На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05. 2013 р. № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» Міністерство освіти і науки України оголошує про проведення Конкурсною комісією, склад якої затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року за № 687, конкурсного відбору виконавців державного замовлення серед вищих і професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та наукових установ, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки.

Показники державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у розрізі спеціальностей, напрямів підготовки визначено постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2015 р. “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році”.

Критеріями конкурсного відбору є:

  • наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів (ад’юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю;
  • висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;
  • погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освітою (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів);
  •   контингент студентів, учнів, слухачів денної та заочної форм навчання;
  • кадрове забезпечення навчального процесу: частка штатних науково-педагогічних і педагогічних працівників з науковим ступенем; частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра) (виключно за результатами роботи Робочої групи МОН);

чисельність цитувань викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра) (виключно за результатами роботи Робочої групи МОН);

місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій (для ОКР магістра);

  • академічна мобільність:

кількість студентів-громадян України, які пройшли стажування (навчалися упродовж не менше 1 семестру) в іноземних навчальних закладах-партнерах;

чисельність іноземних студентів;

  •  середній бал результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі напрямів (спеціальностей) підготовки (при вступі на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста або бакалавра).
  •  показники  рейтингів (для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації).

Роз’яснення    щодо    проведення    конкурсу    можна   отримати   за   тел. (044) 481– 32– 69 (Фоменко М.М.).

Розгляд конкурсної документації відбудеться на засіданнях конкурсної комісії з 05 по 09 липня 2015 року.

Засідання конкурсної комісії будуть проводитися за окремим графіком.

Адреса: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10

Підсумки проведення конкурсу у п’ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки у України (www.mon.gov.ua).