Час підбити пiдсумки ПЕРШОГО ДЕСЯТИЛIТТЯ XXI СТОЛIТТЯ. За цей час наука i технологiї помiтно просунулися вперед. Давайте разом з американським телеканалом Discovery переглянемо, якими були найвидатнiшi вiдкриття людства за останнi десять рокiв.     ШВИДКIСТЬ ТАНЕННЯ ЛЬОДОВИКIВ Дослiдники  клiмату Землi вiдзначають, що гiгантськi  крижанi шапки Гренландiї та Антарктиди тануть швидше, нiж вважалося – попри те, про що вченi говорили ранiше, спираючись на помилковi моделi розрахунку. Знаменитi снiжники  Кiлiманджаро та iнших низькоширотних гiр можуть зникнути повнiстю. Товстi льоди Арктики швидко зменшуються, а це означає, що Пiвнiчний  Льодовитий океан, швидше за все, в майбутньому буде звiльнятися вiд льоду в лiтнiй  перiод.  Земля з меншою кiлькiстю  льоду – менш гостинна планета. Головна проблема – це наслiдки цього танення. За деякими прогнозами, пiдвищення рiвня свiтового океану забере пiд воду мiста й острови, вразливi до катастрофiчних  повеней. З iншого боку, гiрськi льодовики по всьому свiту стануть джерелами свiжої води для мiльярдiв.  ВИЯВЛЕННЯ ВОДИ НА МАРСI У 2008 роцi апарат Phoenix органiзацiї  NASA приземлився на Червонiй планетi, щоб пiдтвердити наявнiсть води i знайти ознаки органiчних сполук. Вiсiм рокiв тому апарат Mars Global Surveyor вказав  на ландшафтнi вимоїни, вiрнiше,  яри, створенi  потоками вод. Ну, а зовсiм недавно апарат Mars Expedition Rovers виявив мiнерали, що також вказують на наявнiсть древнiх вод. І все?таки докази наявностi води залишалися невловимими. Поки нарештi апарат Phoenix не посадили в районi Пiвнiчного полюса Червоної планети, з метою накопати зразкiв  для аналiзу. У момент взяття однiєї з проб, бортовi камери виявили бiлий порошок в однiй з ґрунтових  мас.  У ходi порiвняння знiмкiв, зроблених протягом найближчих  днiв, порошок повiльно зникав.  Пiсля iнтенсивного аналiзу, дослiдники прийшли до висновку, що цей бiлий порошок – водяний лiд. Це вiдкриття не тiльки пiдтверджує наявнiсть води на Червонiй планетi, але i дає надiю на те, що мiкроби  можуть використовувати  цю воду для виживання.Тим часом, 13 листопада цього року  NASA повiдомило про виявлення води на Мiсяцi.   ОДЕРЖАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛIТИН ЕТИЧНИМ ШЛЯХОМ У 2007 роцi вченi з Кiотського  унiверситету та унiверситету Вiсконсiн?Медiсон незалежно один вiд одного дозволили зрiлим клiтинам шкiри дорослої людини, якi були запрограмованi стати шкiрою, вести себе як ембрiональнi стовбуровi клiтини. Дорослi клiтини перетворилися  на плюрiпотентнi  клiтини,  або клiтини,  якi можуть виявитися  практично будь?яким iншим видом клiтин. Цi плюрiпотентнi клiтини дорослої людини вирiшили двi важливi проблеми. Виявилося, що етичних мiркувань i фiнансових обмежень можна уникнути, а лiкарi можуть, врешті решт, з використанням власних клiтин з ДНК людини виростити органи для пересадки, якi органiзм пацiєнта не буде вiдкидати.   УПРАВЛIННЯ ПРОТЕЗАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИГНАЛIВ  МОЗКУ Кiборги  поступово стають нашою реальнiстю. За що йде десятилiття були зробленi великi успiхи в областi контролювання людьми автоматизованих частин тiла i комп’ютерiв за допомогою iнтелекту. У 2000 роцi в унiверситетi Герцога в мiзки мавп впровадили електроди й навчили їх брати їжу, використовуючи руку?робот. Команда з MIT Media Lab Europe розробила не iнвазивний  метод зчитування мозкових хвиль i в 2004 роцi вперше використала цi сигнали для того, щоб керувати рухами героїв вiдеогри. Автоматизованi частини тiла, що керуються нервовими iмпульсами, дебютували в 2001 роцi в Чикаго реабiлiтацiйному iнститутi. Там iнвалiд  Джессi Саллiван використовував метод управлiння автоматизованими обома руками. І нарештi в 2009 роцi П’єрпаоло Петрузiелло навчився контролювати бiомеханiчну руку, поєднану з нервами його кукси за допомогою дротiв i електродiв. Петрузiелло виявився першою людиною в свiтi, який змiг виконати цiлий комплекс рухiв всього лише за допомогою сили думки.   ВИЯВЛЕННЯ ПЛАНЕТ – «ПРИБУЛЬЦIВ» У 2008  роцi астрономи за допомогою космiчного  телескопа Hubble та iнфрачервоних обсерваторiй Keck i Gemini на Гаваях оголосили про те, що вони «бачили» екзопланети, що обертаються навколо  далеких зiрок. Двi обсерваторiї вiдобразили цi чужорiднi свiти. Фахiвцi обсерваторiї  Keck розгледiли  три  екзопланети,  якi оберталися навколо  зiрки HR8799, що лежить на вiдстанi 150 свiтлових рокiв  вiд Землi. Завдяки Hubble вдалося iдентифiкувати одну масивну екзопланету, що обертається навколо зiрки Фомальгаут – вона лежить на вiдстанi 25 свiтлових рокiв вiд нашої планети.   НОВI ПРЕДКИ ЛЮДИНИ У 2002  роцi в пiвнiчнiй частинi Чаду дослiдники виявили череп вiком 6?7 мiльйонiв рокiв, що належить Sahelanthropus tchadensis – вiдомого як Toumai (Тоумай). Оскiльки були знайденi  лише кiстки черепа, вченим не вдалося дати вiдповiдi  на питання, чи ходив цей предок людини вертикально, спираючись на двi ноги. У 2009 роцi в пiвнiчно?схiднiй Ефiопiї знайшли найбiльш повний скелет предка людини з коли?небудь знайдених – скелет Ardipithecus  ramidus, прозваний згодом Ардi. Найдавнiший предок людини Ардi віком 4,4 мiльйон рокiв міг ходити на двох ногах, але також вiдрiзнявся  вмiнням лазити по деревах. Його зуби показують, що він їв безлiч рiзних видiв їжi. Ученi припускають, що чоловiки (самцi) i жiнки (самки) могли розбиватися на пари в певний час, значно пiдвищючи виживання, оскiльки жiнки могли активiзувати  свої дiтороднi здiбностi лише поки чоловiки дiставали їм їжу.   ПIДТВЕРДЖЕННЯ  IСНУВАННЯ ТЕМНОЇ МАТЕРIЇ Влiтку 2006 року астрономи оголосили про те, що допоможе людям зрозумiти  космос трохи краще: вони отримали прямi докази, що пiдтверджують iснування темної матерiї. І, мiж тим, вони все ще не можуть сказати точно, що ж вона таке є. Безпрецедентний доказ прийшов з ретельного зважування газу i зiрок, розкиданих мiж двох великих скупчень галактик в скупченнi Куля.   ВИВЧЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН ДИНОЗАВРА У 2005 роцi Мерi Хiгбай Швеiтзер i її колеги повiдомили про вiдкриття того, що називається  м’якими  тканинами  –  кровоносних  судин, кiсткового матриксу   та  iнших клiтин – на стегновiй кiстцi маленького Tyrannosaurus Rex. Отриманi з тканин амiнокислоти нагадують такi в сучасних курчат, що, на думку вчених, змiцнює зв’язок мiж динозаврами i птахами.   ВIДКРИТТЯ  НОВОГО КОСМIЧНОГО ОБ’ЄКТА В СОНЯЧНIЙ  СИСТЕМI У сiчнi 2005 року Майк Браун i його команда завдяки Паломарськiй обсерваторiї виявили 136199 Ерiс – мале тiло, яке на 27% бiльше Плутона. Ерiс перевершив Плутон i став 9?м найбiльшим космiчним тiлом iз вiдомих на сонячнiй орбiтi.  Пiдготував Володимир ШАРОВ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу