Верховна Рада України прийняла Постанову “Про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”.

“В українському суспільстві формується нова філософія державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, поступово змінюються погляди на проблему рівності можливостей та недискримінації дітей за будь-якою ознакою”, – зазначено в документі.

Попри те, що права таких дітей закріплені в законодавчих актах, триває робота над удосконаленням мережі спеціальних освітніх, реабілітаційних закладів і системи інклюзивної освіти, є ще й досить серйозні проблеми.

Зокрема, зростає кількість дітей з різними захворюваннями через економічні, екологічні, техногенні проблеми, неблагополучні умови праці жінок, недосконалість медичного і соціального забезпечення, погіршення здоров’я батьків, низьку якість продуктів харчування, зростання стресових ситуацій тощо.

“Так, за період 2003 – 2012 років чисельність дитячого населення знизилася на 19,02 %. Водночас загальна чисельність дітей-інвалідів щорічно збільшується на 0,5 %. Чисельність дітей-інвалідів станом на початок року сягнула показника 167 059 осіб, або 2 % від усього дитячого населення країни”, – наголошено в Рекомендаціях.

Тож, зважаючи на ситуацію, докладно викладену в “Проекті Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”, народні депутати ухвалили документ.

Згідно з постановою, Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2015 року необхідно проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації зазначених Рекомендацій парламентських слухань.

Апарату Верховної Ради України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки потрібно забезпечити в установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами парламентських слухань.

Відповідний проект постанови, зареєстрований за №1340, подається нижче.

 

ПРОЕКТ
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ
«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»

Учасники парламентських слухань «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулися 4 червня 2014 року, відзначають, що державна політика щодо дітей з порушенням психофізичного розвитку спрямовується на надання їм рівних з іншими дітьми можливостей щодо реалізації їхніх прав, передбачених Конституцією України. В українському суспільстві формується нова філософія державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, поступово змінюються погляди на проблему рівності можливостей та недискримінації дітей за будь-якою ознакою. Права дітей з порушеннями психофізичного розвитку закріплені в низці законодавчих актів. Вживаються заходи щодо удосконалення мережі спеціальних освітніх і реабілітаційних установ. Активізувалася діяльність з формування системи інклюзивної освіти. Збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, інтегрованих у загальноосвітні навчальні заклади.

Водночас в організації роботи щодо забезпечення прав цих дітей на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист є серйозні проблеми і суттєві прорахунки.

Складні економічні умови, погіршення екологічної ситуації, техногенні перевантаження, неблагополучні умови праці жінок, недосконалість чинної системи медичного і соціального забезпечення, високий рівень захворюваності батьків, погіршення якості продуктів харчування, зростання стресових ситуацій у повсякденному житті спричиняють збільшення кількості дітей із різними видами захворювань.

Так, за період 2003–2012 років чисельність дитячого населення знизилася на 19,02 %. Водночас, загальна чисельність дітей-інвалідів щорічно збільшується на 0,5 %. Чисельність дітей-інвалідів станом на початок року сягнула показника 167 059 осіб, або 2,0 % від усього дитячого населення країни.

Забезпечення прав дітей з порушеннями психофізичного розвитку на якісну освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і підтримку ще не стали питанням особливої уваги в роботі центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. В Україні відсутня міжвідомча узгоджена статистика щодо кількості дітей з особливими освітніми потребами, внаслідок чого виникають розбіжності даних про цих дітей у різних органах виконавчої влади, які ними опікуються.

Не налагоджено системної співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій з питань медичного, психолого-педагогічного та соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей-інвалідів, починаючи з раннього віку.

Не створені умови для діяльності більшості обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій. Потребує негайного вирішення питання щодо створення корекційних пунктів як окремих структурних підрозділів при міських, районних (районних у місті), обласних, Київській та Севастопольській міських психолого-медико-педагогічних консультацій та на базі окремих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з метою надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах/класах у дошкільних і загальноосвітніх закладах.

У низці областей, а саме: Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській залишається досить високим показник охоплення дітей з порушеннями психофізичного розвитку індивідуальною формою навчання.

Потребує вдосконалення система раннього виявлення та своєчасної медичної реабілітації дітей із вродженими вадами або порушеннями в розвитку, забезпечення їх належною медичною допомогою.

На ранньому етапі життя дитини особливої уваги заслуговує подальший розвиток мультидисциплінарного підходу до надання комплексних медико-психолого-педагогічних послуг, який передбачав би також підтримку батьків, у яких народилася дитина з вадами розвитку, та запобігав інституалізації цих дітей в інтернатні заклади.

Недостатньо дитячих лікарів-психіатрів, кваліфікованих педагогічних, медичних та соціальних працівників, спеціальних психологів для роботи з дітьми-інвалідами. Штатними розписами дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів не передбачено введення посади соціального працівника для супроводу дитини-інваліда, яка не може самостійно пересуватися, відсутність якого ускладнює її інтеграцію у загальноосвітній простір.

Не розроблено Типових штатних нормативів для навчально-реабілітаційних центрів, що ускладнює їх укомплектування відповідними кадрами та не сприяє процесу розширення їх мережі в регіонах.

Не передбачено підвищення оплати праці педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних групах/класах у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, а також керівникам таких навчальних закладів.

Звужують трудові права працівників, зокрема тих, які працюють з дітьми з порушенням психофізичного розвитку, норми постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373» та № 89 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073».

Реалізація окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» унеможливлює створення необхідних умов для організації та забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах, зокрема тих, де навчаються діти з порушеннями психофізичного розвитку.

Не відповідає потребам рівень фінансування програм із забезпечення дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації. Недостатньо фінансування для забезпечення навчально-методичною базою, зокрема підручниками, навчальними посібниками дітей з вадами зору, слуху, розумово відсталих. Недостатнє субтитрування та переклад на жестову мову відеофільмів, передач і програм для дітей з вадами слуху.

Не забезпечується вирішення питань архітектурної доступності соціальної інфраструктури (житлових будівель та медичних, освітянських, соціального призначення закладів тощо). Лише 25 % дошкільних і 40 % загальноосвітніх навчальних закладів визнані доступними згідно вимог для маломобільних груп населення (дітей з вадами розвитку). Недостатньо спеціальних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до місця навчання і додому.

Проблеми освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку стали предметом серйозних наукових досліджень. Не можна визнати задовільним рівень просвітницької роботи щодо поширення серед громадськості знань з пренатальної та перинатальної педагогіки, забезпечення якісного психологічного супроводу вагітних жінок, що в майбутньому негативно впливає на стан психічного та фізичного здоров’я дитини та її розвиток.

Недостатньо висвітлюються проблеми інвалідності в засобах масової інформації.

До цього часу не прийнято закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо впровадження інклюзивного навчання), що затримує розроблення науково-методичного забезпечення з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах.

Учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

 1. Верховній Раді України:
  • Запровадити парламентський контроль за імплементацією в національне законодавство положень Конвенції про права інвалідів шляхом віднесення цих повноважень до функції Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
  • Активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із реалізацією прав дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, на освіту будь-якого рівня і напряму відповідно до їхніх здібностей і можливостей, набуття ними навичок самообслуговування, підготовки до праці та сімейного життя, підтриманого проживання, переважно у звичайних дитячих навчальних закладах, інклюзивних і спеціальних групах/класах у супроводі кваліфікованих педагогів.
  • Законодавчо врегулювати участь недержавних організацій у вирішенні питань щодо освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 2. Кабінету Міністрів України:
  • Забезпечити фінансування заходів, передбачених Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації «Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» з метою оновлення навчально-матеріальної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема видання підручників; розроблення комп’ютерних навчальних програм для дітей з порушеннями органів зору та слуху; придбання наочно-дидактичних матеріалів та обладнання для кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та інших); придбання меблів, пристосованих для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з порушеннями органів зору до українськомовної текстової інформації на моніторі комп’ютера або дисплеї мобільного телефону.
  • Розробити комплексні зміни до законодавства з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту з метою забезпечення у відповідних сферах реалізації всіх прав осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, визначення механізмів ефективної міжвідомчої взаємодії та координуючих органів (як на центральному, так і на регіональному рівнях) із зазначених питань, а також залученням до відповідної діяльності представників громадянських організацій.
  • Оновити склад Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України та активізувати її діяльність з метою забезпечення міжвідомчої координації вирішення питань, які стосуються осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі осіб з інвалідністю.
  • Забезпечити розроблення порядку супроводу дітей з особливими потребами від народження до досягнення ними повноліття, а також порядку взаємодії закладів та установ охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення під час здійснення ними супроводу вказаних категорій дітей.
  • Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України» щодо фінансування навчально-реабілітаційних центрів з обласних бюджетів.
  • При формуванні проекту Державного бюджету України на 2015 рік та на наступні роки:
 • передбачити окремі бюджетні програми щодо забезпечення дітей-інвалідів санаторно-курортними путівками, виробами медичного призначення, технічними засобами, які отримують безпосередньо діти-інваліди або їхні законні представники в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових умовах;
 • збільшити бюджетне фінансування забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;
 • переглянути назву бюджетної програми КПКВК 2501390 «Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем» з метою розширення кола осіб з інвалідністю, які можуть отримувати реабілітаційні послуги.
  • Вирішити питання про запровадження механізму надання послуг щодо супроводу дитини в інклюзивному освітньому середовищі шляхом залучення коштів місцевого бюджету та ресурсів громадських організацій, благодійних фондів відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство».
  • Вивчити питання щодо законодавчого затвердження принципу «гроші ходять за дитиною» для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом запровадження ефективних механізмів, які передбачають передачу коштів з Державного бюджету України, місцевих бюджетів до закладу, який обрали батьки дитини для отримання освітніх, соціальних та інших послуг. Розглянути питання щодо закріплення на законодавчому рівні посади асистента дитини з психофізичними розладами.
  • Забезпечити відновлення чисельності фахівців із соціальної роботи з метою надання всебічної підтримки та допомоги в отриманні незахищеними верствами населення всіх необхідних соціальних та реабілітаційних послуг.
  • Встановити єдині норми харчування для вихованців інтернатних закладів (дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю) незалежно від відомчого підпорядкування цих закладів.
  • Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету», скасувавши заборону на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту навчальними закладами, придбання автотранспортних засобів для загальноосвітніх навчальних закладів, а також норми про припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, підвищень надбавок, доплат, допомоги, винагород, премій, інших законодавчо встановлених виплат працівникам, заповнення вакантних посад у навчальних закладах.
  • Скасувати постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373» та № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2009 року № 1073, як такі, що звужують трудові права працівників.
  • Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», передбачивши умови оплати праці за посадою асистента вчителя, а також підвищену на 20 % оплату праці педагогічним працівникам, які працюють у класах/групах з інклюзивним навчанням, соціальним працівникам та керівним працівникам навчальних закладів, де створені такі класи/групи.
  • Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів» з метою спрощення процедури отримання соціального замовлення громадськими організаціями.
  • Розглянути питання щодо розробки системи сертифікації діагностичного інструментарію для виявлення в ранньому віці захворювань у дітей, зокрема дітей з розладами спектра аутизму.
 1. Міністерству освіти і науки України:
  • Вивчити міжнародний досвід щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, в системі загальної середньої освіти та подати відповідні пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів у цій сфері.
  • Здійснювати координування діяльності місцевих органів управління освітою щодо запровадження інклюзивного навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.
  • Здійснювати необхідні адаптації відповідно до спеціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами (з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
  • Поширити практику впровадження в навчальні плани підготовки корекційних педагогів та спеціальних психологів навчальних програм та модулів з питань корекційної допомоги дітям зі складними порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі з розладами спектра аутизму.
  • Забезпечити розробку та обов’язкове запровадження індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, спеціальних загальноосвітніх та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивними та спеціальними класами, навчально-реабілітаційних центрах, інтернатних установах системи соціального захисту населення на основі індивідуально-диференційованого підходу.
  • Забезпечити доступ дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної, професійно-технічної та неформальної освіти.
  • Увести в ліцензійні умови навчальних закладів обов’язкові вимоги щодо забезпечення архітектурної доступності закладів згідно чинних державних будівельних норм і стандартів.
  • Внести зміни до типових штатних нормативів загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів (навчально-виховних комплексів), передбачивши введення посади соціального працівника, де є класи/групи з інклюзивним навчанням дітей.
 2. Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України:
  • Вжити заходів щодо розроблення та видання у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів, посібників для навчання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних умовах.
  • Розробити науково- та навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей з особливими освітніми потребами відповідно до світових стандартів, з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, у тому числі громадських організацій.
  • Здійснювати науково-методичну, експериментальну діяльність щодо навчання дітей зі складними порушеннями розвитку, зокрема дітей аутичного спектра, епісиндрому, синдрому Дауна на основі міжвідомчої співпраці з міністерствами охорони здоров’я, соціальної політики та громадськими організаціями.
  • Розробити науково- та навчально-методичне забезпечення навчання дітей з порушеннями спектра аутизму.
 3. Міністерству охорони здоров’я України:
  • Розробити концептуальні засади розвитку соціальної педіатрії як міждисциплінарної галузі, завданням якої є оформлення життєвого простору дитини в суспільстві з урахуванням стану її здоров’я.
  • Здійснити заходи для розвитку Державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України» та перетворення його на науково-практичний центр реабілітації дітей – «Центр соціальної педіатрії МОЗ України».
  • Запровадити та розвивати в Україні систему послуг раннього втручання з метою надання системної підтримки родинам, які виховують дітей з порушеннями розвитку, запобігання відмовам батьків від дітей з психофізичними порушеннями та потраплянню їх в інтернатні заклади, запобігання інвалідизації дитячого населення.
  • Вжити заходів щодо створення центрів раннього втручання для своєчасного виявлення у дітей порушень психофізичного розвитку та надання їм медичних, реабілітаційних та освітніх послуг, зокрема інформаційно-консультативних послуг членам їхніх сімей.
  • Забезпечити подальше виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року», щорічно здійснювати централізовану закупівлю реабілітаційного обладнання для мережі медичних центрів реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та лікарських засобів для дітей з обмеженнями життєдіяльності, зокрема для дітей, хворих на церебральний параліч, комплексними ураженнями та з порушеннями спектра аутизму.
  • Забезпечити створення Першого модельного центру паліативної допомоги дітям у м. Києві. Здійснити заходи із відкриття центрів паліативної допомоги дітям у регіонах України.
  • Удосконалити порядок надання психіатричної допомоги дітям шляхом: відокремлення стаціонарної психіатричної допомоги дітям від психіатричної допомоги для дорослих, організації спеціалізованої психіатричної допомоги в структурі багатопрофільних лікарень для планового лікування та спеціалізованих закладах; розвитку медичної, зокрема психіатричної допомоги дітям із психічними розладами та особливими потребами за місцем проживання на первинному рівні медичної допомоги; інтеграції спеціалізованої психіатричної допомоги дітям із загально-медичною допомогою.
  • Проаналізувати матеріально-технічну базу, кадровий потенціал та методологію реабілітації в наявних санаторних закладах для дітей та забезпечити впровадження в їх діяльність сучасних підходів до медико-соціальної реабілітації і клінічних протоколів МОЗ України для розширення можливостей лікування дітей-інвалідів. Забезпечити підготовку нормативно-правової бази для відкриття та функціонування санаторіїв із відділеннями для матері та дитини, зокрема для дітей з розладами психіки та поведінки.
  • Забезпечити розробку клінічних протоколів діагностики та лікування захворювань у дітей, що ґрунтуються на принципах доказової медицини з метою забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги дітям при найбільш поширених і соціально значущих розладах їхньої психіки та поведінки: розладах спектра аутизму, гіперкінетичних розладах, розладах харчової поведінки (анорексії та булімії), депресіях, шизофренії, епілепсії.
  • Вжити заходів для розширення та постійного осучаснення переліку гарантованих державою ліків, які застосовуються для корекції терапії дітей з порушеннями психофізичного розвитку з урахуванням індивідуальних потреб дитини, з включенням у цей перелік закордонних препаратів, ефективність яких доведено відповідно до міжнародних клінічних протоколів.
  • Вивчити питання щодо виділення в окрему нозологічну групу осіб з розладами спектра аутизму.
 4. Міністерству соціальної політики України:
  • Сприяти впровадженню інноваційних соціальних послуг, спрямованих на проживання отримувачів послуг у громаді, у тому числі альтернативного інституційного догляду.
  • Вивчити питання щодо доцільності утворення єдиних центрів соціальних послуг для різних соціальних груп.
  • Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до:
  • Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» щодо встановлення на законодавчому рівні батькам (в обов’язковому порядку за їхньою заявою), які мають дітей-інвалідів підгрупи А шести та більше років, права на отримання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
  • Законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про здійснення державних закупівель» щодо удосконалення організаційних та правових засад здійснення соціальної роботи, та надання соціальних послуг особам, у тому числі дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
  • Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 р. № 1686, щодо осучаснення переліку реабілітаційних заходів, приведення їх назв до Міжнародної класифікації ISO 9999;
  • Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 р. № 321, щодо удосконалення механізму забезпечення осіб, у тому числі дітей з особливими потребами, технічними та іншими засобами реабілітації;
  • Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 572, з метою узгодження її з Порядком надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80;
  • Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121, у зв’язку з реорганізацією системи центральних органів виконавчої влади.
  • Прискорити розробку державних стандартів соціальних послуг, що надаються особам, у тому числі дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, перелік яких визначено наказом Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 (підтримане проживання, паліативний/хоспісний догляд, послуга з влаштування до сімейних форм виховання, послуга соціальної адаптації, послуга соціальної інтеграції та реінтеграції, послуга абілітації, послуга соціальної реабілітації, послуга соціально-психологічної реабілітації, соціальний супровід/патронаж, представництво інтересів, посередництво (медіація), соціальна профілактика та інших).
  • Розробити та затвердити зміни до наказу Міністерства соціальної політики та праці України від 02 квітня 2008 № 173 «Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення», у тому числі щодо затвердження типових положень про відділення тимчасового перебування, відділення підтриманого проживання та відділення денного догляду як структурних підрозділів дитячого будинку-інтернату.
  • Розробити та затвердити мінімальні норми забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем дітей-інвалідів, які перебувають в інтернатних установах системи органів соціального захисту населення.
  • Забезпечити включення до результатів реалізації проектів міжнародної технічної допомоги «Розробка плану заходів щодо трансформації інтернатних установ для дітей з обмеженими можливостями та створення умов для розвитку альтернативних форм виховання таких дітей, а також удосконалення системи надання таких послуг» та «Розробка регіонального плану заходів щодо трансформації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», заходів щодо вивчення можливості поширення державних соціальних гарантій осіб, які беруть під опіку, піклування та в інші сімейні форми виховання дітей та підлітків, які на сьогодні перебувають в інтернатних установах, на біологічних батьків, які вирішили забрати своїх дітей з відповідних установ.
  • Забезпечити організацію соціального супроводу сімей, які виховують дітей-інвалідів, та надання їм соціальних послуг відповідно до потреб.
 5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України:

Забезпечити відомчий контроль за виконанням чинного законодавства стосовно виконання Конвенції про права інвалідів щодо захисту та реалізації прав дітей з інвалідністю в сфері освіти, надання реабілітаційних послуг, охорони здоров’я.

 1. Державній фінансовій інспекції України, органам прокуратури:

Здійснити перевірку витрачання коштів в інтернатних закладах, зокрема, щодо цільового спрямування коштів, які повинні виплачуватися дітям-інвалідам чи інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні в інтернатних закладах, в розмірі 25 % призначеного розміру державної соціальної допомоги чи пенсії, а також порядок використання коштів, які залишаються після смерті дітей-інвалідів та інвалідів-підопічних цих закладів.

 1. Державному комітету телебачення і радіомовлення:
  • Підготувати зміни до законодавства України щодо збільшення та обов’язкового субтитрування й перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач та програм, у тому числі для дітей з ураженнями органів слуху.
  • Забезпечити висвітлення засобами масової інформації позитивних прикладів успішної реабілітації та соціалізації дітей та осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей та дорослих з інвалідністю.
  • Запровадити виготовлення та обов’язковий показ (за підтримки держави) на телебаченні соціальної реклами, спрямованої на підтримку та толерантне ставлення до дітей та осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
  • Розробити та впровадити інформаційну кампанію підвищення обізнаності громадськості з питань інвалідності, з метою зміцнення поваги до прав і гідності осіб з інвалідністю, заохочення позитивного сприйняття та більш глибокого розуміння їх суспільством.
  • Розробити заохочувальні механізми для телеканалів, радіостанцій, які у своїх програмах висвітлюють питання, пов’язані з проблемами осіб з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю.
 2. Національному агентству України з питань державної служби:

Внести в навчальні плани та програми підвищення кваліфікації державних службовців та інших посадових осіб питання щодо зміцнення поваги до прав і гідності осіб з інвалідністю, заохочення позитивного сприйняття та більш глибокого розуміння їх суспільством.

 1. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

11.1. Привести у відповідність до потреб населення мережу навчальних закладів усіх типів, установ охорони здоров’я та соціального захисту, забезпечити їх доступність для дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.

11.2. Сформувати комплексний пакет соціально-гуманітарних проблемних питань сімей, в яких виховується дитина з інвалідністю, розробити відповідні заходи щодо їх вирішення.

11.3. Забезпечити поетапне виконання положень законодавства щодо забезпечення житлом сиріт-дітей та молоді з інвалідністю, які проживають в інтернатних закладах, з метою недопущення їх ізоляції і для подальшої інтеграції у суспільство.

11.4. Забезпечити належні умови для проходження диспансерного огляду дітей з особливими освітніми потребами та надання консультативної допомоги їхнім батькам.

11.5. Розширити використання психолого-медико-педагогічних консультаціяй, апробованих науковцями, та практик інноваційних методик раннього виявлення дітей з порушенням спектра аутизму та відбору відповідних форм і методів навчання.

11.6. Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі дітям-інвалідам та молоді з інвалідністю, які перебувають в інтернатних навчальних закладах, установах соціального захисту населення шляхом їх обстеження, складання індивідуальної програми навчання на підставі рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії та індивідуальної програми реабілітації.

11.7. Забезпечити організацію підвезення учнів, зокрема з порушенням опорно-рухового апарату від місця проживання до місця навчання дитини, лікування та реабілітації (за місцем проживання), зокрема учнів з порушенням опорно-рухового апарату спеціально пристосованими автобусами.

11.8. Забезпечити створення умов для діяльності обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій і центрів корекційної допомоги відповідно до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічну консультацію, а також проходження курсів підвищення кваліфікації їх фахівцями.

11.9. Забезпечити створення відділень денного догляду за дітьми-інвалідами, відділень підтриманого проживання, відділень тимчасового перебування, відділень «Матері та дитини» для дітей-інвалідів.

11.10. Забезпечити надання консультативних послуг для батьків дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю, на базі дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних навчальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються такі діти.

11.11. Забезпечити приведення штатних розписів дитячих будинків-інтернатів системи органів соціального захисту населення у відповідність до типових, затверджених наказом Міністерства соціальної політики та праці України від 01 жовтня 2008 року № 411 «Про затвердження норм часу і норм чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян системи праці та соціального захисту населення».

11.12. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників дитячих будинків-інтернатів системи органів соціального захисту населення з метою вивчення найкращих сучасних методик виховання та догляду за дітьми з інвалідністю, у тому числі з важкими формами інвалідності.

11.13. Забезпечити регулярне оцінювання та перегляд стану і потреб дітей, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи органів соціального захисту населення, розробку індивідуальних планів догляду та підтримки.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *