Щойно Верховна Рада України прийняла Постанову “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік”. Повідомлення про це оприлюднив сайт ВР України.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок”  вирішено присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік:

за роботу “Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу”:

ГРИЩУКУ Сергію Вікторовичу – кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику  Інституту математики НАН України;

ТКАЧУКУ Максиму Володимировичу – кандидату фізико-математичних наук науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу – кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику  Інституту математики НАН України;

за роботу “Розробка інформаційних технологій підтримки моделювання та проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення”:

ПИСАРЕНКО Юлії Валеріївні – кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,

ВАРАВІ Івану Андрійовичу –  науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу – провідному інженеру Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

за роботу “Властивості сингулярних оптичних пучків: топологічні реакції, орбітальний кутовий момент та варіації фазової швидкості”:

ПАСЬКУ Валерію Аркадійовичу – кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику  Інституту фізики НАН України;

за роботу “Фазові рівноваги, структура та фізико-механічні властивості сплавів у багатокомпонентних системах на основі Ti-р-елемент”:

ФАРТУШНІЙ Юлії Вікторівні – кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

ВАЛУЙСЬКІЙ Катерині Олександрівні –  науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

за роботу “Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії”:

КАРЛОВУ Олексію Миколайовичу – кандидату технічних наук, провідному інженеру Інституту електродинаміки НАН України;

ПЕРЕСТЮКУ Юрію Миколайовичу – аспіранту Київського національного університету імені Тараса Шевченко;

РОМАНЕНКУ Володимиру Івановичу – кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

ШКЛЯР Тетяні Борисівні – кандидату фізико-математичних наук, інженеру 2-ї категорії Інституту електродинаміки НАН України;

за роботу “Іммобілізація біологічно активних білкових речовин для створення перспективних лікарських засобів і біокаталізаторів елімінування фенольних полютантів зі стічних вод”:

ДЕКІНІЙ Світлані Сергіївні – кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

ШЕСТЕРЕНКО Євгенії Аркадіївнаі – молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

ШЕСТЕРЕНКО Юлії Аркадіївні – молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

за роботу “Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцит них станів”

ХАРХОТУ Максиму Андрійовичу – кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні – аспіранту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

БАБЕНКО Лідії Павлівні – провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

ДЕМЧЕНКО Ользі Миколаївні – кандидату медичних наук, провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

за роботу “Голодування за аргініном як перспективний метод метаболічної терапії онкологічних захворювань”:

ВИННИЦЬКІЙ-МИРОНОВСЬКІЙ Божені Орестівні – кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

за роботу  “Легітимація та “легітимація”: феноменологічний аналіз”

ШУЛЬЗІ Олександру Миколайовичу – кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України.

за роботу  “Інституціональне забезпечення розвитку аграрного ринку”:

ВОСКОБІЙНІКУ Юрію Павловичу – кандидату економічних наук, завідувачу відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України;

за роботу «Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами України»:

БІЛОШИЦЬКОМУ Андрію Олександровичу – доктору технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу – кандидату технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ЄГОРЧЕНКОВІЙ Наталії Юріївні – асистенту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ХАРИТОНОВУ Денису Антоновичу – аспіранту Київського національного університету будівництва та архітектури;

за роботу «Захист авторського права в мережі Інтернет»:

СОПІЛКО Ірині Миколаївні – кандидату юридичних наук, директору Юридичного інституту Національного авіаційного університету;

ПОНОМАРЕНКУ Олександру Васильовичу – кандидату технічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

за роботу «Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі»:

МОМОТУ Андрію Івановичу – кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу «Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі»:

СОЛОВЙОВІЙ Ніні Ігорівні – доктору економічних наук, професору Херсонського державного університету;

за роботу «Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному ефекті транзисторних структур з від’ємним опором»:

ГАВРІЛОВУ Дмитру Володимировичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

КОВАЛЮ Костянтину Олеговичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

за роботу «Розробка методів підвищення ефективності експлуатації інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування галузі»:

КУДРЯШОВУ Андрію Вадимовичу – кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

МАЛАШКІНУ В’ячеславу Віталійовичу – кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

МОЗОЛЕВИЧУ Григорію Яковичу – кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

МАРЦЕНЮК Ларисі Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

за роботу «Теоретичні засади та реалізація комплексу лікувально-діагностичної апаратури для сімейної медицини»:

ТОМАШЕВСЬКОМУ Роману Сергійовичу – кандидату  технічних наук, асистенту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

КУЛІЧЕНКУ В’ячеславу Вікторовичу – асистенту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

за роботу «Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту»:

КЛЮЧНИК Інні Геннадіївні – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

за роботу «Нація: проблеми і перспективи» («Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір)»:

СТОРОЖУК Світлані Володимирівні – кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії Природно-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу «Правовий статус учасників цивільного процесу»;

БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні – доктору юридичних наук, доценту, заступнику начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

Відповідний проект постанови зареєстровано за № 1342.

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу