2 липня 2012 року у вищих на­вчальних закладах України стар­тувала вступна кампанія. У Націо­нальному технічному університеті «Харківський політехнічний інсти­тут» прийом абітурієнтів розпоча­то о восьмій годині ранку.

“Освіта України” розпитала ректорів столичних і регіональних ВНЗ про те, як проходить прийом документів від абітурієнтів.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ДУМКИ РЕКТОРІВ - ПОЛІТЕХНІКА rector11ХАРКІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ

Завдяки досвіду попередніх років вдалося скоротити кіль­кість черг, – стверджує ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» професор Леонід Товажнянський. Усього в НТУ «ХПІ» працює 24 приймальних ко­місії для кожного факультету, що дає змогу оптимізувати процес прийому й скоротити час очікування абітурієнта­ми при поданні заяв. Після обробки всі дані оперативно передаються в центральну приймальну комісію.

Оскільки кампус університету складається з 21 корпу­су, для зручності абітурієнтів допомога в навігації студмістечком надається спеціалістами приймальної комісії, а також представниками факультетів.

У 2012 році Національний технічний університет «ХПІ» отримав обсяги державного замовлення, в яких уперше за останні роки збільшено кількість бюджетних місць за технічними й комп’ютерними спеціальностями. Таким чи­ном, університет здобув додаткові можливості для утри­мання найвищих позицій у підготовці фахівців з вищою освітою на сході Україні.

Також МОНмолодьспорту прийняло пропозиції щодо ви­ділення бюджетних місць на напрям підготовки «Фізичне виховання». Адже студенти НТУ «ХПІ», насамперед, які навчаються за цим напрямом, є постійними призерами і переможцями універсіад і спортивних змагань державного й світового рівнів і належать до спортивної еліти України.

Цього року обсяг державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» становить 765 місць, що на 120 місць більше порівняно з минулим. Це дає мож­ливість задовольнити зростаючий попит студентів на тех­нічні спеціальності, які останнім часом популярні в ро­ботодавців.

Станом на 9 липня 2012 року на перший курс пода­но понад 6000 заяв, що приблизно на 40 відсотків біль­ше, ніж попереднього року. З них 227 осіб вже залиши­ли в приймальних комісіях оригінали документів. Треба зазначити, що з усіх абітурієнтів право на зарахування поза конкурсом мають лише 47 осіб.

Харківська політехніка має найбільші обсяги ліцен­зійного прийому на сході та півдні Україні. Універси­тет є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що, крім багатого спектра новітніх спеціальностей, го­тує інженерні кадри з таких напрямів, як турбінобудування, котло- та реакторобудування (загальна кіль­кість заяв на факультет ЕМ сьогодні становить 214), технологія жирів і жирозамінників (загальна кількість заяв – 68). Як і завжди, найбільшим попитом серед на­прямів підготовки природничо-математичного й інженер­но-технічного спрямування, які є профільними та пріори­тетними для університету, користуються спеціальності, пов’язані з ІТ-технологіями. Так, наприклад, на факуль­теті комп’ютерних і інформаційних технологій за напря­мом підготовки «Комп’ютерна інженерія» вже подано 5,7 заяви на кожне бюджетне місце.

Команда політехніків гостинно вітає абітурієнтів у На­ціональному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», історія якого сягає 125 років. Славет­не минуле університету, його плідне й цікаве сьогодення приваблюють молодих людей з усієї України, а також із ближнього й дальнього зарубіжжя. Вони обирають саме Харківський політехнічний, щоб здобути якісну й су­часну освіту.

«Ми з сином обрали Політех, бо я й мої батьки на­вчалися саме в цьому виші. Саме тому досить швидко зробили вибір. Тим більше, що в «ХПІ» є напрям, до яко­го моя дитина має хист – це факультет інформатики та управління», – каже мати абітурієнта Юлія Артюхова.

«Я обрала «ХПІ», бо він є досить престижним навчаль­ним закладом, а також входить до першої п’ятірки най­кращих вишів України. Мій вибір – це автоматизація й комп’ютерні технології, бо вважаю, що майбутнє саме за цією сферою діяльності», – стверджує абітурієнтка НТУ «ХПІ» Ангеліна Чуприна (м. Єнакієво).

У Харківському політехнічному інституті ефективно діє система працевлаштування, яка включає моніторинг ринку праці, поновлюваний банк даних про ринок праці в регіоні й Україні, проведення щорічного ярмарку-презентації випускників, довгострокові угоди з усіма про­відними підприємствами області й України, укладання тристоронніх договорів про працевлаштування «підпри­ємство – студент – університет».

Протягом усього навчального року Національний техніч­ний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить заходи щодо залучення випускників середніх на­вчальних закладів до навчання, а саме: дні відкритих дверей; виїзні презентації; роботи із запрошення випускників тех­нікумів і коледжів до вступу на другий курс НТУ «ХПІ» й на перший курс зі скороченим терміном підготовки; про­ведення профорієнтаційної роботи співробітниками випус­каючих кафедр у загальноосвітніх школах; забезпечення функціонування Блога приймальної комісії та Форуму НТУ «ХПІ» для абітурієнтів на веб-сайті університету та інші.

Національний технічний університет «Харківський по­літехнічний інститут» робить вагомий внесок у розвиток більшості галузей вітчизняної економіки, забезпечує сво­їм випускникам сучасний рівень знань і практичної підготовки.

Чекаємо на нових студентів-політехніків – молодих людей з креативним мисленням і відповідальним став­ленням до здобуття знань!

МИХАЙЛО ЧЕРНОВОЛ: ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ДУМКИ РЕКТОРІВ - черновол1 

УПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ІС «ЄДЕБПО» СТАЛО НАСТУПНИМ КРОКОМ ГЛОБАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ідея створен­ня Єдиної дер­жавної елек­тронної бази з питань освіти з можливостями її широкого вико­ристання є прогресивною й дово­лі перспективною. Так прокоменту­вав появу інфор­маційної системи «ЄДЕБПО» ректор Кіровоградського на­ціонального технічного університету Ми­хайло Черновол.

За його словами, збільшення відсотка поданих електронних заяв скорочує чер­ги в приймальних комісіях, абітурієнти отримують доступ до більшої кількості навчальних закладів при зменшенні мате­ріальних і часових витрат, а також спро­щується робота приймальних комісій і унеможливлюється корупція.

«Електронна база дасть змогу поліп­шити планування підготовки кваліфікова­них кадрів, спростити процес оформлен­ня заявок на виготовлення електронних студентських квитків, дипломів тощо», – підкреслив ректор КНТУ.

Окрім того, Михайло Черновол зазна­чив, що, як і все нове, впровадження ІС «Єдина державна електронна база з питань освіти» привертає багато уваги громадськості. «Незважаючи на труднощі перших днів експлуатації ІС «ЄДЕБПО», ситуація сьогодні є задовільною. Робота приймальних комісій стабілізувалася і ви­йшла на звичайний ритм. Підтримуємо нову інформаційну систему», – наголо­сив Михайло Черновол.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ДУМКИ РЕКТОРІВ -ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА – ЦЕ ВЕЛИКА ДОПОМОГА РЕКТОРАМ І ПРИЙМАЛЬНИМ КОМІСІЯМ

Електронний вступ має бути єди­ним вступом до вищих навчаль­них закладів. Про це сказав рек­тор Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Валерій Будак.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського також створив консуль­таційний пункт для батьків абіту­рієнтів.

«Цього року ми зробили при­йом заяв в іншому вигляді. Ке­руючись тим, що тепер можна подавати електронні заяви, ми залучили, по-перше, більшу кіль­кість працівників, по-друге, вста­новили консультаційний пункт. Для кожної спеціальності кож­ного факультету виділили примі­щення, де перебувають батьки. Вони можуть отримати додатко­ву консультацію стосовно вступ­ної кампанії», – розповів Вале­рій Будак. Ректор також додав, що цього року абітурієнти виявля­ють неабияку активність порівня­но з минулим. Тоді за весь пері­од кампанії було подано 4,5 тисячі заяв. А цьогоріч вже за кілька днів було подано більше половини цієї кількості.

«Я вважаю, що електронний вступ має бути єдиним вступом до вищих навчальних закладів, бо наші школи розкидані по всій об­ласті на великій відстані. Однак систему треба доопрацювати, адже збої у перші дні вносять нервовість у роботу. Ця система дасть змо­гу уникнути черг, кожна людина може спокійно передати дані. Це велика допомога ректорам і при­ймальним комісіям», – підсуму­вав ректор.

Він також додав, що абітурієнти мають думати не про те, коли по­дати заяву, а про те, як навчатися в тому чи іншому ВНЗ, тій чи ін­шій спеціальності.

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ПРАГНЕ ЗАСІЯТИ СТУДЕНТСЬКУ НИВУ «ДОБІРНИМ ЗЕРНОМ»ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ДУМКИ РЕКТОРІВ -

Торік Національ­ний університет «Львівська політех­ніка» став рекорд­сменом за кількіс­тю поданих заяв від абітурієнтів се­ред усіх ВНЗ України. Їх було понад 26 тисяч. Схоже на те, що цього року по­казник стане значно більшим. Станом на 10 липня у приймальну комісію вже на­дійшло понад 13,5 тисячі заяв.

«Звичайно, це приємно, що наш універ­ситет має добру репутацію й популярний серед абітурієнтів різних регіонів Украї­ни. Але нас цікавить не так кількість, як якість студентського поповнення, вмоти­вованість абітурієнта саме на наш полі­технічний навчальний заклад», – ділить­ся думками ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало.

На засіданні приймальної комісії Юрій Бобало звернувся з проханням до ди­ректорів навчально-наукових інститутів: «Працюймо насамперед з тими абітурі­єнтами, які у верхній частині рейтинго­вого списку, з найсильнішими за своїми знаннями. Треба постійно тримати їх у полі зору, переконувати принести ори­гінали документів саме до нас».

Попри чітко організовану роботу з прийому документів, черг, на жаль, уник­нути не вдається. Чимало абітурієнтів і їхніх батьків чомусь думають, що подан­ня документів у перші дні якось підви­щує шанси бути зарахованими. Певною мірою розв’язати проблему черг допо­магає те, що у Львівській політехніці прийом документів від вступників розпочинається не з дев’ятої, а восьмої го­дини ранку.

Відповідальний секретар приймальної комісії Олег Давидчак так прокоменту­вав цьогорічну конкурсну ситуацію в університеті: «На деякі напрями конкурс перевищує 20 – 30 осіб. Але це ще не по­казник. Адже є такі напрями, де обмеже­ний ліцензований обсяг і кількість дер­жавних місць, відповідно і конкурс там вищий. Набагато об’єктивніший показ­ник – кількість поданих заяв, бажання здобувати ту чи іншу спеціальність. При­міром, 700 заяв подано на комп’ютерні науки, 500 – на комп’ютерну інжене­рію, 600 – на соціологію, 570 – на при­кладну лінгвістику, 480 – на економіку підприємства. Щоправда, деяку тривогу викликають такі напрями, як приладо­будування, хімічна технологія, інженер­не матеріалознавство, прикладна фізика.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – ДУМКИ РЕКТОРІВ -У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДОПОМАГАЄ ВИШУ ТА АБІТУРІЄНТАМ

За повідомленням прес-служби уні­верситету, в Національному педагогічно­му університеті імені Михайла Драгоманова спекотно від кількості бажаючих сюди вступити.

«Це не викликає особливого поди­ву, – зауважує ректор університету, академік Віктор Андрущенко, й пояс­нює таку ситуацію авторитетом і пре­стижем Драгоманівського університету, що вже кілька років упевнено посідає перші сходинки рейтингів вищих педаго­гічних навчальних закладів. Абітурієнти, які обирають для свого навчання Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова – це, зазвичай, особистості, що вже добре визначила­ся з майбутньою професією і вважають педагогічний фах власним покликан­ням, – переконаний Віктор Андрущен­ко. – Приємно, що кожного року їхня кількість лише зростає. Ми раді цьому й готові до цього. Нині докладаємо мак­симум зусиль, щоб зробити більш ком­фортним і швидким прийом документів у випускників, забезпечити належні умо­ви для них та їхніх батьків під час пере­бування у нашому університеті».

Детальніше про це вдалося поспілку­ватися з відповідальним секретарем При­ймальної комісії НПУ Тарасом Олефіренком.

Друге липня цього року стало наче залпом до великої гонки для абітурієнтів-2012. Приймальні комісії фактич­но всіх університетів переповнені. НПУ теж може похвалитися ажіотажем: за перший день вступної кампанії до Драгоманівського університету подано вже близько 1200 заяв. Разом з тим у на­вчальному закладі вдалося уникнути ве­ликих черг і масового незадоволення. Пан Олефіренко пояснює це цілою низ­кою взаємопов’язаних чинників, спеціально відпрацьованих в університеті. Серед них і злагоджена праця універси­тетського штабу «Абітурієнт», організо­ваного студентським самоврядуванням, швидка й компетентна робота техніч­них секретарів, дирекції усіх інститутів.

Прийом документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, закінчується 17 липня, а від осіб, які мають складати вступні екзамени у ВНЗ, – 20 липня.

Як і в минулому році, абітурієнти ма­ють право подавати документи до універ­ситетів і традиційним способом, і з допомогою інтернету. Це суттєво полегшує роботу технічних секретарів, оскільки всі дані випускника вже внесені до загаль­ної бази даних абітурієнтів. Минулоріч­ний сервіс «Електронний вступ» пере­йменовано в систему «Подача і розгляд заяв в електронній формі на участь в конкурсному відборі до вищих навчаль­них закладів» та з 2 липня доступний на сайті ez.osvitavsim.org.ua.

Підтримуючи ідею Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту України про надання абітурієнтам можливості елек­тронної реєстрації, Драгоманівський уні­верситет практикує он-лайн-реєстрацію на власному сайті. Через цю систему вже зареєструвалося понад 5 000 вступ­ників. Абітурієнти, які подають заяви в електронній формі і беруть участь у конкурсному відборі, після ухвалення рішення про рекомендацію до зараху­вання зобов’язані визначитися з вибором вищого навчального закладу і спеціаль­ності, підписати свою електронну зая­ву, роздруковану в приймальній комісії, і особисто подати оригінали документів про освіту, медичну довідку, сертифікат ЗНО та інші обов’язкові документи, пе­редбачені «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України».

Як компетентно стверджує відпові­дальний секретар Приймальної комісії НПУ Тарас Олефіренко: «Шанси абітурієнта вступити до навчального закладу аж ніяк не залежать від того, в перші чи в останні дні вступної кампанії він по­дасть документи. Перші рейтингові спис­ки, із зазначенням осіб, рекомендованих для зарахування на бюджетну форму на­вчання, університети повинні оприлюд­нити 1, 5 та 8 серпня. Зарахування на місця за державним замовленням закін­чується не пізніше 11 серпня, за кошти фізичних і юридичних осіб – не пізніше 25 серпня». Тож в абітурієнтів ще бага­то часу, а в Приймальної комісії чимало роботи. З хорошим початком!

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР – СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО

Кількість бажаючих вступити до Дніпропетровської дер­жавної медичної академії що­року не меншає. У цьому році лише за перший день роботи приймальної комісії свої заяви принесли понад 150 абітурієнтів. Поки що до медичної академії подано понад дві тисячі заяв, з них 1639 – на спеціальності, де готують сімейних лікарів.

«Триває процес модернізації охорони здоров’я, основною ме­тою якого є підвищення якості медичних послуг і наближення медицини до людей. Наша ака­демія є основним навчальним закладом регіону, де готують лі­карів загальної практики – сі­мейних лікарів, які надаватимуть медичну допомогу всій роди­ні», – сказав ректор Дніпропетровської державної медичної академії Георгій Дзяк.

Упевнені, що за сімейними лі­карями – майбутнє, і самі абіту­рієнти. Цього року попит на спе­ціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія», де готують сімейних лікарів, значно збільшився. Нині до Дніпропетровської державної медичної академії подано 1639 заяв на ці спеціальності.

«Я вступаю до Дніпропетров­ської державної медичної ака­демії за цільовим направленням від Головного управління охо­рони здоров’я. Хочу бути саме сімейним лікарем, бо вірю, що це – спеціальність майбутньо­го», – сказав абітурієнт Мико­ла Шелковой.

У 2012 році 103 абітурієнта, які мешкають у сільських райо­нах, вступають до Дніпропетров­ської державної медичної акаде­мії за цільовим направленням від Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, з них 77 – за спеціальністю «Лікувальна спра­ва» й 21 – «Педіатрія».

У 2012 році обсяг державно­го замовлення для цих спеці­альностей становить 390 місць (305 – «Лікувальна справа», 85 – «Педіатрія»). До того ж, на Дніпропетровщині діє програма «місцевих стимулів», що перед­бачає грошові надбавки, безко­штовний мобільний зв’язок, про­їзд у громадському транспорті, пільгове житло й інші заохочен­ня для медиків первинної ланки.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *