Перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Єв­ген Суліма і директор офісу програм ім. Фулбрайта в Україні Мирон Стахів під­писали протокол про співпрацю. В до­кументі передбачено розширення акаде­мічної мобільності та інтернаціоналізації освіти через обміни студентів і виклада­чів, виховання громадян світу і розви­тку лідерів в обох країнах; створення сприятливих умов для розвитку відно­син між вищими навчальними заклада­ми України і США; підтримка спільних заходів і програм для стимулювання і заохочення інновацій в управлінні осві­тою та навчанні і проведенні досліджень у різних галузях соціальних, гуманітар­них, природничих і прикладних/техніч­них наук тощо. Також, відповідно до протоколу, сторони спільно оголошу­ють щорічні конкурси для забезпечен­ня якнайбільшого поширення інформа­ції про програми ім. Фулбрайта серед українських вищих навчальних закла­дів, студентів і науковців. Протокол діятиме протягом п’яти років.

«Освіта України» № 49-50

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу