НАТАЛІЯ БЕСКОВА: МИ НАВЧАЄМО ТОГО, ЩО ЗНАДОБИТЬСЯ В ЖИТТІ - БєсковаРозроблено 50 нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Вони не тільки оновлені згідно з новими досягненнями науки, а й розвантажені на 15 – 20 відсотків. Це була основна наша вимога – зменшити навантаження на учнів

Нові Типові навчальні плани й програми для учнів 5 – 9 класів – результат спільної роботи освітян. Над ними працювали і Національна академія педагогічних наук України, і МОНмолодьспорту, і педагоги в регіонах, і громадськість. Про новації й значення цих документів розповіла начальник відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіта і науки, молоді та спорту України Наталія Бескова.

 – Робота над планами й програмами була масштабна й копітка. На виконан­ня нового Державного стандарту базо­вої і повної загальної середньої освіти розроблено нові Типові навчальні пла­ни для 5 – 9 класів.

У п’ятикласників з’явиться новий предмет – інформатика. Нині її вивча­ють у дев’ятому класі (одну годину на тиждень) і в десятому-одинадцятому. Ця дисципліна вже «прописана» і в почат­ковій школі: її викладають другокласни­кам. Але для сучасного суспільства цього мало! З 1 вересня 2015 року вивчення інформатики розпочнеться в усіх другокласників і п’ятикласників. Ці знання потрібні не тільки для навчання в вишах і прийому на роботу, а й просто в що­денному житті.

Ще одна новація – вивчення дру­гої іноземної мови з 5-го класу. Пер­ша, обов’язкова для вивчення іноземна мова – англійська, її повинні опану­вати всі. Українці ще зі школи знати­муть цю мову!

Вперше розроблено Типовий план для поглибленого вивчення предметів технічного циклу. Ринок праці в Україні перенасичений юристами, політологами, представниками гуманітарних професій.

Інженери довгий час не були затребува­ні. Але нині економічна криза минає, і професія інженера знову потрібна. Тому ми розробили план для інженерних кла­сів, в яких збільшена кількість годин на вивчення предметів природничо-ма­тематичного циклу.

Розроблено 50 нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Вони не тільки оновлені згідно з новими до­сягненнями науки, а й розвантажені на 15 – 20 відсотків. Це була основна наша вимога – зменшити навантажен­ня на учнів.

Програми справді нові. Фізкультура, наприклад, може вивчатися за модуля­ми. Якщо в школі є можливість займа­тися аеробікою – чудово. Якщо є футбольне поле чи басейн – нехай грають у футбол або плавають. Фізкультурної «зрівнялівки» вже не буде.

Така сама програма і з трудового на­вчання. Можна поцікавитися попитом на професії у населеному пункті й викладати водійську, дизайнерську, перукарську, швацьку майстерність. Тобто навчати того, що обов’язково знадобиться в житті.

– Перед виборами так звані «незалеж­ні експерти» починають казати: мов­ляв, програми краще було б зробити так чи так…

 – А де були ці критики, коли ми пра­цювали над програмами? До співпраці запрошували всіх, писали листи на кафедри інститутів і університетів з про­ханням долучатися до обговорення. Ми намагалися максимально врахувати гро­мадську думку, думали, як знайти по­розуміння зі спірних питань. Уперше в історії міністерства був створений інтернет – форум для обговорення про­грам, проводилися круглі столи, наради.

Наступного року почнемо розробляти програми для 10 – 11 класів. Кого справ­ді цікавить результат – той обов’язково долучиться до роботи.

– Чи всі вчителі відповідають новим вимогам?

 – Підготовка вчителя відповідного рівня – наше наступне завдання. По­трібні викладачі другої іноземної, всі пе­дагоги мають працювати з комп’ютером. Заступник міністра Борис Жебровський уже провів кілька зустрічей з ректора­ми інститутів післядипломної педагогіч­ної освіти, начальниками управлінь осві­ти різних рівнів, на яких аргументував, що саме треба «підтягнути» в освіті до­рослих. Працівники галузі розуміють: щоб «росли» знання дитини, педагоги повинні навчатися також. Зупинятися не можна!

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

СІМ «КИТІВ» СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У нових навчальних планах представлено предмети семи освітніх галузей.

На виконання постанови Кабіне­ту Міністрів України від 23 лис­топада 2011 р. № 1392 «Про за­твердження Державного стандарту базової та повної загальної серед­ньої освіти» розроблено нові Типо­ві навчальні плани загальноосвіт­ніх навчальних закладів ІІ ступеня й навчальні програми загальноосвіт­ніх навчальних закладів ІІ ступеня.

Нові плани охоплюють інваріант­ну складову, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закла­дів незалежно від підпорядкуван­ня і форм власності, та варіатив­ну складову.

У навчальних планах представле­но предмети семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствоз­навство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Збільшена варіативна складова частина навчальних планів. Додат­ковий час можна використати на по­глиблене вивчення предметів. Або ввести факультативи, курси. Це до­поможе розширити спеціалізацію закладу чи поглиблювати знання загально світоглядного спрямування (етику, історію релігій та культур, риторику, логіку, рідний край, хоре­ографію, креслення, основи спожив­чих знань, світ професій тощо). Це посилює автономність школи.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

ОСОБЛИВА ДРУЖБА

Діти з особливими потребами не повинні жити в окремому світі. Найкраще вони пристосовуються до повноцінного життя тоді, коли ще з дошкільного віку спілкуються і навчаються разом зі здоровими однолітками.

Цим вимогам відповідає інклюзивна освіта. Вона забезпечує дотримання прав людини й допомагає змінити суспільне ставлення до людей з особливими потребами. Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвіт­ніх навчальних закладах затверджений постановою Кабінету Міністрів України. Важливим документом є ухвалена Урядом постанова від 18 липня 2012 року № 635 про введення посади асистента вчителя до переліку педагогічних посад. Нині вона вже в штатних розписах. Основними завданнями асистента є адаптація змісту і методів навчання до дитини з особливими освітніми потребами, застосування корекційних заходів для опанування навчального матеріалу.

Міністерство доручило управлінням освіти обласних держав­них адміністрацій створити умови для безперешкодного досту­пу таких дітей до будівель і приміщень шкіл.

Напрацьовано цікавий досвід упровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. У загально­освітній школі № 15 міста Біла Церква, наприклад, діти з по­рушеннями опорно-рухового апарату є повноправними члена­ми учнівського колективу. Вони навчаються дружити, долати труднощі, радіють успіхам разом зі здоровими однолітками. Школярі кажуть: «Дружба з дітьми на інвалідних візках – особлива. Завдяки їм ми стаємо кращими».

В Оболонському районі міста Києва запроваджено інклюзив­не навчання дітей з особливими потребами. Першою учнів на візках прийняла СЗШ № 168. На уроки дітей привозить авто­бус зі спеціальним підйомником, у школі побудований пандус, обладнано тренажерний зал, кабінет ЛФК.

Діти з особливими потребами комфортно почуваються се­ред здорових однолітків, стають більш упевненими в собі. Їх присутність у класі позитивно впливає й на здорових дітей, які вчаться допомагати слабшим, бути терпимими й відпові­дальними. Це саме ті якості, які потрібні всьому українсько­му суспільству.

ПИСАНО НЕ В КАБІНЕТІ

ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ ПРОПОЗИЦІЙ

Нещодавно перед освітя­нами було поставлено важливе завдання: ство­рити принципово нові на­вчальні програми для 5 – 9 класів, які відповідали б не тільки сучасному розвитку на­уки й технологій, а й врахо­вували вікові особливості розвитку дитини та не шкодили її здоров’ю. Нині ці програ­ми готові.

Ще до початку роботи над програмами заступник мі­ністра Борис Жебровський провів установчі наради, на яких окреслив основні вимо­ги до кожної. Це й розван­таження змісту, і послідов­ність у викладі матеріалу, й врахування міжпредметних зв’язків, і використання най­кращого досвіду навчання в інших країнах. Наскрізною лі­нією всіх програм мали стати здоров’язберігальні технології навчання.

Програми писалися не в за­критих кабінетах: розробники максимально врахували думку громадськості.

Програми з математики й інформатики було схвалено на двох уперше проведених всеукраїнських з’їздах.

З’їзд учителів інформатики відбувся в квітні цього року за ініціативою робочої групи з розробки навчальної програ­ми з інформатики для 5 – 9 класів. Після гарячих дискусій (ледь не кожен делегат при­їхав із власними пропозиці­ями) було ухвалено рішення взяти за основу нову навчаль­ну програму.

У квітні відбувся також Перший всеукраїнський з’їзд вчителів математики. У при­міщенні Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка зібралися двісті делегатів з усіх регіонів України – найкращі вчите­лі, науковці, методисти, пред­ставники громадських орга­нізацій. З’їзд відкрив член робочої групи з підготовки на­вчальної програми з математи­ки, народний учитель України Михайло Якір. Під час робо­ти з’їзду Михайло Семенович, як справжній математик, пояс­нював чітко: нова програма – хороша, треба ухвалювати!

Фахівці міністерства розу­міли: не всі мають можливість надсилати пропозиції елек­тронною поштою. Тому гро­мадську думку щодо програм для мов національних меншин з’ясовували на місцях: виїж­джали у віддалені місця ком­пактного проживання людей інших національностей.

Колективи розробників і міністерство отримали 10 ти­сяч пропозицій щодо вдоско­налення їх змісту! Всі про­позиції було узагальнено, проаналізовано, а найбільш цінні враховано.

У вересні переваги цих про­грам уже оцінять діти.

ПРЯМА МОВА

ДЕРЖАВНІ ПЕРЕМОГИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ЗІ ШКІЛЬНИХ!

Якісні підручники, зручний та безпечний автобус, організація конкурсів і змагань – ця підготовча, копітка й не завжди помітна робота є початком майбутніх досягнень і дитини, і держави. Про результати цієї роботи розповідає директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член-кореспондент НАПН України Олександр Андрійович УДОД.

ПІДРУЧНИКИ «ІЗ ЗАПАСОМ»

– Олександре Андрійовичу, ба­гатьох батьків хвилює питан­ня, чи не доведеться їм за влас­ні кошти купувати підручники для перших класів загальноос­вітніх шкіл, які навчатимуться за новими програмами.

 – Ці побоювання марні! В 2012 році вперше за роки іс­нування незалежної держави передбачено максимальне фі­нансування програми видан­ня навчальної літератури – 233,2 млн. грн. Це дасть змо­гу надрукувати підручники для учнів перших і других класів за­гальноосвітніх навчальних закла­дів, які навчатимуться за новими програмами. А ще – додатковий тираж для одинадцятикласників, кількість яких у цьому році збіль­шилася.

До речі, в попередні роки фі­нансування програми відбувалося в обмежених обсягах, тому забез­печення учнів ЗНЗ і професій­но-технічних навчальних закладів підручниками було недостатнім.

– До 1 вересня залишилось три тижні. Першокласники мати­муть підручники вчасно?

 – До початку нового навчаль­ного року першачки будуть за­безпечені новими підручниками! Станом на 1 серпня вже понад 90 відсотків підручників знаходять­ся в районних управліннях (від­ділах) освіти й незабаром надій­дуть до шкіл.

У цьому році кошти на ви­дання навчальної літерату­ри надійшли вже в першо­му кварталі. Це на п’ять місяців раніше, ніж у ми­нулі роки. Належне фі­нансування дало можли­вість здійснити видання підручників у повному обсязі ще до початку на­вчального року. Загаль­ний наклад навчальної літератури —120 відсо­тків (з урахуванням по­треби для формування ре­зервного фонду навчальної літератури) від прогнозованої кількості учнів!

Державне замовлення на ви­дання підручників для учнів пер­шого класу загальноосвітніх на­вчальних закладів виконується своєчасно. А до кінця календар­ного року будуть видані й до­ставлені до обласних книжкових баз підручники для учнів другого класу загальноосвітніх навчаль­них закладів, які з 2013 – 2014 року навчатимуться за новими програмами.

Це дуже якісна навчальна лі­тература. За підсумками конкур­су визначено 101 підручник-переможець. 42 назви підручників, що посіли перші й другі місця, для учнів першого класу загаль­ноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою й мовами національних меншин підготовлено до видання у видав­ництвах України.

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ ПІДКОРИЛИ МІЖНАРОДНИЙ «ОЛІМП»

– Новації є не тільки в навчаль­ній літературі. Діти радіють, що в наступному році буде олім­піада… з фізкультури! Які ще предмети додаються до списку «олімпійських»?

 – У новому навчальному році справді буде олімпіада з фізич­ної культури. Проводимо її впер­ше: і для популяризації здорового способу життя, і для заохочення учнів, які мають успіхи в спорті.

До Всеукраїнських учнівських олімпіад щороку залучається близько трьох мільйонів школя­рів, – це 60 відсотків від загаль­ної кількості учнів ЗНЗ.

З 1993 року учнівські олімпі­ади проводилися з п’ятнадцяти навчальних предметів, а з 2012 року – вже з двадцяти! Напри­клад, було започатковано олімпі­аду з інформаційних технологій.

Учасниками фінального ета­пу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2011 – 2012 навчаль­ного року були 2 374 учнів 8 – 11 класів з усіх регіонів України. Дипломи переможців

I ступеня отримали 136 учнів;

II ступеня – 290;

III ступеня – 706.

– У міжнародних інтелектуаль­них змаганнях наші діти теж не пасуть задніх?

 – Школярі підкорюють і міжнародний інтелектуальний «Олімп». У травні скарбничка нагород українських школярів поповнилася золотою медаллю учасника Міжнародної учнів­ської олімпіади з екології, що відбулася в Стамбулі (Туреччи­на). З медалями повернулися всі учасники Міжнародної учнів­ської олімпіади з хімії, проведе­ної у Вашингтоні (США): золота, срібні та бронзова. Серед здо­бутків української команди май­бутніх біологів, що змагалися у Сінгапурі – срібло та дві брон­зові нагороди. три срібні та дві бронзові медалі вибороли учас­ники Міжнародної учнівської олімпіади з математики, у Мар-дель-Плата (Аргентина). Призо­ві місця здобули всі учасники української команди Міжнарод­ної учнівської олімпіади з фізи­ки, яку проведено в місті Тал­лінн (Естонія).

– Де ще, крім олімпіад, мож­на знайти обдаровану молодь?

 – Останніми роками серед школярів дуже популярні Все­українські учнівські турніри: юних математиків, фізиків, хі­міків, біологів, правознавців, ге­ографів, економістів, істориків, журналістів, інформатиків, ви­нахідників і раціоналізаторів. У 2011 – 2012 навчальному році проведено 11 турнірів.

Проводяться також інші ін­телектуальні змагання й всеу­країнські конкурси. Всі вони допомагають знайти й підтри­мати обдарованих дітей. Бо дер­жавні перемоги починаються зі шкільних!

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС ДОЇДЕ Й ДО ХУТОРА

– За межами пішохідної доступ­ності живуть понад двісті ти­сяч учнів. Як їм дістатися до школи?

 – Точніше – 282 303 дити­ни. Інститут працював над до­ступністю освітніх послуг. Кож­на дитина (навіть на віддаленому хуторі!), якій далеко добиратися до школи, повинна безплатно й регулярно їздити до школи на шкільному автобусі.

В Україні діє Державна цільо­ва соціальна програма «Шкіль­ний автобус», яка передбачає придбання шкільних автобусів для перевезення дітей і вчите­лів, котрі проживають у сільській місцевості, до місця навчання і додому.

Нині шкільними автобуса­ми та іншими видами транспор­ту до школи перевозять 202 952 учнів, тобто 97,8 відсотків. З них 70,2 відсотків – шкільними ав­тобусами.

Загальна потреба в таких авто­бусах на початок 2012 року ста­новила 2 356 одиниць.

Минулого року Законом Укра­їни «Про Державний бюджет України на 2011 рік» на вико­нання завдань і заходів Держав­ної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» на період до 2015 року були передбаче­ні кошти розміром 75 млн. гри­вень. Це дало змогу закупити 209 шкільних автобусів (у тому числі 14 спеціальних), які були достав­лені до районних відділів освіти.

– Коли ця проблема вирішить­ся стовідсотково?

 – Сподіваюся, що вже на­ступного року.

Уряд підтримав пропозиції мі­ністерства на 2012 рік щодо бю­джетних видатків на закупівлю шкільних автобусів сумою 352 млн. гривень. Це дасть змогу придбати в поточному році май­же 1000 автобусів (у рази більше, ніж у попередні роки!).

Нині 507 шкільних автобу­сів уже «доїхали» до районних управлінь освіти, а решта має бути доставлена до початку но­вого навчального року. Якщо об­сяги фінансування будуть збере­жені, в наступному році вже всі діти їздитимуть до школи шкіль­ним автобусом.

КРАСНОМОВНІ ЦИФРИ

ПОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЗНАНЬ

Станом на 16 липня 2012 року надруковано 58 назв підручників загальним на­кладом 4 млн. 340 тис. 644 примірники. Для учнів загальноосвітніх навчаль­них закладів з українською мовою навчання – 26 назв загальним накладом 3 605 142 примірники; 11 назв підручників для учнів загальноосвітніх навчаль­них закладів з російською мовою навчання загальним накладом 712 747 при­мірників; 21 назву оригінальних і перекладних підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національ­них меншин загальним накладом 22 755 примірників. До початку навчального року будуть видані підручники й навчальні посібни­ки для учнів з особливими потребами загальним накладом 6,7 тис. примірни­ків, учнів професійно-технічних навчальних закладів – 75,0 тис. примірників.

ШКІЛЬНЕ ЄВРО-2012

СПОРТСМЕНИ З ПУСТИРІВ СТАЛИ ГЕРОЯМИ «ОЛІМПІЙСЬКОГО»

Напередодні Чемпіонату Європи з футболу в Україні відбувся Національний Кубок шкільного футболу Євро – 2012. Проведення змагань ініціювало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Турнір розпочався ще навесні (участь в зма­ганнях не брали юні футболісти, які були зареєстровані в командах дитячо-юнацької футбольної ліги України). За олімпійською сис­темою було проведено близько 8000 футбольних зустрічей, які визначили 627 переможців район­них і міських змагань. На наступному етапі ви­значилися 32 найкращі шкільні команди Украї­ни, які й розіграли Кубок.

Фінальна гра з участю команди школи № 18 міста Сум і школи-інтернату № 13 міста Терно­поля відбулася 12 травня на футбольному полі головної арени країни – НСК «Олімпійський».

Переможцями Національного кубка шкільного футболу Євро – 2012 стали діти з Сум. Вони отримали вимріяні квитки на фінал Євро – 2012.

Привітали школярів і вручили їм копію Кубка Анрі Делоне і пам’ятні подарунки Генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно, Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Бо­рис Колесников, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник і президент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

«Шкільне Євро – це репетиція майбутніх пе­ремог!», – казали юні спортсмени після матчу.

Діти, які ще вчора ганяли м’яч на пустирях, створили шкільні команди й перемогли на Олім­пійському. А це означає, що завдання Національ­ного кубка шкільного футболу (зокрема, органі­зувати фізкультурно-оздоровчу й виховну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах) – ви­конано.

Світлана ГАЛАТА, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *