Світ завмирає від видовищ Олімпіади, а тим часом абітурієнти чекають на результати своїх змагань. 2 серпня відбулася прес-конференція міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника й ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського, присвячена першим підсумкам вступної кампанії 2012 року. За період з 2 до 31 липня до приймальних комісій надій­шло 1 901 503 заяви від 620 040 вступників на участь у конкурс­ному відборі. А отже, вступна кампанія – 2012 стала рекордною за кількістю поданих заяв про­тягом усіх років незалежності. «ВСЕОСВІТНЯ МЕРЕЖА»: ДИСТАНЦІЙНИЙ ВСТУП Єдина державна база з питань освіти стала своєрідною глобаль­ною мережею для всіх учасни­ків вступної кампанії – широ­комасштабне підключення всіх ВНЗ стало важливою новацією цьогорічної кампанії. Це забез­печило прозорість вступної кам­панії, оперативність отриман­ня даних про перебіг прийому заяв і унеможливило будь-які зловживання. «Вперше в цьо­му році дистанційне подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу було запро­ваджено в національному масш­табі», – наголосив міністр. Загалом до Єдиної державної бази підключено 1078 вишів і їх структурних підрозділів. У такий спосіб у 2012 році значно розши­рено можливості вступників для отримання вищої освіти й вибо­ру ВНЗ. За словами абітурієнтів і працівників приймальних комі­сій, запровадження електронної подачі заяв помітно зменшило навантаження на приймальні ко­місії, внаслідок чого процес по­дачі документів став зручнішим. ВІДМІННИКИ Й «ВІДМІННИКИ» П’ятірка лідерів серед вищих навчальних закладів за кількіс­тю поданих заяв за весь пері­од вступної кампанії майже не змінювалася. Найбільше заяв надійшло до КНУ імені Тараса Шевченка (45 467), НТУУ «КПІ» (41071), ЛНУ імені Івана Фран­ка (40 751), НФН (35 283) і НУ «Львівська політехніка» (32 887). Міністр назвав також і тих «відмінників» серед ВНЗ, які очолили «провальний» список у рейтингу: у цьому році до 120 вишів (переважно приватної форми власності) подано мен­ше 100 заяв, до 13 – менше 10 заяв, а до приватного вищо­го навчального закладу «Україн­ський інститут лінгвістики і ме­неджменту» і приватного ВНЗ «Хмельницький інститут кон­струювання моделювання швей­них виробів» подано лише по одній заяві. ПЛАНКА В 140 БАЛІВ: ЛЕГКО! Результати вступної кампанії – 2012 продемонстрували: під­вищення прохідного бала до 140 – не перешкода, а стимул для абітурієнтів. Дмитро Табачник із радістю відзначив, що вступники-2012 мали високі рейтингові показ­ники. Особливо це було помітним у розрізі вступної кампанії серед найбільш популярних на­вчальних закладів України. На­приклад, у КНУ імені Тараса Шевченка конкурс серед осіб, які мають більше 140 балів за ре­зультатами ЗНО і подавали до­кументи для вступу на повний курс навчання на денній формі бакалаврату, склав у середньо­му 14 осіб на місце. За такими самими показниками конкурс у НТУУ «КПІ» – 9 осіб на місце, у ЛНУ імені Івана Франка – 13,5, у НАУ – 17, у НН «Львівська політехніка» – 12 осіб на місце. «Таким чином, побоювання тих, хто вважав, що запровадження 140 балів з профільних предме­тів призведе до зменшення кіль­кості вступників, не виправдали­ся», – підсумував міністр. «Хочу наголосити, що основ­ною метою підвищення прохід­ного бала із профільних пред­метів до 140 було і є намагання якісно покращити контингент студентів вищих навчальних за­кладів», – заявив Дмитро Та­бачник. У свою чергу ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський підкреслив, що підвищення прохідного бала до 140 – крок не лише своєчасний, а й необхідний: «Стосовно вступників ми сповідуємо прин­цип: не кількість, а якість». ВИДАВНИЧА СПРАВА, РЕКЛАМА Й ЯПОНСЬКА МОВА «Серед вступників, що подава­ли цьогоріч заяви до універси­тету, є справді унікальні особи, які мають по два – три сертифі­ката ЗНО із найвищим резуль­татом – 200 балів», – наголо­сив Леонід Губерський. За його словами, таких обдарованих абі­турієнтів у 2012 році вступало до КНУ імені Тараса Шевченка близько 400. Тож недивно, що прохідні бали на найбільш по­пулярні спеціальності у цьому університеті були надзвичайно високими – таку планку встано­вили самі вступники. Найвищий прохідний бал цього року стано­вив на спеціальність «Видавнича справа і редагування» – 799, 31. Загалом, уподобання абітурієнтів-2012 відповідають кон’юнктурі сучасного ринку: конкурс на майбутніх рекламістів і PR-менеджерів у КНУ імені Тараса Шевченка становив 60,8 заяв на одне місце держав­ного замовлення. Жорстка кон­куренція була також серед тих, хто вирішив стати юристом, фі­нансистом, спеціалістом з між­народної економіки, програмної і комп’ютерної інженерії. Вра­жаючий конкурс був на спеці­альність «Японська мова» – 26,6 особи на місце – і це з ураху­ванням неймовірної складнос­ті цього предмета. Важко уяви­ти, що стало мотивацією для цих абітурієнтів – перспекти­ви працевлаштування в япон­ських компаніях чи загадкова «мудрість Сходу». 81 МІЛЬЙОН ПЕРЕГЛЯДІВ ЗІ 113 КРАЇН СВІТУ Вступна кампанія – 2012 характе­ризувалася безпрецедентно по­тужним інформаційним супро­водом. Так, на інформаційній системі «Конкурс» уже зафік­совано рекордну кількість пе­реглядів сторінок вищих на­вчальних закладів – понад 81 млн 390 тисяч, які здійсню­валися громадянами зі 113 кра­їн світу. Всього у цій системі за час вступної кампанії ідентифі­ковано 1817 населених пунктів. Загалом «Конкурсом» скориста­лися 4 млн 855 тисяч осіб. Змагання майбутніх професі­оналів завершилися, і сильніші стануть ними швидше. Людмила МЕДВЕДСЬКА, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу