Про нові стандарти, підручники для першокласників та інформаційне забезпечення галузі… На нараду під головуванням заступника міністра Бориса Жебровського зібралися керівники управлінь освіти обласних центрів. Говорили про підготовку до навчального року і не лише. Як зазначив Борис Михайлович, для української освіти це особливе Перше вересня, адже по суті це старт нової української школи – першокласники навчатимуться вже за новими держстандартами і програмами. ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ДОРОЗІ У міністерстві дуже розрахо­вують на всеукраїнську акцію «Нові стандарти – нова шко­ла». Нагадаємо, що в серпні делегації освітян у складі на­чальника районного управлін­ня освіти, завметодкабінетом і голови районної профспіл­ки поїдуть вивчати досвід до сусідніх областей. Передбача­ється оцінити стан готовності навчальних закладів до впрова­дження нових стандартів почат­кової освіти. Директор Департаменту за­гальної середньої та дошкіль­ної освіти Олег Єресько озна­йомив учасників наради з переліком найважливіших до­кументів, які видало міністер­ство останнім часом. Це, зокре­ма, наказ «Про підготовку до 2012/2013 навчального року». В 22 пунктах документа чітко прописано все, що треба зро­бити на місцях і яку зведену інформацію мають подати об­ласні управління освіти і нау­ки до міністерства. Повертаючись до нових стан­дартів початкової освіти, за­значимо, що це питання буде основним на підсумковій коле­гії МОНмолодьспорту, яка від­будеться 27 серпня. Директор департаменту та­кож нагадав, що на сайті мі­ністерства розміщено про­грами і для початкової, і для основної школи. Поступово з цього року нові програми для початкової школи «витісняти­муть» старі, затверджені ще в 2001 році. Така сама ситуація і з 5 – 9 класами, але цей про­цес розпочнеться з 1 вересня 2013 року. Нарада відбувалася на почат­ку місяця, тож справді радує те, що підручники для першоклас­ників уже подекуди доїхали до міст. Нагадаємо, що їх повний видрук завершується днями. ВИБОРИ, ВИБОРИ… Скільки вже було спекуляцій на темі закриття шкіл… Невдовзі навчальний рік, крім того, цьо­го жовтня – вибори до пар­ламенту. Тож Борис Жебровський не оминув і політичних тем. Зокрема закликав началь­ників управлінь не бути інстру­ментом у чиїхось руках напере­додні виборів.  – Готуйтесь до того, що до кінця жовтня ви часто будете на екранах, – сказав Борис Ми­хайлович. – Можливо і таке, що хтось навмисно не довезе до першого вересня підручни­ки, а десь і харчоблок не від­криють. Настає екстремальний період, який потребує спокою, виваженості, досвіду, вміння уникати політичних чвар і за­йматися своєю справою. Більше до політичних тем не поверталися і зосередились на поточних проблемах. Так, на­приклад, назріла необхідність спільної наради МОНмолодьспорту і Міністерства охоро­ни здоров’я з приводу початку навчального року. Начальники управлінь поскаржилися, що санстанції ставлять перед на­вчальними закладами вимоги, які просто неможливо викона­ти. Вихід із ситуації – вдоско­налювати нормативні докумен­ти, шукати компроміс. БОРОТЬБА ЗА ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЛЯ До завершення оздоровчої кам­панії ще півтора місяці. При­шкільні табори вже зачинені, та працюють стаціонарні, які під­порядковуються управлінням освіти. Таких в Україні налічу­ється 130. Начальник відділу поза­шкільної освіти, виховної ро­боти і захисту прав дитини Алла Середницька зосередила увагу на виконанні санітарно-гігієнічних правил у цих та­борах. Також вона повідоми­ла, що на сайті міністерства відкрито рубрику «Оздоровлення – 2012», де можна зна­йти всі нормативні докумен­ти. Крім того, там розміщено позитивний досвід організації оздоровлення в областях.  – Ми маємо усвідомлювати свою відповідальність як освітя­ни, – сказала Алла Середницька. – Так, на жаль, минулого року закрито 16 позашкільних навчальних закладів. У кожно­му випадку ми розбираємось, у кожному випадку працює про­куратура, ще й навіть по тих закладах, які закриті два роки тому. Ноу-хау, яке застосува­ло міністерство на нараді, – контрольна робота. За десять хвилин начальники управлінь освіти обласних центрів мали написати десять найактуаль­ніших проблем загальної се­редньої освіти. Потім кожен поділився з колегами здобут­ками, адже в кожній облас­ті є свої «фішки» – у когось найбільша кількість дитсадків і шкіл-новобудов, у когось – використання ІКТ тощо. Найці­кавіший досвід – особливості проведення тендерних про­цедур, наприклад, у Харкові, або організація прийому заяв до дитсадків через інтернет у Чернівцях. ДРУГІЙ ЗМІНІ – КРАЙ? Підбиваючи підсумки наради, Борис Жебровський окреслив кілька проблем, а також по­ставив начальникам управлінь низку запитань. Розпочав він із співпраці сільських і місь­ких шкіл.  – Візьміть найкращі десять шкіл у місті, десять – у се­лах, – сказав заступник міні­стра. – Допоможіть їм зберег­ти музей, дослідну ділянку біля школи, допоможіть відремонтувати трактор. Поговоріть із ди­ректорами міських шкіл – 90 відсотків із них закінчили сіль­ські навчальні заклади. Якщо зберемось разом, то двом – трьом сотням сільських шкіл ми ре­ально допоможемо. В Україні 2,2 відсотка дітей навчаються в другу зміну, а рік тому було 5,8 відсотка. За словами Бориса Жебровського, хоч якась користь буде за­вдяки зменшенню контингенту. Але треба діяти виважено, десь заповнивши класи, десь пере­вівши дітей. Це справді дуже важливий соціальний проект. Приємним повідомленням стало те, що МОНмолодьспорту не проводитиме перевірок (окрім Держінспекції – в неї свої завдання) ані влітку, ані у вересні.  – Більше того, будемо ста­вити перед Прем’єр-міністром питання щодо мораторію на пе­ревірки силовими структура­ми, – сказав Борис Жебровський. КОРИСНІ НАВИЧКИ Як ми вже повідомляли, завер­шено розробку нових програм для 5 – 9 класів. За новими стандартами п’ятикласники по­чинають навчатися з 1 верес­ня 2013 року.  – У нас попереду цілий рік, встигнемо і навчання вчителів провести, і рекомендації підго­тувати, – зазначив Борис Ми­хайлович. Обговорили на нараді й особливості проведення свята Першовересня, яке припадає цьогоріч на суботу. Так, пропозиція міністерства – крім свят у школі, провести ще й сімей­ні свята для першокласників. У Києві, наприклад, на Хрещати­ку планується ярмарок розвивальних ігор, шкільний базар тощо. За словами Бориса Жебровського, такі сімейні свята стануть подією, особливо для невеликих міст. Щодо інформаційного за­безпечення, то можна гово­рити лише про приблизну кількість сайтів навчальних закладів. На жаль, ані облас­ні, ані районні управління не можуть надати реальної інфор­мації. Причому виявилося, що дитсадки в плані створення й використання сайтів уже обі­гнали школи! А як бути без веб-ресурсу в сучасному ін­формаційному суспільстві… Вихід є, але про це нижче. Питання експерименталь­ної роботи також було в цен­трі уваги. Ще кілька років тому опубліковано перелік «3 000 експериментів в Україні».  – Ми створили в міністер­стві відділ експериментальної педагогіки, – сказав Борис Жебровський. – Проведемо експертизу всіх 3 000 експе­риментів, залишимо сотню, але справді всеукраїнських, під які можна планувати фінансуван­ня і підтримку. Борис Жебровський також поділився планами щодо по­дальшого спілкування мініс­терства з педагогічною громадськістю. З кожної області планують запросити до Києва по одному педагогічному ко­лективу найпередовіших шкіл. Крім того, вже проанонсовано Всеукраїнський форум «Батьки і діти», куди запрошено пред­ставників батьківських коміте­тів шкіл і рад старшокласників. ДЕ ПІДЗАРОБИТИ ВЧИТЕЛЮ? Питання матеріального забез­печення вчителів завжди буде актуальним. Мабуть, високої заробітної плати педагогові ні­коли не дочекатись. Зрозумі­ло, що він шукає інші способи прогодувати родину. Заступ­ник міністра закликав началь­ників управлінь зацікавитися цією проблемою.  – Колись у Києві я через знайомих директорів просто дізнавався, де підробляє вчи­тель, – згадує Борис Жебровський. – У столиці це насамперед репетиторство. Але коли почали розповідати, як учителька вранці і ввечері миє підлогу в офісі свого випускника-трієчника… Один із шляхів підтримки вчителя – дати можливість легально підзаробити. Директор Департаменту освіти Вінницької міськради Володимир Буняк повідомив, що в місті з першого вересня буде така можливість:  – Ми створюємо міський центр, який дає можливість учителям займатися репетитор­ством і взагалі освітньою діяль­ністю. За кошти міської ради оплачуватиметься робота ди­ректора і бухгалтера центру. Ми провели роботу з педаго­гічними колективами і знайшли розуміння. Бажання «легалізу­ватися» в учителів є. ПЕДПРЕСА – ОСВІТЯНАМ І ДЛЯ РОБОТИ, І ДЛЯ ДУШІ… Висвітлення діяльності міністерства і надання освітянам усієї необхідної інфор­мації для повсякденної роботи – ці завдання втілює в життя державне видав­ництво «Педагогічна преса». З роботою і перспективами діяльності ПедПРЕСИ начальників міських управлінь ознайомив директор підприємства Олександр Овчар. Сьогодні видавництво – це 25 газет і журналів, які охоплюють майже всю діяльність учителя, викладача, управлінця освіти. Але у виданнях не лише офіціоз, а й «душевні» моменти. Чим живе вчи­тель, яку зарплатню отримує, як працювати зі «складними» дітьми… Особли­во яскраво нова концепція видань втілилась у журналі «Перша вчителька», ці­льова аудиторія якого – жінки, які працюють у початковій школі. – Ми спробували зробити його не лише методичним, а й «по-людськи» близь­ким до вчителів, – каже Олександр Овчар. Ця корисна і цікава інформація також є на порталі pedpresa.com. Тут мож­на знайти он-лайн – версію газети «Освіта України», безкоштовно завантажити останні номери журналів, ознайомитися з базою даних усіх навчальних за­кладів України. Серед планів видавництва – розміщення на порталі типових сайтів дитсад­ків і шкіл. Адже наявність власних веб-ресурсів – це проблема для навчаль­них закладів. Дмитро ШУЛІКІН «Освіта України» № 29 Фото автора

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу