20 лютого в Національному університеті державної податкової служби України відбулася міжвузівська науково-практична студентська конференція «Актуальні питання фінансового права». «Низка об’єктивних і суб’єктивних чинників – зміна соціально-економічної формації у 90-х роках, утворення нових держав із новими системами державного устрою і державної влади, значна зміна сфер управління та організації самоуправління у країнах СНД, нові акценти у публічних інтересах, реформування відносин власності, становлення ринкових відносин – викликали перегляд розуміння багатьох базових категорій фінансового права, а отже, сприяли розвитку еволюційних процесів у фінансово-правовій науці. За доволі короткий час прийнято велику кількість фінансово-правових актів, що становлять потужний законодавчий масив і, мабуть, провідний у системі законодавства України», – наголосила заступник декана юридичного факультету з наукової роботи Леся Нікітіна. Учасники конференції обговорювали найактуальніші теоретичні й практичні проблеми сучасного стану фінансового права України в тематичних напрямах: дискусійні питання теорії фінансового права України; концептуальні засади розвитку норм і правових інститутів фінансового права; бюджетне, податкове та банківське законодавство України: стан, проблеми та перспективи; ринок фінансових послуг як предмет фінансово-правового регулювання; напрями і сучасні тенденції розвитку митної політики та митного права України; розвиток валютного права та валютного законодавства України. Організатором виступила кафедра фінансового права юридичного факультету. Участь у заході взяли студенти й курсанти Податкового університету та п’ятикурсники юридичних факультетів Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету, Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи» Національного банку України, Класичного приватного університету. «Правове регулювання фінансових відносин, що виникають між державою та включеними до її складу публічно-правовими утвореннями, між державою та фізичними чи юридичними особами, посідає важливе місце в системі регулювання суспільних відносин. Саме тому коло питань, що входять до предмета фінансового права, постійно привертає увагу вчених-юристів», – зазначила під час вітального слова завідувач кафедри фінансового права Любов Касьяненко. Доповідачі неодноразово наголошували, що важливе значення належить чіткому правовому регулюванню фінансових відносин не тільки з метою забезпечення необхідної організованості роботи державних органів, органів місцевого самоврядування, але й з метою дотримання інтересів держави, а також громадян і забезпечення виконання державою її функцій, визначених Конституцією України. Сьогодні збільшується масив фінансово-правових норм, розширюється коло суспільних відносин, що підпадають під предмет фінансово-правового регулювання. Інтенсивний розвиток фінансових відносин виявляє значення окремих фінансово-правових інститутів. Відбувається формування нових фінансово-правових інститутів або розширюються та підіймаються на вищий рівень уже наявні, переростаючи з простих у складні інститути. В умовах ринкового господарства та визнання державою приватної форми власності розширюється емісійна діяльність держави, перетворюючись на особливий вид фінансової діяльності держави та передуючи мобілізації коштів фондів, їх розподілу та використанню з метою виконання завдань і функцій держави. Взагалі без емісійних, бюджетних і податкових відносин неможливе функціонування суспільства, саме в їх правовому регулюванні зацікавлена насамперед будь-яка країна. Якісний стрибок у розвитку структурних елементів фінансово-правової галузі в жодному разі не означає «розмивання» її галузевої єдності. Множина окремих фінансово-правових норм, згрупована в різні інститути, об’єднується в цілісну систему цієї галузі права. Групування фінансово-правових норм залежить від змісту та особливостей регульованих відносин. Притаманна фінансовому праву розвинена та складна сукупність об’єктивних закономірностей дає змогу розглядати предмет фінансового права як сукупність суспільних відносин, що виникають між державою та іншими суб’єктами в процесі мобілізації, розподілу та використання публічних централізованих і децентралізованих фондів держави й органів місцевого самоврядування з метою реалізації завдань публічного характеру, здійснення фінансового контролю. У зв’язку з фінансовою діяльністю держави й органів місцевого самоврядування, крім фінансових, виникають й інші суспільні відносини, які не належать предмету регулювання фінансового права і, відповідно, регулюються іншими галузями права. Фінансове право, стикаючись з ними, поширюється тільки на фінансові відносини. «Нині у вітчизняній юридичній науці самостійність фінансового права як галузі права не викликає сумніву. Визначення місця фінансового права в системі українського права, уміння відмежовувати його від інших галузей права, актуалізація фінансово-правового регулювання суспільних відносин, виникнення нових фінансово-правових інститутів мають суттєве і теоретичне, і практичне значення, оскільки сприяють удосконаленню фінансового законодавства, чіткості в організації та результативності фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Сучасне фінансове право посідає провідне місце в системі українського права як одна з її основних галузей, що активно розвивається», – зазначив заступник декана юридичного факультету з навчально-методичної робити Олег Білорус. Автор: Ксенія Палієва  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу