0 708
СТАРТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 16 Липня, 2012 Педагогічна Преса

Про нові стандарти, підручники для першокласників та інформаційне забезпечення галузі…

На нараду під головуванням заступника міністра Бориса Жебровського зібралися керівники управлінь освіти обласних центрів. Говорили про підготовку до навчального року і не лише. Як зазначив Борис Михайлович, для української освіти це особливе Перше вересня, адже по суті це старт нової української школи – першокласники навчатимуться вже за новими держстандартами і програмами.

ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ДОРОЗІ

У міністерстві дуже розрахо­вують на всеукраїнську акцію «Нові стандарти – нова шко­ла». Нагадаємо, що в серпні делегації освітян у складі на­чальника районного управлін­ня освіти, завметодкабінетом і голови районної профспіл­ки поїдуть вивчати досвід до сусідніх областей. Передбача­ється оцінити стан готовності навчальних закладів до впрова­дження нових стандартів почат­кової освіти.

Директор Департаменту за­гальної середньої та дошкіль­ної освіти Олег Єресько озна­йомив учасників наради з переліком найважливіших до­кументів, які видало міністер­ство останнім часом. Це, зокре­ма, наказ «Про підготовку до 2012/2013 навчального року». В 22 пунктах документа чітко прописано все, що треба зро­бити на місцях і яку зведену інформацію мають подати об­ласні управління освіти і нау­ки до міністерства.

Повертаючись до нових стан­дартів початкової освіти, за­значимо, що це питання буде основним на підсумковій коле­гії МОНмолодьспорту, яка від­будеться 27 серпня.

Директор департаменту та­кож нагадав, що на сайті мі­ністерства розміщено про­грами і для початкової, і для основної школи. Поступово з цього року нові програми для початкової школи «витісняти­муть» старі, затверджені ще в 2001 році. Така сама ситуація і з 5 – 9 класами, але цей про­цес розпочнеться з 1 вересня 2013 року.

Нарада відбувалася на почат­ку місяця, тож справді радує те, що підручники для першоклас­ників уже подекуди доїхали до міст. Нагадаємо, що їх повний видрук завершується днями.

ВИБОРИ, ВИБОРИ…

Скільки вже було спекуляцій на темі закриття шкіл… Невдовзі навчальний рік, крім того, цьо­го жовтня – вибори до пар­ламенту. Тож Борис Жебровський не оминув і політичних тем. Зокрема закликав началь­ників управлінь не бути інстру­ментом у чиїхось руках напере­додні виборів.

 – Готуйтесь до того, що до кінця жовтня ви часто будете на екранах, – сказав Борис Ми­хайлович. – Можливо і таке, що хтось навмисно не довезе до першого вересня підручни­ки, а десь і харчоблок не від­криють. Настає екстремальний період, який потребує спокою, виваженості, досвіду, вміння уникати політичних чвар і за­йматися своєю справою.

Більше до політичних тем не поверталися і зосередились на поточних проблемах. Так, на­приклад, назріла необхідність спільної наради МОНмолодьспорту і Міністерства охоро­ни здоров’я з приводу початку навчального року. Начальники управлінь поскаржилися, що санстанції ставлять перед на­вчальними закладами вимоги, які просто неможливо викона­ти. Вихід із ситуації – вдоско­налювати нормативні докумен­ти, шукати компроміс.

БОРОТЬБА ЗА ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЛЯ

До завершення оздоровчої кам­панії ще півтора місяці. При­шкільні табори вже зачинені, та працюють стаціонарні, які під­порядковуються управлінням освіти. Таких в Україні налічу­ється 130.

Начальник відділу поза­шкільної освіти, виховної ро­боти і захисту прав дитини Алла Середницька зосередила увагу на виконанні санітарно-гігієнічних правил у цих та­борах. Також вона повідоми­ла, що на сайті міністерства відкрито рубрику «Оздоровлення – 2012», де можна зна­йти всі нормативні докумен­ти. Крім того, там розміщено позитивний досвід організації оздоровлення в областях.

 – Ми маємо усвідомлювати свою відповідальність як освітя­ни, – сказала Алла Середницька. – Так, на жаль, минулого року закрито 16 позашкільних навчальних закладів. У кожно­му випадку ми розбираємось, у кожному випадку працює про­куратура, ще й навіть по тих закладах, які закриті два роки тому.

Ноу-хау, яке застосува­ло міністерство на нараді, – контрольна робота. За десять хвилин начальники управлінь освіти обласних центрів мали написати десять найактуаль­ніших проблем загальної се­редньої освіти. Потім кожен поділився з колегами здобут­ками, адже в кожній облас­ті є свої «фішки» – у когось найбільша кількість дитсадків і шкіл-новобудов, у когось – використання ІКТ тощо. Найці­кавіший досвід – особливості проведення тендерних про­цедур, наприклад, у Харкові, або організація прийому заяв до дитсадків через інтернет у Чернівцях.

ДРУГІЙ ЗМІНІ – КРАЙ?

Підбиваючи підсумки наради, Борис Жебровський окреслив кілька проблем, а також по­ставив начальникам управлінь низку запитань. Розпочав він із співпраці сільських і місь­ких шкіл.

 – Візьміть найкращі десять шкіл у місті, десять – у се­лах, – сказав заступник міні­стра. – Допоможіть їм зберег­ти музей, дослідну ділянку біля школи, допоможіть відремонтувати трактор. Поговоріть із ди­ректорами міських шкіл – 90 відсотків із них закінчили сіль­ські навчальні заклади. Якщо зберемось разом, то двом – трьом сотням сільських шкіл ми ре­ально допоможемо.

В Україні 2,2 відсотка дітей навчаються в другу зміну, а рік тому було 5,8 відсотка. За словами Бориса Жебровського, хоч якась користь буде за­вдяки зменшенню контингенту. Але треба діяти виважено, десь заповнивши класи, десь пере­вівши дітей. Це справді дуже важливий соціальний проект.

Приємним повідомленням стало те, що МОНмолодьспорту не проводитиме перевірок (окрім Держінспекції – в неї свої завдання) ані влітку, ані у вересні.

 – Більше того, будемо ста­вити перед Прем’єр-міністром питання щодо мораторію на пе­ревірки силовими структура­ми, – сказав Борис Жебровський.

КОРИСНІ НАВИЧКИ

Як ми вже повідомляли, завер­шено розробку нових програм для 5 – 9 класів. За новими стандартами п’ятикласники по­чинають навчатися з 1 верес­ня 2013 року.

 – У нас попереду цілий рік, встигнемо і навчання вчителів провести, і рекомендації підго­тувати, – зазначив Борис Ми­хайлович.

Обговорили на нараді й особливості проведення свята Першовересня, яке припадає цьогоріч на суботу. Так, пропозиція міністерства – крім свят у школі, провести ще й сімей­ні свята для першокласників. У Києві, наприклад, на Хрещати­ку планується ярмарок розвивальних ігор, шкільний базар тощо. За словами Бориса Жебровського, такі сімейні свята стануть подією, особливо для невеликих міст.

Щодо інформаційного за­безпечення, то можна гово­рити лише про приблизну кількість сайтів навчальних закладів. На жаль, ані облас­ні, ані районні управління не можуть надати реальної інфор­мації. Причому виявилося, що дитсадки в плані створення й використання сайтів уже обі­гнали школи! А як бути без веб-ресурсу в сучасному ін­формаційному суспільстві… Вихід є, але про це нижче.

Питання експерименталь­ної роботи також було в цен­трі уваги. Ще кілька років тому опубліковано перелік «3 000 експериментів в Україні».

 – Ми створили в міністер­стві відділ експериментальної педагогіки, – сказав Борис Жебровський. – Проведемо експертизу всіх 3 000 експе­риментів, залишимо сотню, але справді всеукраїнських, під які можна планувати фінансуван­ня і підтримку.

Борис Жебровський також поділився планами щодо по­дальшого спілкування мініс­терства з педагогічною громадськістю. З кожної області планують запросити до Києва по одному педагогічному ко­лективу найпередовіших шкіл. Крім того, вже проанонсовано Всеукраїнський форум «Батьки і діти», куди запрошено пред­ставників батьківських коміте­тів шкіл і рад старшокласників.

ДЕ ПІДЗАРОБИТИ ВЧИТЕЛЮ?

Питання матеріального забез­печення вчителів завжди буде актуальним. Мабуть, високої заробітної плати педагогові ні­коли не дочекатись. Зрозумі­ло, що він шукає інші способи прогодувати родину. Заступ­ник міністра закликав началь­ників управлінь зацікавитися цією проблемою.

 – Колись у Києві я через знайомих директорів просто дізнавався, де підробляє вчи­тель, – згадує Борис Жебровський. – У столиці це насамперед репетиторство. Але коли почали розповідати, як учителька вранці і ввечері миє підлогу в офісі свого випускника-трієчника… Один із шляхів підтримки вчителя – дати можливість легально підзаробити.

Директор Департаменту освіти Вінницької міськради Володимир Буняк повідомив, що в місті з першого вересня буде така можливість:

 – Ми створюємо міський центр, який дає можливість учителям займатися репетитор­ством і взагалі освітньою діяль­ністю. За кошти міської ради оплачуватиметься робота ди­ректора і бухгалтера центру. Ми провели роботу з педаго­гічними колективами і знайшли розуміння. Бажання «легалізу­ватися» в учителів є.

ПЕДПРЕСА – ОСВІТЯНАМ

І ДЛЯ РОБОТИ, І ДЛЯ ДУШІ…

Висвітлення діяльності міністерства і надання освітянам усієї необхідної інфор­мації для повсякденної роботи – ці завдання втілює в життя державне видав­ництво «Педагогічна преса». З роботою і перспективами діяльності ПедПРЕСИ начальників міських управлінь ознайомив директор підприємства Олександр Овчар. Сьогодні видавництво – це 25 газет і журналів, які охоплюють майже всю діяльність учителя, викладача, управлінця освіти. Але у виданнях не лише офіціоз, а й «душевні» моменти. Чим живе вчи­тель, яку зарплатню отримує, як працювати зі «складними» дітьми… Особли­во яскраво нова концепція видань втілилась у журналі «Перша вчителька», ці­льова аудиторія якого – жінки, які працюють у початковій школі. – Ми спробували зробити його не лише методичним, а й «по-людськи» близь­ким до вчителів, – каже Олександр Овчар.

Ця корисна і цікава інформація також є на порталі pedpresa.com. Тут мож­на знайти он-лайн – версію газети «Освіта України», безкоштовно завантажити останні номери журналів, ознайомитися з базою даних усіх навчальних за­кладів України.

Серед планів видавництва – розміщення на порталі типових сайтів дитсад­ків і шкіл. Адже наявність власних веб-ресурсів – це проблема для навчаль­них закладів.

Дмитро ШУЛІКІН «Освіта України» № 29

Фото автора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *