені міс­цями працевлаштування, – за­уважив директор Департаменту вищої освіти. Під час прес-конференції відбулася он-лайн трансляція процедури реєстрації електро­нної заяви на участь у кон­курсному відборі на вступ до ВНЗ України на сайті: http://ez.osvitavsim.org.ua/. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 28

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу