Українським педагогам-дошкільникам насправді є чим пишатися: за останній час у галузі відбулося багато якісних змін на краще Серед пересічних громадян і досі існує дивний погляд на дошкілля: мовляв, справжня освіта починається зі школи, а найскладніша і значуща освітня ланка – це, безумовно, вища освіта. А що ж дитсадки? А це така собі «іграшкова школа»: не важливо, чим там займаються малюки, – аби були здорові й доглянуті. Між тим, такий погляд на дошкільну освіту є вкрай хибним. Насправді дитсадок – це, так би мовити, «об’єкт стратегічного призначення» – адже саме там кується майбутнє країни. Видатний японський педагог Масару Ібука писав, що після трьох років виховувати дитину запізно, – пояснює заступник дирек­тора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк. – Те, що закладаєть­ся в неї у перші роки життя, – основа, фундамент для подальшого розвитку лю­дини. Звичайно, дуже важливо не загу­бити, не пригнічувати цей потенціал. А от заступник міністра освіти і науки, мо­лоді та спорту Борис Жебровський наго­лошує, що дошкільна освіта – це вища освіта. Науковцями доведено, що люди­на взагалі ні в який інший період свого життя не розвивається настільки інтен­сивно, як у дошкільному віці. І педаго­гам, і батькам важливо не втратити цей період сенситивного розвитку дитини. Сьогодні у галузі дошкільної освіти виділяється значна кількість інновацій різного характеру, спрямованості і зна­чущості, проводяться великі чи малі дер­жавні реформи, втілюються новинки в організацію, зміст, методику, техноло­гію навчання. Адже сучасний дошкіль­ний навчальний заклад – це місце, де дитина могла б набути досвід широкої емоціонально-практичної взаємодії з до­рослими й однолітками в найбільш важ­ливих для її розвитку сферах життя. Ось іще одне підтвердження того, що в міністерстві розуміють значущість цієї ланки освіти: нині розпочато підготовку до відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля, який з метою підняття престиж­ності працівників дошкільного навчаль­ного закладу, визначення й об’єднання потенціалу різних регіонів України пла­нується провести 27 вересня 2012 року. Слід відмітити, що у І півріччі 2012 року в галузі дошкільної освіти від­булося багато визначних позитив­них подій. Ми зупинимося сьогодні на найбільш знакових. УПЕРШЕ САЙТИ, ПАЛАЦИ І ВІРШІ УПЕРШЕ з метою підтримки діяльності сучасного дошкіль­ного навчального закладу, сприяння розширенню мере­жі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформа­ційного середовища системи дошкільної освіти Міністер­ством освіти і науки, молоді та спорту проведено Всеукра­їнський огляд-конкурс на кра­щий інтернет-сайт дошкільно­го навчального закладу. Участь у фінальному етапі взяли по­над 80 дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів і центрів розвитку дитини з усіх регіонів Укра­їни. За підсумками конкурсу визначено 19 лауреатів, яких нагороджено дипломами й цін­ними подарунками. УПЕРШЕ з метою забезпе­чення розвитку мережі сучас­них дитячих садків проведе­но огляд-конкурс на кращий архітектурний дизайн-про­ект сучасного дошкільного на­вчального закладу. На конкурс власні роботи подали студенти й колективи Київського наці­онального університету будів­ництва і архітектури; Придні­провської державної академії будівництва та архітектури; Харківського державного тех­нічного університету будівни­цтва і архітектури; Інституту архітектури Національного уні­верситету «Львівська політех­ніка»; Полтавського національ­ного технічного університету. Кращі дизайн – проекти ди­тячих садків представлено на виставці, проведеній у мініс­терстві. Уже підготовлені лис­ти до Міністерства регіональ­ного розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо­дарства України і голів облас­них, Київської і Севастополь­ської міських адміністрацій щодо розгляду й урахування дизайн-проектів, надісланих на огляд-конкурс. УПЕРШЕ з метою віднов­лення в суспільстві й у ди­тячому середовищі інтересу до поезії, активізації творчо­го потенціалу дітей, виявлен­ня і розвитку талановитих ді­тей дошкільного й молодшого шкільного віку, популяризації кращих вітчизняних творів і сучасних авторів, поповнення фондів дошкільних і шкільних бібліотек зразковими сучасни­ми виданнями й поетичними творами Міністерством осві­ти і науки, молоді та спорту за участю творчих спілок, про­відних дитячих поетів і відо­мих митців оголошено Всеу­країнський фестиваль дитячої поезії. Щодня на електронну адресу Festpoetiv2012@ukr.net надходять вірші з заявками про участь у першому відбірковому етапі фестивалю, що тривати­ме до 10 вересня 2012 року. КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ МАЛЕЧА ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДОДОМУ «Хрестовий похід» за дитсадки набирає обертів науковцями доведено, Що людина взагалі ні в який інший період свого життя не розвивається настільки інтенсивно, як у дошкільному віці. І педагогам, і батькам важливо не втратити цей період сенситивного розвитку дитини Один із основних напрямів роботи Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту – сприяння поверненню будівель дитячих садків їхнім, так би мовити, корінним мешканцям -малечі. Й у цьому напрямі вже зроблено дуже багато. Насамперед, завдяки об’єд­нанню зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на шляху виконан­ня Державної цільової програ­ми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, з метою забезпечення захисту конститу­ційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності й безоплатності здобуття такої освіти у держав­них і комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема, дітьми п’ятирічного віку, мере­жа таких закладів зростає. З 1 січня 2010 по 1 січня 2012 року мережа ДНЗ збільшила­ся на 570. Так, уже в І півріччі 2012 року додатково відкрито 106 закладів: • 1 новобудову (у сільській міс­цевості Одеської області); • 72 дошкільні навчальні за­клади у пристосованих при­міщеннях; • 35 освітніх закладів для до­шкільнят відновили діяль­ність. Після довготривалого роз­гляду справи в різних судо­вих інстанціях (понад вісім ро­ків тривала боротьба) прийнято справедливе рішення Київсько­го апеляційного адміністратив­ного суду щодо повернення для використання за призначенням дошкільного навчального закла­ду №183 Шевченківського райо­ну м. Києва, що знаходиться в центрі міста – по вул. Пушкінській, 33. Отже, є надія, що незабаром і цей дитсадок радо зустріне своїх малят.  – Повернення дитячих садків для використання їх за призна­ченням – це дуже важлива спра­ва, – коментує ситуацію Тамара Панасюк. – Адже законодавчо визначено, що держава має за­безпечити здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, зокрема, обов’язкову дошкіль­ну освіту для дітей п’ятирічного віку. Забезпечення малечі місця­ми в дитсадках окремих регіо­нів стало проблемою. Звичайно, в період погіршення демографіч­ної ситуації (кінець 80-х – 90-ті роки минулого сторіччя) ці за­клади були напівпорожніми. В той час такі приміщення здава­лися в оренду. Це було слуш­ним рішенням для збереження будівель. Після 2000 року, коли по­ліпшилася демографічна ситу­ація, звичайно, потрібно було повертати приміщення і використовувати відповідно до зако­ну України про дошкільну осві­ту, який прийняли в 2001 році, за їх цільовим призначенням. І тому в багатьох регіонах реагу­ють на потреби батьків у збільшенні кількості місць у дитсад­ках. Відновлюється діяльність закритих навчальних закладів, виводиться оренда. Звичайно, важко забирати приміщення з орендного ко­ристування, відновлювати їх діяльність, адже ті садки, які тривалий час були закритими, потребують капітального ремон­ту. Проте робота проводиться, і завдяки спільній діяльності цен­тральних і місцевих органів ви­конавчої влади розширення ме­режі дошкільних навчальних закладів із кожним роком зрос­тає. Цей процес набирає обер­тів. Зокрема, тільки з 1 січня 2012 року, за півроку, вже 106 дитячих садків додатково від­крили свої двері для малюків. ФОРМА І ЗМІСТ КОЛИ КОЖНА ДИТИНА – ОСОБИСТІСТЬ Затверджено новий державний стандарт – Базовий компонент дошкільної освіти У новому стандарті враховано індивідуальні особливості дітей дошкільного віку і побажання практиків Законом України «Про дошкіль­ну освіту» встановлено, що зміст дошкільної освіти визнача­ється освітнім стандартом – Базо­вим компонентом дошкільної осві­ти. Він передбачає вимоги до рівня розвиненості, вихованості й навченості дитини шести (семи) років перед вступом до школи, які підля­гають перегляду, осучасненню не рідше одного разу на десять років. Попередній варіант Базового ком­понента прийнято ще у 1998 році, тому актуальність підготовки нової редакції стандарту зумовлена, на­самперед, законодавчо. З метою розроблення нового варіанта Базового компонента до­шкільної освіти проведено відпо­відну організаційно-методичну ро­боту:  – створено робочу групу;  – на сайті міністерства розмі­щено проект Базового компонента для широкого обговорення педаго­гічною і науковою громадськістю;  – вивчено й узагальнено заува­ження і пропозиції провідних на­уковців інститутів Національної академії педагогічних наук України, викладачів і методистів із до­шкільної освіти інститутів післядипломної педагогічної освіти, практиків;  – проведено спільні наради фа­хівців міністерства, Інституту інно­ваційних технологій і змісту освіти, Національної академії педагогічних наук України, педагогічних праців­ників дошкільних навчальних за­кладів із питань обговорення наді­сланих зауважень і пропозицій до зазначеного документа. Нова редакція Базового компо­нента розглянута і схвалена на­уково-методичною комісією з до­шкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти міністерства. До авторського колективу ввій­шли три практичних працівники дошкільних навчальних закладів, п’ять кандидатів і два доктори педа­гогічних наук, один доктор психо­логічних наук, професори з різних регіонів України. Науковий керів­ник – дійсний член Національної академії педагогічних наук, доктор педнаук, професор, завідувач ка­федри теорії і методики дошкіль­ної освіти Південноукраїнського національного педагогічного уні­верситету імені Ушинського Алла Михайлівна Богуш. Нова редакція Базового компо­нента визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інварі­антною і варіативною складовими, в яких закладено перші сходин­ки наступності й перспективності між дошкільною і початковою лан­ками освіти на державному рівні. Залишається їх реалізувати в но­вому програмно-методичному за­безпеченні БКДО.  – Державний стандарт дошкіль­ної освіти змінюється один раз на десять років, – розповідає Тама­ра Панасюк. – Насамперед, це визначено законодавчо. В новому документі враховано індивідуальні особливості дітей дошкільного віку і побажання практиків. Перевага його полягає ще й у тому, що над ним працювали не лише науков­ці, а й педагоги-практики. Саме в цьому стандарті простежується на­ступність між дошкільною і почат­ковою ланками освіти. – Чи означає це, що вимоги до су­часної дитини більш високі?  – Ні, звичайно, – пояснює Та­мара Вікторівна. – Вони просто узгоджуються з тими стандартами початкової школи, які були в мину­лому році також затверджені. Ди­тину взагалі не можна підганяти під якийсь стандарт, адже кожна – це особистість. І вимагати від дошкіль­нят знань, що визначені програма­ми для дітей початкової й середньої школи, – це занадто… На відміну від попереднього стандарту, нова редакція БК більш гнучка: вона має дві складові – інваріантну й варіативну. Остання складена з урахуванням інтересів дітей і батьків. Адже час не сто­їть на місці, і варіативна частина враховує ті запити, які відповіда­ють саме сьогоденню. Це і хоре­ографія, і комп’ютерна грамота, й іноземна мова. Інваріантна части­на викладається в першу полови­ну дня і є обов’язковою для ви­конання, а варіативна – в другу половину дня. Це факультативна, гурткова робота за бажанням бать­ків. Саме запити дорослих є осно­вними у встановленні додаткових освітніх послуг. – Чи буде в зв’язку з цим поліп­шуватись якість підготовки до­шкільних педагогів?  – Підготовка фахівців – це дуже важливо. Перш за все, в пе­дагогічних університетах треба за­провадити відбір творчих людей, які б могли бути майбутніми пе­дагогами. На жаль, сьогодні заро­бітна плата таких фахівців (це не секрет) дуже низька. А в дошкіль­них навчальних закладах вона на­віть нижча, ніж у школі. І соціальні гарантії також нижчі: відпустка – 42 дні (у школі 56). Навантаження у вихователя дитячого садка – 30, а в школі – 18 годин на тиждень. У школі є канікулярний пе­ріод, вихователі ж працюють цілий рік. Тому на сьогодні й коледжам, і ВНЗ не доводиться вибирати – вони приймають документи в усіх, хто приходить. Звичайно, трапля­ються серед студентів і випадкові люди, які прийшли лише отрима­ти «корочки». Але ті, хто залиша­ється працювати з дітьми, – дуже талановиті, яскраві, непересічні особистості. Взагалі педагоги, які працюють із дошкільнятами, – дуже творчі люди. НА СТАРТ! І ПЕДАГОГАМ, І БАТЬКАМ На колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту схвалено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Новій програмі колегія рекомендувала надати гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України». Також прийнято рішення забезпечити впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності з 2012/2013 навчального року. Основна перевага програми «Впевнений старт» полягає в її зрозумілості не лише педагогам, а й широкій громадськості, – каже Тамара Панасюк. – Там є додаткові поради, рекомендації бать­кам: як удома займатися з дитиною – адже вони не є фахівцями в дошкільній педагогіці. А саме фахівці, практики і надають такі поради. Програ­ма відрізняється від інших і тим, що розрахована на дітей старшого дошкільного віку – від п’яти до шести (семи) років. І вихователь може керу­ватися нею не лише в дошкільних навчальних за­кладах, а й у загальноосвітніх, при яких організо­вано підготовку дітей старшого дошкільного віку до школи, і в центрах розвитку. Розроблена про­грама в 2010 році, в 2011-му вона пройшла апро­бацію. На всеукраїнському семінарі по підсумках упровадження програми окремо зроблені пропо­зиції і рекомендації для її розширення. І ось вона вже доопрацьована з урахуванням пропозицій, надрукована в журналі «Дошкільне виховання» і буде видана окремою книжкою. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА За даними Держстату, станом на 1 січня 2012 року в Україні пра­цюють 16078 дошкільних навчальних закладів Кількість дітей, які в дошкільних навчальних закладах здобувають освіту, досягла 1 млн 354 тис. 394 особи У 2012 році 81 відсоток дітей від загальної кількості з трьох до п’яти років здобувають освіту в дошкільних навчальних закладах (2009 р. – 61 %, 2011 р. – 61,3 % ) Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у розрізі регіонів станом на 1 січня 2012 року (за оперативними даними): Завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти (ДНЗ, центри розвитку, соціально-педагогічний патронаж), охоплення п’ятирічних дітей становить 99,8 відсотків, а у 18 регіонах воно досягло 100 відсотків Людмила ЗАГЛАДА, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.