У МОНмолодьспорту відбулося засідання Центрального організаційного комітету з питань підготовки й проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» та Організаційного комітету ІІІ етапу гри Фінал гри відбудеться в Криму, а до її організації долучать військових інструкторів Головував на зібранні заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Борис Жебровський. Було заслухано інформацію про впровадження Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» та результати ІІ (обласного) етапу. Так, у 2010 – 2011 роках Український державний центр позашкільної освіти та Інститут інноваційних тех­нологій і змісту освіти прове­ли Всеукраїнський конкурс на кращий зразок прапора, ембле­ми, девізу й пісні гри «Зірниця», на який надійшло 1425 робіт із 24 регіонів України. І ПРАПОР, І ГІМН За результатами конкурсу ви­значено символіку гри. Автори-переможці:  – прапора та девізу – Мас­люк Олександр Петрович, учи­тель образотворчого мистецтва Тимошівської ЗОШ І – ІІІ сту­пенів Михайлівського району Запорізької області;  – емблеми – творча група гуртка «Графіка» Золотонісько­го будинку дитячої та юнаць­кої творчості Черкаської області (керівник – Носуля Віталій Іванович);  – гімну – Горлівський місь­кий палац дитячої та юнацької творчості Донецької області (ав­тор тексту – Шевченко Ірина Леонідівна, методист; автор му­зики – Бондаренко Олександр Сергійович, керівник гуртка шоу-студії «Сум багера»). Нагадаємо, що презентація символіки гри відбулася 19 квіт­ня 2011 року на базі Микола­ївського муніципального колегіуму. Окрім того, проведено такі заходи:  – Всеукраїнський науко­во-практичний семінар «Вій­ськово-патріотичні ігри як за­сіб виховання громадянина та патріота України» за сприяння Молодіжної громадської органі­зації «Київський клуб «Черво­на Зірка» (керівник – Таранець Владислав Володимирович);  – міжвідомчий методичний семінар «Стан патріотично­го виховання учнівської моло­ді та впровадження Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» за сприяння Міжнародного благо­дійного фонду «Військове бра­терство» (керівник – Котирло Олександр Вікторович);  – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Ак­туальні проблеми патріотично­го виховання молоді в сучасних умовах»;  – засідання робочої групи з розроблення критеріїв оціню­вання конкурсів, змагань і ес­тафети Всеукраїнської гри «Зі­рниця». ДВІСТІ ТИСЯЧ УЧАСНИКІВ У березні 2012 року розпочали­ся перший і другий етапи Все­української військово-патріотич­ної спортивної гри «Зірниця». Можна констатувати, що її впевнений старт відбувся. Ре­зультати районних й обласних етапів свідчать про зацікавле­ність і активну участь навчаль­них закладів у грі. Учасники демонструють високий рівень фізичної підготовленості, прак­тичні вміння і навички пове­дінки в екстремальних ситуа­ціях, успішно справляються із завданнями, конкурсами й ес­тафетами. На високому організацій­ному рівні відбулися облас­ні етапи Всеукраїнської гри в Хмельницькій, Волинській, Запорізькій, Полтавській, Луган­ській, Миколаївській областях і у м. Києві. До проведення активно долучилися місцеві осередки Товариства сприян­ня обороні України (голова – Тімченко Віктор Миколайович) і Товариства Червоного Хреста України (президент – Усіченко Іван Гнатович). За цей період до Всеукраїн­ської гри долучилися понад 200 тисяч дітей. Відповідно до Розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки й відзначення у 2012 році 70-річчя від дня ство­рення підпільної молодіжної ор­ганізації «Молода гвардія» фі­нальний етап гри «Зірниця» присвячено саме цій героїчній події. Тому проведення біль­шості заходів покладено на Луганську облдержадміністра­цію. Під час підготовки пла­ну організаційних заходів вра­ховано пропозиції Луганської облдержадміністрації, Мініс­терства оборони України і ма­теріали засідання Оргкомітету з підготовки та відзначення у 2012 році 70-річчя від дня ство­рення підпільної молодіжної ор­ганізації «Молода гвардія». Згідно з Положенням про Всеукраїнську військово-па­тріотичну спортивну гру «Зір­ниця» одним із завдань Організаційного комітету було визначення місця й строків про­ведення фіналу гри. До висту­пу з цього питання запросили Сергія Єременка – заступника начальника Управління у спра­вах сім’ї, молоді та спорту Лу­ганської обласної державної ад­міністрації, який запропонував провести фінальний етап гри в оздоровчому комплексі Кри­му, що неодноразово визнавав­ся кращим табором в Україні. ФІНАЛ – У ВЕРЕСНІ Обговоривши варіанти прове­дення гри на території оздо­ровчого табору, учасники за­сідання ухвалили рішення про залучення військових інструк­торів до організації гри, що за­безпечить виконання всіх умов змагання. З інформацією про затвер­дження персонального скла­ду головної суддівської колегії ІІІ фінального етапу Всеукра­їнської військово-патріотичної гри «Зірниця» виступив ди­ректор Інституту інновацій­них технологій і змісту осві­ти Олександр Удод. Відповідно до Положення про Всеукра­їнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» Ін­ститут підготував персональ­ний склад головної суддівської колегії (далі – ГСК), до якої входять мандатна й апеляцій­на комісія, секретаріат, комен­дантська група, судді на етапах. Під час підготовки складу ГСК враховано пропозиції Міністер­ства оборони України, Луган­ської обласної державної адмі­ністрації, обласних осередків Товариства сприяння обороні України, Товариства Червоно­го Хреста України. Директор Кримського респу­бліканського центру туризму і краєзнавства учнівської моло­ді Петро Дибов поінформував про забезпечення змістовного дозвілля на період проведен­ня фіналу гри «Зірниця». Зо­крема, за його словами, запла­новано проведення екскурсії до Балаклави, Мамаєвого Кургану й Севастополя для ознайомлен­ня юних учасників з місцями бойової слави на території АРК. Передбачається, що фінал гри відбудеться 25 – 29 верес­ня 2012 року, а основні підго­товчі завдання будуть викона­ні до 11 вересня – орієнтовної дати проведення наступного за­сідання оргкомітету. Борис Жебровський запро­понував відзначити перемож­ців гри «Зірниця» біля Вічного вогню в Севастополі, залучивши до участі в урочистій цере­монії і військове командування, і ветеранів Великої Вітчизняної війни. За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту «Освіта України» № 28

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.