Які завдання ставить МОНмолодьспорту перед обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти? Як методичні служби повинні допомагати учителеві? Деякі методичні установи вимагають від учителя, зокрема, коли він проходить атестацію, звіти за всю його діяльність. Міністерство категорично проти На семінарі-нараді в міністерстві ректори і директори обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти обговорили широке коло питань. Майже п’яти годин виявилося замало для того, щоб порушити основні проблеми діяльності ОІППО: від статусу навчальних закладів системи післядипломної освіти і фінансових проблем до завдань на новий навчальний рік. Обговорювалися, наприклад, такі важливі питання, як критерії якості освіти, ре­алізація нового Державно­го стандарту початкової шко­ли, пошук інноваційних і нових методів викладання шкільних предметів, розвантаження і осучаснення нових навчальних про­грам для 5 – 9 класів, розвиток дистанційного й індивідуального навчання і багато іншого. ХТО ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ?  – Серед чинників, які вагомо впливають на якість освіти, є, безумовно, робота системи ме­тодичних служб, – сказав Борис Жебровський, який головував на нараді. – Сьогодні це взагалі найпотужніший чинник і якості управління. Якщо порівняти апа­рати державної служби (управ­лінь освіти) і методкабінетів, особливо в районах, – співвід­ношення 1 до 4. Ще більша про­порція іноді в обласних управлін­нях. Їм нічого не залишається, як делегувати методичним службам контролюючі функції, які їм не властиві. І нині замість швид­кої методичної допомоги вчителе­ві ми маємо структури, особли­во на рівні районів, які по суті є центральною фігурою в управ­лінні освітою. Вони визначають дуже багато речей, впливають і на якість освіти, і на вчителя. Як повідомив заступник міні­стра, розпочався серйозний ана­ліз усіх документів, що стосу­ються положень статутів, прав, обов’язків методичних служб.  – Треба детально вивчити, подивитись, що ми затверджу­вали останнім часом, – наголо­сив Борис Жебровський, звертаючись до директорів. – Я не кажу, що вам комфортно. Ви теж не знаєте, кому «вклонятися», за що відповідати. ЧИ МОЖЛИВА ФІНСЬКА МОДЕЛЬ НА УКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ? Одним з етапів такого моніто­рингу стане акція «Новим стан­дартам – нова школа», яка дасть можливість побачити в ці­лому ситуацію з методичними службами: хто приходить туди працювати, де навчають їхніх працівників, хто їх атестує, хто перенавчає, які в них обов’язки. Нагадаємо, що в рамках акції фахівці методичних служб пої­дуть вивчати досвід до своїх ко­лег в інші області. Говорили на нараді і про сві­товий досвід організації методич­них служб. Зокрема, Борис Же­бровський звернувся до фінської моделі.  – Якщо ми створимо свою систему так, як фіни, нам біль­ше нічого не буде потрібно, тому що система побудована на швидкій методичній допомо­зі. Наприклад, я директор гімна­зії. Є чіткі завдання на навчаль­ний рік, орієнтири виставлені. Ніхто не дивиться, як, яким спо­собом і формами це досягаєть­ся. Всім цікавий результат. Якщо в колективі чи в мене є якісь складнощі, я звертаюсь до цієї консультативної служби – при­їдуть, розкажуть, допоможуть. Якщо я хочу знати реальний стан справ, викликаю аудит і по­дивлюсь, на якому етапі я пере­буваю. Але введенню такої сис­теми в нас можуть завадити й самі методичні служби, – кон­статує заступник міністра. НОВІ СТАНДАРТИ – НОВІ ПРОГРАМИ ПЕРЕПІДГОТОВКИ Далі слово взяли фахівці МОНмолодьспорту, які говорили про перспективи на наступний навчальний рік, а також окрес­лили завдання, які відділи мініс­терства ставлять перед методич­ними службами. Заступник директора Депар­таменту загальної середньої та дошкільної освіти Тамара Панасюк наголосила, що з 1 вересня впроваджуються нові стандар­ти початкової освіти. Тому ме­тодичним службам потрібно та­кож звернути увагу на відповідні зміни до планів і програм пере­підготовки фахівців. Начальник відділу норматив­ного забезпечення та організа­ційної роботи Сергій Дятленко зосередив увагу на питаннях, що виникають під час розгляду ін­дивідуальних навчальних планів. Так, в окремих закладах здійсню­ється вивчення курсів за вибором за програмами, розробленими са­мостійно, інколи затвердженими районними відділами освіти, а частіше – інститутами післядипломної освіти.  – Якщо в деяких районах інститути долучені до їхньої пе­ревірки чи затвердження цих планів, зверніть увагу, що фор­мулювання «загальне наванта­ження без урахування фізичної культури та курсів за вибором» притягнуте самостійно, – сказав Сергій Миколайович. – Не вра­ховується тільки фізкультура, а всі інші предмети – так. ІНОЗЕМНА МОВА В ПЕРШОМУ – НЕ СНІГ НА ГОЛОВУ З 1 вересня іноземні мови в усіх вітчизняних школах ви­вчатимуться з першого класу. І МОНмолодьспорту підготува­лося непогано. Вже є відповід­ні підручники.  – Також сьогодні вперше за 15 років готове навчально-мето­дичне забезпечення для спеціа­лізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, – розповідає головний спеціаліст Департаменту загальної серед­ньої та дошкільної освіти Оксана Коваленко. – Тобто держава по­вністю фінансує друкування під­ручників з іноземних мов (ан­глійської, німецької, іспанської, французької) для спеціалізова­них шкіл, чого не було давно. Наступний крок – післядипломна освіта вчителів ан­глійської мови. Сьогодні вже завершено спільний проект МОНмолодьспорту і Британської Ради в Україні.  – Дуже вдячна обласним інститутам за фахівців, мето­дистів іноземних мов, які пра­цюють в інститутах, і, власне, створили програму підготовки вчителів англійської мови, – сказала Оксана Ярославівна. – Учасники проектної групи та­кож проаналізували розроблені експертами Британської Ради навчально-методичні комплек­си та обрали модулі, що якнай­краще задовольнятимуть профе­сійні потреби вчителів України. Розглянули рамку безперерв­ної професійної освіти вчите­лів, розроблену Британською Радою, адаптували її до україн­ської системи підвищення квалі­фікації, а також інтегрували до програми післядипломної освіти вчителів. Плани на наступний рік: вве­дення програми в усіх обласних інститутах підвищення педаго­гічної освіти вчителів, семінари й практикуми для методистів і тренерів, методична допомога інститутам від Британської Ради протягом року, обмін досвідом за підсумками першого року за­провадження програми в червні 2013 року тощо. Також навчально-методичний комплект, що складається з по­сібників для вчителів з англій­ської мови та культури, вчителів-початківців, а також щодо використання інтернет-ресурсів у початковій школі Британ­ська Рада надішле до кожного навчального закладу. Комплекти отримають і всі інститути післядипломної педагогічної освіти. У ВЧИТЕЛІВ БУДЕ ДОСТАТНЬО ЧАСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Головний спеціаліст Департа­менту загальної середньої та до­шкільної освіти Ольга Малишева зосередила увагу на тому, як вирішувалося питання з підви­щенням кваліфікації педагогіч­них працівників, які викладають кілька навчальних дисциплін. Це було, мабуть, однією з основних проблем.  – Принаймні з ваших зві­тів видно: такі плани розробле­ні, і кожен інститут може за­безпечити вчителям підвищення кваліфікації з кількох предме­тів, – сказала Ольга Малишева директорам. Деякі методичні установи ви­магають від вчителя, зокрема, коли він проходить атестацію, звіти за всю його діяльність. Міністерство категорично проти, – озвучила головний спеціа­ліст позицію відомства. Жодним нормативним документом не пе­редбачено таких вимог.  – Не хотілося, щоб інсти­тути перетягували не властиві їм функції, – наголосила Оль­га Малишева. – Тобто атестація педагогічних працівників – це не функції інститутів, мето­дичних установ. Так, допомога може бути, але, власне, атеста­ція – це повноваження управ­лінь освіти. Головний спеціаліст Депар­таменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Катерина Таранік-Ткачук повідомила, що нещодавно на сайті міністерства оприлюд­нено останню редакцію програм з української мови, української й світової літератур (докладніше про це читайте на стор. 8 – 9). У зв’язку з цим постає питан­ня методичного забезпечення. За словами Катерини Валеріївни, ним займатимуться весь на­ступний рік.  – На жаль, вчителі інколи не бачать документів, не чита­ють їх, – каже Катерина Тара­нік-Ткачук. – Тому прошу керівників ОІППО наголосити на конференціях, що впроваджен­ня нових програм почнеться з 2013 року. В методистів і вчите­лів буде достатньо часу для під­готовки. ПІД ТИСКОМ ПЕРЕВІРОК… Градус дискусії значно підви­щився, коли розпочали обго­ворювати питання діяльності ОІППО як вищого навчально­го закладу. Для цього на нараду запросили головного спеціаліста Департаменту вищої освіти Кос­тянтина Кукушкіна.  – Ми будемо завжди вас підтримувати, але є певна на­пруга у стосунках з інститута­ми і контролюючими організаціями, які проводять перевірки. Насамперед, це Державна фі­нансова інспекція, – розповів Костянтин Миколайович. – Чому ці проблеми виникають? Через трактування нормативно-правової бази, зокрема, щодо статусу ОІППО. Серед інсти­тутів післядипломної педагогіч­ної освіти є заклади, які мають ліцензію міністерства лише на підвищення кваліфікації. І вони жодним чином не регламенту­ються Законом України «Про вищу освіту». Разом з тим, в таких інститутах створені ка­федри, де працюють на постій­ній основі науково-педагогічні працівники, в тому числі кан­дидати, доктори наук, доценти, професори. Час роботи яких, як вони вважають, зарахову­ється начебто як науково-пе­дагогічний. В таких інститутах фінансування заробітної плати йде за відповідними тарифни­ми розрядами, існуючими для вищих навчальних закладів. Тут і виникають проблеми з кон­тролюючими органами. МОНмолодьспорту проводить непрості переговори з Держфінінспекцією. Так, міністерство підготувало лист із роз’ясненням, і ревізорів вдалося переконати, що ОІППО можуть вважатися вищими навчальними заклада­ми. Також Костянтин Кукушкін закликав директорів інститу­тів звертатися до міністерства: «Якщо у когось є проблеми, по­радимось разом, як вийти з го­строї ситуації».  – Враховуючи всі супереч­ності, ми попросили Держфінінспекцію написати листа з мож­ливими змінами до нормативної бази, щоб не було подвійного трактування, – сказав Костян­тин Кукушкін. – Ми теж не стоїмо на місці: вже розробили Положення про післядипломну освіту в сфері вищої освіти, яким рекомендується відносити ОІППО відповідно до нової ре­дакції Закону «Про вищу освіту». ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ  – Біда наша в тому, що маємо за­надто багато контролерів і мало помічників. Методисти всіх рів­нів педагогічної освіти повинні щоденно роз’яснювати і допома­гати вчителеві, а не грізною тін­ню нависати над школою. Саме це і має стати перезавантажен­ням нинішньої педагогічної сис­теми, – завершив нараду Борис Жебровський. Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 27

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу