Молодіжна рада при Кабінеті Міністрів України захищатиме інтереси молоді Молодіжна рада (МР) при Кабміні створена постановою КМУ № 673 20 червня поточного року. Відтоді справа швидко просувається вперед. Кілька тижнів тому раду очолив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. А з третього серпня комісія МОНмолодьспорту проводить конкурс, який відбере талановиту й соціально-активну молодь до цього консультативного органу. Голова Асоціації керівників органів студентського само­врядування Києва, він же секретар Громадської ради при МОНмолодьспорту Артем Нікіфоров – один із близько сотні молодіжних лідерів, які брати­муть участь у конкурсі. Він уже взяв довідку, що є студентом, і найближчим часом подаватиме документи в комісію. Артема не бентежить умова конкурсу до 20 серпня здати твір-проект з соціально-моло­діжної тематики. «Два з полови­ною тижні на написання проек­ту може здатися мало, – каже він. – Та якщо конкурсант дав­но в темі, написати його буде неважко, для творчої людини вистачить однієї ночі. Думаю, складу проект за півдоби». Робоча назва вступного твору Артема – «Студентське самовря­дування і участь молоді у фор­муванні державної молодіжної політики». Молодіжний лідер сподівається, що стане одним із 60 щасливців, які пройдуть сито конкурсного відбору. ІНІЦІАТИВА «ЗНИЗУ» Перше враження, яке може скластися, – Молодіжну раду створюють державні органи влади від себе. Ухвалена Кабміном постанова і активність комісії МОНмолодьспорту на­чебто про це свідчать. Однак це враження поверхневе. Щоправда, історія спроб створити представництво моло­ді при КМУ показує, що в де­яких випадках влада стимулювала такі ініціативи. Зокрема, утворення Молодіжного уряду передбачалося здійснити від­повідно до постанови Кабіне­ту Міністрів України від 28 бе­резня 1998 року № 374. Також утворення консультативно-дорадчого органу з молодіжних питань передбачалося згідно з постановою КМУ від 23 ве­ресня 2009 року № 1028 «Про утворення Всеукраїнської сту­дентської ради при Кабінеті Мі­ністрів України», яка скасована постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 року № 397. Проте цього разу все по-іншому – це була ініціатива «знизу», від молодіжних гро­мадських організацій. Артем Нікіфоров – один із ініціато­рів створення нинішньої ради. Він розповів «Освіті України», що ідея створити Молодіжну раду при уряді виникла навес­ні 2011 року, а в червні лідери молодіжних громадських орга­нізацій створили робочу групу для її розробки. Дійшовши згоди щодо кон­цепції проекту, члени групи звернулися до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова в до­сить оригінальний спосіб – під час онлайн-конференції в мере­жі Facebook. Ідея мати Моло­діжну раду при КМУ прем’єру сподобалась і він підтримав її. Досить швидко в МОНмолодьспорту створили робочу групу, куди увійшли представники мо­лодіжних і студентських гро­мадських організацій та органів студентського самоврядування. Вивчивши питання утворення молодіжних консультативно-дорадчих органів, група розроби­ла відповідні пропозиції. Тож Молодіжна рада наро­дилася від руху «знизу». Уря­довцям лишалося тільки зверну­ти увагу на ініціативу і вивчити її. Ну і звичайно, схвалити. А чом би й ні – молодь, як відо­мо, креативна частина суспіль­ства. У свіжих сміливих і на­віть альтернативних ідеях мають потребу всі органи влади, на­віть Кабінет Міністрів. Крім того, активніший обмін інфор­мацією з громадянським сус­пільством підвищить відкри­тість влади, наблизивши її до європейських стандартів. А ось утворений «згори», як політич­ний проект, без зв’язку з моло­діжними громадськими рухами, такий орган створював би нерів­ні умови для інших молодіжних і студентських організацій, по­роджуючи постійні конфлікти. ГРОМАДСЬКИЙ ЛОБІСТ Отже, рада запрацює за місяць-два. Питання в тому, чи буде це активна лобістська структу­ра, тобто, організація, яка захи­щає інтереси молоді, чи щось на кшталт експертного клубу, пасивного й безвідповідального. Звичайно, по-перше, бойовитість ради залежитиме від її персонального складу. Артем Нікіфоров вважає, що вона стане лобістською організаці­єю, яка відстоюватиме інтереси молоді. Причому не лише сту­дентів, а всіх молодих людей. По-друге, мета створення ради має бути закладена вже в її ідеології. І тут для моло­ді є приємна новина. У згада­ній вище постанові Кабміну в пунктах про завдання Молодіж­ної ради прямо й чітко йдеть­ся про виконання нею лобістських функцій. Цитуємо: «Рада узагальнює пропозиції, що над­ходять від молодіжних і дитя­чих громадських організацій, студентів, щодо внесення змін до нормативно-правових актів для врахування інтересів мо­лоді; бере участь у проведенні моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України з пи­тань реалізації державної полі­тики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результата­ми; подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропо­зиції з питань правового і соці­ального захисту молоді, а також задоволення її політичних, еко­номічних, соціальних, культур­них та інших інтересів». Як бачимо, урядовці пішли назустріч молодіжним лідерам-учасникам ініціативної групи. Тепер є всі передумови, щоб наша молодь мала активного і ефективного захисника своїх інтересів, якщо в Кабміні чо­мусь забудуть про неї. І, нарешті, виникає запитан­ня, чи вистачить у ради повно­важень для виконання своїх завдань. У тій самій постано­ві йдеться, що рада має пра­во одержувати від органів ви­конавчої влади інформацію, залучати до роботи експертів, брати участь у засіданнях коле­гії МОНмолодьспорту та інших колегіях центральних органів виконавчої влади, організову­вати публічні заходи тощо. Та основне, вона має право бра­ти участь у розробленні проек­тів нормативно-правових актів з молодіжної політики. Безперечно, останній пункт – істотний важіль впливу на владу, якому може позаздрити будь-яка громадська організа­ція. А загалом перелік повно­важень Молодіжної ради при­ємно дивує – непогано як для консультативно-дорадчого орга­ну при Кабміні! ЩО ДАЛІ? Далі раду чекає добрий шмат організаційної роботи – від написання регламенту до фор­мування робочих груп. А збереться вона, як тільки з’явиться розпорядження Кабміну про її формування. Очікується, що перше засідання МР відбу­деться вже у вересні поточно­го року. Стратегічне запитання – які трансформації чекають раду. На думку Артема Нікіфорова, вона не повинна складатися з моло­діжних міністрів – весільних ге­нералів не буде. Всі члени ради, нехай їх навіть 60 – будуть рів­ноправними й володітимуть ре­альними повноваженнями. Рада складатиметься з робочих груп, які працюватимуть за певними напрямами. Нікіфоров вважає, що така «м’яка» структура іде­альна з погляду функціональнос­ті, суто представницька функція відходить на другий план. Проте є думка, що рада по­винна мати жорсткішу струк­туру, а тому наближатися до молодіжного уряду. Утворен­ня останнього має відбуватися у прямому зв’язку з утворен­ням молодіжного парламенту. При цьому посилаються на по­казові приклади налагодження ефективної співпраці органів державної влади з молодіжни­ми активістами через консультативно-дорадчі органи, зокре­ма Європейський молодіжний парламент і молодіжні парла­менти країн Європи. Проте, на нашу думку, ці від­мінності не дуже важливі. Мо­лодіжна рада може існувати й у вигляді власне ради або транс­формуватися в молодіжний уряд. Молодь разом із владою може створити навіть молодіж­ний уряд, який діятиме разом із радою. Насправді важливо, щоб Молодіжна рада при КМУ не втратила основного: здатності і бажання залучати молодь до процесу рішень, а також боро­тися за її інтереси. НА СТАРТ! КОНКУРС: ПРОЗОРИЙ І ДЕМОКРАТИЧНИЙ Про проце­дуру від­бору членів Молодіжної ради і крите­рії, за якими їх обирати­муть, «Осві­ті України» розповів член конкурсної комі­сії, начальник відділу гуманітар­ної освіти Департаменту вищої освіти Сергій Храпатий: «До складу Ради входять представники всеукраїнських молодіжних громадських ор­ганізацій і спілок. Це мають бути молоді громадяни Укра­їни від 18 до 35 років включ­но, які постійно проживають на території України. На виконання постано­ви Кабінету Міністрів Укра­їни від 20 червня 2012 р. № 673 «Про утворення Мо­лодіжної ради» міністр осві­ти і науки, молоді та спорту Д. В. Табачник видав наказ від 03.08.2012 № 893 «Про захо­ди з формування складу Мо­лодіжної ради», яким оголо­шено конкурс з формування складу Молодіжної ради, а та­кож затверджено Положення про конкурс і конкурсну ко­місію, до складу якої включе­ні представники МОНмолодь­спорту, Держмолодьспорту та громадськості. Відповідно до Положення про конкурс висування учас­ників Конкурсу здійснюється шляхом подання кандидатур від всеукраїнських молодіж­них громадських організацій і спілок, очільником або чле­ном яких є учасник Конкур­су. Перевага надається учас­никам, які мають державні чи відомчі нагороди або відзнаки в галузі молодіжної політики чи за роботу з молоддю. Учасники Конкурсу мають надіслати до конкурсної ко­місії: лист-подання всеукраїн­ської молодіжної громадської організації, заповнену анке­ту встановленої форми, копії паспорта і документа про осві­ту, довідку з місця навчання або роботи та автобіографію, в якій необхідно відобразити до­сягнення і наявність держав­них і відомчих нагород, від­знак, грамот тощо. Передбачено проведення Конкурсу двома етапами. Перший – заочний кон­курс письмових проектів на тему соціально-економічного розвитку і формування моло­діжної політики держави. У такому проекті учасник Кон­курсу має відобразити власне бачення розв’язання одного – двох актуальних, на його дум­ку, проблемних питань із за­значеної теми. Другий етап – співбесіда, під час якої члени конкурсної комісії мають оцінити особисті та професійні здібності учас­ників Конкурсу. За його результатами будуть сформовані та внесені на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо складу Молодіжної ради. Вся необхідна інформація щодо умов Конкурсу, термі­нів проведення та результатів розміщується на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua )». Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 33

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.