Сьогодні ситуація, пов’язана з працевлаштуванням випускників ВНЗ, набула суспільного характеру і викликала невдоволення серед випускників та громадськості. Призвели до цього планові перевірки вищих навчальних закладів Державною фінансовою інспекцією, в результаті яких нараховуються мільйонні штрафи за неефективне використання бюджетних коштів, оскільки не забезпечується стовідсоткове працевлаштування ви­пускників, які навчались за бюджетні кошти, та їх від­працювання протягом трьох років.

Міністерство висловлює позицію, що ґрунтується на правових засадах і гарантіях, встановлених Конституці­єю України та законами України і керується у своїй ді­яльності тільки принципом верховенства права. А тому вкотре доводить цю свою позицію до відома випускни­ків, ректорів та усіх інших, охочих виступати арбітра­ми в складній ситуації, що складається навколо пра­цевлаштування тих студентів, які здобували освіту за бюджетні кошти.

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» осно­вним завданням, що стоїть перед вищими навчальними закладами, є здійснення освітньої діяльності, яка забезпе­чує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікацій­них рівнів. Цей закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання. Не зазначено в законі й те, що вищий навчальний заклад зобов’язаний гарантувати випускникові його працевлашту­вання. До обов’язків вищого навчального закладу входить лише сприяння працевлаштуванню своїх випускників.

Враховуючи сучасні умови розвитку економіки Украї­ни, зокрема і значне зменшення державного сектору (від 0 % до 30 % залежно від галузі економіки), керівництво вищих навчальних закладів, за умови відсутності запи­тів від державних підприємств, установ та організацій, може сприяти працевлаштуванню випускників на під­приємства, установи та організації інших форм власнос­ті, оскільки вони теж є платниками податків і роблять внесок у розвиток економіки країни.

Через відсутність механізму, який зобов’язав би ви­пускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодува­ти до державного бюджету вартість навчання та ком­пенсувати замовникові всі витрати за договором, будь-які матеріальні претензії до нього є неправомірними. Ця теза підтверджується і інформаційним листом Міністер­ства юстиції щодо надання роз’яснення з питань пра­цевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здій­снювалась за державним замовленням від 19.10.2010 № 12566-0-4-10-21.

«Освіта України» № 49-50

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу