Історія спроб створити представництво моло­ді при КМУ показує, що в де­яких випадках влада стимулювала такі ініціативи. Зокрема, створення Молодіжного уряду передбачалося здійснити від­повідно до постанови Кабіне­ту Міністрів України від 28 бе­резня 1998 року № 374. Також створення консультативно-дорадчого органу з молодіжних питань передбачалося згідно з постановою КМУ від 23 ве­ресня 2009 року № 1028 «Про утворення Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Мі­ністрів України», яка скасована постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 року № 397. Проте цього разу все по-іншому – це була ініціатива «знизу», від молодіжних гро­мадських організацій. Артем Нікіфоров – один з ініціато­рів створення нинішньої ради. Він розповів «Освіті України», що ідея створити Молодіжну раду при уряді виникла навес­ні 2011 року, а в червні лідери молодіжних громадських орга­нізацій створили робочу групу для її розробки. Дійшовши згоди щодо кон­цепції проекту, члени групи звернулися до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова в до­сить оригінальний спосіб – під час онлайн-конференції в мере­жі Facebook. Ідея мати Моло­діжну раду при КМУ прем’єру сподобалась і він підтримав її. Досить швидко в МОНмолодьспорту створили робочу групу, куди ввійшли представники мо­лодіжних і студентських гро­мадських організацій та органів студентського самоврядування. Вивчивши питання створення молодіжних консультативно-дорадчих органів, група розроби­ла відповідні пропозиції. Тож Молодіжна рада наро­дилася від руху «знизу». Уря­довцям лишалося тільки зверну­ти увагу на ініціативу і вивчити її. Ну і звичайно, схвалити. А чом би й ні – молодь, як відо­мо, креативна частина суспіль­ства. У свіжих сміливих і на­віть альтернативних ідеях мають потребу всі органи влади, на­віть Кабінет Міністрів. Крім того, активніший обмін інфор­мацією з громадянським сус­пільством підвищить відкри­тість влади, наблизивши її до європейських стандартів. А ось створений «згори», як політич­ний проект, без зв’язку з моло­діжними громадськими рухами, такий орган створював би нерів­ні умови для інших молодіжних і студентських організацій, по­роджуючи постійні конфлікти. Більше про створення молодіжної ради читайте тут: https://pedpresa.com.ua/omolodzhennya-kabminu.html

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу