ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ» – ДО РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ» - 5У МОНмолодьспорту відбулося засідання Центрального організаційного комітету з питань підготовки й проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» та Організаційного комітету ІІІ етапу гри

Фінал гри відбудеться в Криму, а до її організації долучать військових інструкторів

Головував на зібранні заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Борис Жебровський. Було заслухано інформацію про впровадження Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» та результати ІІ (обласного) етапу.

Так, у 2010 – 2011 роках Український державний центр позашкільної освіти та Інститут інноваційних тех­нологій і змісту освіти прове­ли Всеукраїнський конкурс на кращий зразок прапора, ембле­ми, девізу й пісні гри «Зірниця», на який надійшло 1425 робіт із 24 регіонів України.

І ПРАПОР, І ГІМН

ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ» – ДО РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ» - 092За результатами конкурсу ви­значено символіку гри. Автори-переможці:

 – прапора та девізу – Мас­люк Олександр Петрович, учи­тель образотворчого мистецтва Тимошівської ЗОШ І – ІІІ сту­пенів Михайлівського району Запорізької області;

 – емблеми – творча група гуртка «Графіка» Золотонісько­го будинку дитячої та юнаць­кої творчості Черкаської області (керівник – Носуля Віталій Іванович);

 – гімну – Горлівський місь­кий палац дитячої та юнацької творчості Донецької області (ав­тор тексту – Шевченко Ірина Леонідівна, методист; автор му­зики – Бондаренко Олександр Сергійович, керівник гуртка шоу-студії «Сум багера»).

Нагадаємо, що презентація символіки гри відбулася 19 квіт­ня 2011 року на базі Микола­ївського муніципального колегіуму.

Окрім того, проведено такі заходи:

 – Всеукраїнський науко­во-практичний семінар «Вій­ськово-патріотичні ігри як за­сіб виховання громадянина та патріота України» за сприяння Молодіжної громадської органі­зації «Київський клуб «Черво­на Зірка» (керівник – Таранець Владислав Володимирович);

 – міжвідомчий методичний семінар «Стан патріотично­го виховання учнівської моло­ді та впровадження Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» за сприяння Міжнародного благо­дійного фонду «Військове бра­терство» (керівник – Котирло Олександр Вікторович);

 – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Ак­туальні проблеми патріотично­го виховання молоді в сучасних умовах»;

 – засідання робочої групи з розроблення критеріїв оціню­вання конкурсів, змагань і ес­тафети Всеукраїнської гри «Зі­рниця».

ДВІСТІ ТИСЯЧ УЧАСНИКІВ

ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ» – ДО РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ» - 8У березні 2012 року розпочали­ся перший і другий етапи Все­української військово-патріотич­ної спортивної гри «Зірниця».

Можна констатувати, що її впевнений старт відбувся. Ре­зультати районних й обласних етапів свідчать про зацікавле­ність і активну участь навчаль­них закладів у грі. Учасники демонструють високий рівень фізичної підготовленості, прак­тичні вміння і навички пове­дінки в екстремальних ситуа­ціях, успішно справляються із завданнями, конкурсами й ес­тафетами.

На високому організацій­ному рівні відбулися облас­ні етапи Всеукраїнської гри в Хмельницькій, Волинській, Запорізькій, Полтавській, Луган­ській, Миколаївській областях і у м. Києві. До проведення активно долучилися місцеві осередки Товариства сприян­ня обороні України (голова – Тімченко Віктор Миколайович) і Товариства Червоного Хреста України (президент – Усіченко Іван Гнатович).

За цей період до Всеукраїн­ської гри долучилися понад 200 тисяч дітей.

Відповідно до Розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки й відзначення у 2012 році 70-річчя від дня ство­рення підпільної молодіжної ор­ганізації «Молода гвардія» фі­нальний етап гри «Зірниця» присвячено саме цій героїчній події. Тому проведення біль­шості заходів покладено на Луганську облдержадміністра­цію. Під час підготовки пла­ну організаційних заходів вра­ховано пропозиції Луганської облдержадміністрації, Мініс­терства оборони України і ма­теріали засідання Оргкомітету з підготовки та відзначення у 2012 році 70-річчя від дня ство­рення підпільної молодіжної ор­ганізації «Молода гвардія».

Згідно з Положенням про Всеукраїнську військово-па­тріотичну спортивну гру «Зір­ниця» одним із завдань Організаційного комітету було визначення місця й строків про­ведення фіналу гри. До висту­пу з цього питання запросили Сергія Єременка – заступника начальника Управління у спра­вах сім’ї, молоді та спорту Лу­ганської обласної державної ад­міністрації, який запропонував провести фінальний етап гри в оздоровчому комплексі Кри­му, що неодноразово визнавав­ся кращим табором в Україні.

ФІНАЛ – У ВЕРЕСНІ

ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ» – ДО РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ» - 9+Обговоривши варіанти прове­дення гри на території оздо­ровчого табору, учасники за­сідання ухвалили рішення про залучення військових інструк­торів до організації гри, що за­безпечить виконання всіх умов змагання.

З інформацією про затвер­дження персонального скла­ду головної суддівської колегії ІІІ фінального етапу Всеукра­їнської військово-патріотичної гри «Зірниця» виступив ди­ректор Інституту інновацій­них технологій і змісту осві­ти Олександр Удод. Відповідно до Положення про Всеукра­їнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» Ін­ститут підготував персональ­ний склад головної суддівської колегії (далі – ГСК), до якої входять мандатна й апеляцій­на комісія, секретаріат, комен­дантська група, судді на етапах. Під час підготовки складу ГСК враховано пропозиції Міністер­ства оборони України, Луган­ської обласної державної адмі­ністрації, обласних осередків Товариства сприяння обороні України, Товариства Червоно­го Хреста України.

Директор Кримського респу­бліканського центру туризму і краєзнавства учнівської моло­ді Петро Дибов поінформував про забезпечення змістовного дозвілля на період проведен­ня фіналу гри «Зірниця». Зо­крема, за його словами, запла­новано проведення екскурсії до Балаклави, Мамаєвого Кургану й Севастополя для ознайомлен­ня юних учасників з місцями бойової слави на території АРК.

Передбачається, що фінал гри відбудеться 25 – 29 верес­ня 2012 року, а основні підго­товчі завдання будуть викона­ні до 11 вересня – орієнтовної дати проведення наступного за­сідання оргкомітету.

Борис Жебровський запро­понував відзначити перемож­ців гри «Зірниця» біля Вічного вогню в Севастополі, залучивши до участі в урочистій цере­монії і військове командування, і ветеранів Великої Вітчизняної війни.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

«Освіта України» № 28

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Один коментар до “ФІНАЛ «ЗІРНИЦІ» – ДО РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ «МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ»”
 1. Еще в 1995 г в школе № 5 г.Ужгорода была создана театральна­я группа
  “Виктория”­ в честь Дня Победы. Вместе с учениками мы решили таким
  образом отдать дань уважения ветеранам от разных поколений нашей
  области.

  Наш театр перерос в клуб, потому что мы стали вести активное
  сотрудниче­ство с ветеранами­ г.Ужгорода. Дети встречалис­ь с
  ними,запис­ывали их воспоминан­ия и создали Альбом-Память, в котором
  хранятся материалы про всю деятельнос­ть нашего театра “Виктория”­.
  Активными помощникам­и у нас стали ветераны Великой Отечествен­ной войны
  Ластовка Л.Ф., связист армии Закавказск­ого фронта в 1942г.,Иванова Т.А.,
  ветеран трудового фронта, награжденн­ая медалью “Защитник Отечества”­,
  Минеева А.К., участник партизанск­ого отряда “Феофановс­кий”, санитарка
  Киевского госпиталя 1942-1947, Шаракова В.К., медсестра военного поезда
  №1164 – 1943-1944 и другие.
  С особым почтением дети относятся к ветеранам-учителям нашей ЗОШ
  №5,которые отдали воспитанию­ молодых граждан много тепла своей души…
  Среди них Керечанин О.Г., которая была зенитчицей­ в 1944г. и была ранена
  в бою;Вихнин­а Л.М. – воевала в добровольн­ой женской бригаде взвода ПВО;
  Голосова М.М. – участник трудового фронта; Левина П.А. – медсестра
  военного госпиталя,­ Далекий Н.П.- принимал участие в освобожден­ии
  Закарпатья­, Пиленко М.В. – связист,пр­ошедший войну от Сум до
  Праги,осво­бождавший Киев,где и был тяжело ранен…
  Память обо всех наших героях живет в наших сердцах, и в нашем Альбоме
  хранятся их воспоминан­ия и сочинения наших детей об этих простых, но
  великих людях. Наш Альбом стал документал­ьной летописью Победы наших
  земляков…
  Театр-клуб “Виктория”­ выступает со своими спектаклям­и перед военными и
  милицейски­ми организаци­ями, ветерански­ми территориа­льными организаци­ями
  г.Ужгорода, награжден большим количество­м грамот за свою благородну­ю
  деятельнос­ть.
  Мы поставили целый ряд спектаклей­: “Они были молодыми…”,”Во имя
  жизни…”, “Прометей”­,”Чтобы помнили…” и т.д. по произведен­иям
  В.Ладыжца, А.Малышка, А.Довженка, М.Алигер, А.Твардовско­го, А.Фадеева,
  Б.Васильева…
  В,2009г., наш театр выступил в Управлении­ МВД Закарпатск­ой области
  и,традицио­нно, в школе, куда приглашают­ся ветераны. Дети разносят им
  приглашени­я – треугольны­е письма- как символ жизни во имя живых…
  Была поставлена композиция­
  по рассказу М.Шолохова “Судьба Человека” …Нас очень тепло принимали в
  Управлении­ МВД, и не первый год уже,отдава­я должное понимание большому
  благородно­му делу,совер­шаемому детьми. Огромное содействие­ нам оказывала
  майор Талабишка Людмила Николаевна­, подчеркива­я, что патриотизм­у надо
  воспитыват­ь подрастающ­ее поколение всем обществом нашей страны. Недаром
  и девизом нашего театра-клуба есть слова: “Ничто не забыто и никто не
  забыт!”в 2007-2009 годах.
  Это нужно не мертвым, это нужно живым! Дети очень благодарны­, когда их
  выступлени­я оценивают уважительн­о. И верится, что из маленьких граждан
  вырастут достойные граждане нашей страны. В этом- 2012году – наш клуб-театр представляли ученики шестых классов Ужгородской школы № 5. Мы поставили литературно-музыкальную композицию по стихам Владимира Высоцкого и фронтовым песням. Выступили в общественной организации РУСЬ, в своей школе № 5, в СБУ Закарпатской области, в школе села Давыдково Закарпатской области и в Мукачевской школе № 13.Было очень много теплых слов в адрес нашего театра ВИКТОРИЯ , были вручены грамоты от СБУ и организации ветеранов города Ужгорода под руководством Г.Гудманяна. Приятно осозновать, что многие шокированы тем,как дети патриотически и ответственно относятся к такому бескорыстному благородному делу и выступают с высоким эмоциональным подъемом и воодушевлением. Поэтому снова хочется напомнить слова Владимира Высоцкого: «НЕ ЗАБЫТЬ БЫ ТОГДА,НЕ ПРОСТИТЬ БЫ И НЕ ПОТЕРЯТЬ!!!!» С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!!

  Руководитель и создатель клуба-театра ВИКТОРИЯ Савко Наталья

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *