На виконання Національного плану дій Президента України з упровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, для координації дій між центральними органами виконавчої влади, роботодавцями й соціальними партнерами Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 створено міжвідомчу робочу групу з питань розроблення й упровадження державних стандартів ПТО. Фахівці групи підготували методологію розроблення професійних стандартів і концептуальних підходів до створення державних стандартів ПТО нового покоління. Методичні рекомендації з розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу затверджено Наказом МОНмолодьспорту від 26.04.2012 № 522. Нині діє 75 навчально-практичних центрів, п’ять з них було створено у 2012 році. 50 центрів працюють для підготовки фахівців будівельної галузі, дев’ять – для сфери послуг, вісім – для агропромислового комплексу, п’ять – для промисловості, три – для машинобудівної галузі  – Формування трудового по­тенціалу, який відповідав би не тільки сучасним вимогам ро­ботодавців, а й міжнародним стандартам, є стратегічним за­вданням нашої держави і без­посередньо галузі освіти, – впевнений міністр освіти і науки, молоді та спорту Дми­тро Табачник. Для забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів, дотримання єдиних вимог у процесі оновлення змісту професійної освіти в І півріч­чі 2012 року затверджено 19 державних стандартів з кон­кретних робітничих профе­сій. А саме: виробник худож­ніх виробів з металу, гірник з ремонту гірничих виробок, електрогазозварник судновий, касир (на підприємстві, в уста­нові, організації); машиніст компресорних установок, приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля й обслуговування ма­гістральних трубопроводів), а також водій мототранспортних засобів категорій «А1», «А», «В1» і водій автотран­спортних засобів категорій «В», «ВЕ», «С1», «С1Е», «С», «СЕ», «Д1», «Д1Е», «Д», «ДЕ». Продовжується поповнення інформаційного банку робо­чих навчальних планів (у тому числі інтегрованих) для підго­товки кваліфікованих робітни­ків у ПТНЗ ІІ – ІІІ атестаційних рівнів. Нині є 220 таких планів. Оновлено електронний банк даних типових навчаль­них планів і програм підготов­ки кваліфікованих робітників на виробництві, який налічує станом на 01.07.2012 року 388 комплектів. Відповідно до Зако­ну України «Про професій­но-технічну освіту» й вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти за професією «Зварник» МОНмолодьспорту разом з Інститу­том електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України за­твердили Порядок незалеж­ної кваліфікаційної атестації і присвоєння професійно-кваліфікаційного рівня особам, які здобувають професійно-тех­нічну освіту. Триває співпраця з Феде­рацією роботодавців України. Нещодавно ця організація ви­значила десять найдефіцитніших професій для підприємств України. Це – інженери-технологи, конструктори, аг­рономи, агроінженери, апа­ратники, механіки, токарі, оператори промислового об­ладнання, слюсарі, елек­трогазозварники. Ці запити МОНмолодьспорту врахувало при розподілі державного за­мовлення на 2012 рік. На основі цільового підхо­ду й прогнозу потреб ринку праці сформовано обсяги дер­жавного замовлення на під­готовку робітничих кадрів у ПТНЗ у 2012 році за напря­мами економічної діяльнос­ті. Обсяги державного замов­лення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робіт­ничих кадрів схвалені По­становою Кабінету Міністрів України № 583 від 17 трав­ня 2012 року. Під час роботи над цим нормативним актом максимально враховано про­позиції, що надійшли з регіо­нів. Цьогоріч уперше окремо доведені показники на підго­товку у ПТНЗ робітничих ка­дрів і молодших спеціалістів. План державного замовлен­ня на підготовку кадрів про­фесійно-технічними навчаль­ними закладами у 2012 році складає більше 193 тис. осіб. АПРОБУЄМО НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В експериментальних навчаль­них закладах структури ПТО апробуються нові освітні тех­нології, запроваджуються в на­вчально-виробничий процес інноваційні продукти, пере­віряються результативність і можливості застосування варіативної складової змісту осві­ти, систем організації навчаль­но-виховного процесу, методів навчання й виховання. Нещодавно хід цієї експери­ментальної діяльності проана­лізували на нараді за участю директорів навчальних закла­дів і установ ПТО, на базі яких проводиться дослідно-експе­риментальна робота всеукра­їнського рівня. Також учас­ники обмінялися практичним досвідом упровадження но­вих методик підвищення ква­ліфікації педагогічних праців­ників, обговорили особливості взаємодії закладів із соціаль­ними партнерами. Під головуванням заступ­ника міністра освіти і науки, молоді та спорту Бориса Жебровського відбулася нарада керівників ПТНЗ із питань роз­витку навчально-виробничої ді­яльності й розширення пере­ліку надання освітніх послуг. Для стимулювання підви­щення якості системи ПТО у 2012 році проводиться апро­бація системи рейтингового оцінювання діяльності профе­сійно-технічних навчальних закладів. СПІЛЬНІ ЦІЛІ ЗБЛИЖУЮТЬ Роботодавці зацікавлені бра­ти на роботу кваліфікованих фахівців, здатних якісно ви­конувати свої обов’язки відразу після завершення навчан­ня. Тому багато роботодавців активно включаються у про­цес підготовки молодих спеціалістів. – Така співпраця дає мож­ливість ПТНЗ активно ви­користовувати виробничі потужності підприємств, орга­нізовувати виробничу практи­ку, запроваджувати нові тех­нології навчання. Є й такі потенційні роботодавці, що залучаються до придбання чи оновлення обладнання для май­стерень. У такий спосіб значно покращується якість підготов­ки молодих робітників, – за­уважує В’ячеслав Супрун. Налагодження конструктив­ного, взаємовигідного партнерства між навчальними заклада­ми, роботодавцями й органами влади дає змогу не тільки за­лучати додаткові ресурси для розвитку системи професій­ної освіти, а й робити її більш відкритою, ефективною, вчас­но реагувати на виклики сьо­годення. Хорошим прикладом є співпраця ПТНЗ будівель­ного спрямування з потужни­ми компаніями-виробниками «Хенкель Баутехнік Україна» і «Кнауф Маркетинг Украї­на». Навчальні заклади маши­нобудівної галузі результатив­но співпрацюють із концерном «Мотор Січ», що в Запорізькій області, й Кременчуцьким ко­лісним заводом на Полтавщині. Особливої уваги заслуговує до­свід Сімферопольського вищого професійного училища ресто­ранного сервісу й туризму. Тут завдяки співпраці з роботодав­цями забезпечується практич­но стовідсоткове працевлашту­вання випускників, а училище має значні позабюджетні дохо­ди для зміцнення навчально-ма­теріальної бази. Конкурентоспроможність су­часного робітника передусім за­лежить від того, чи володіє він прогресивними виробничими технологіями, чи вміє викону­вати роботи з використанням новітніх матеріалів, інструмен­тів, обладнання. Для того, аби все це не стало «новиною» для учня на майбутньому робочо­му місці, в галузі ПТО працює мережа навчально-практичних центрів. Нині діє 75 таких цен­трів, п’ять із них створено у 2012 році. 50 – працюють для підго­товки фахівців будівельної галу­зі, дев’ять – для сфери послуг, вісім – для агропромислового комплексу, п’ять – для промис­ловості, три – для машинобу­дівної галузі. Нещодавно відкри­то Центр навчання кваліфікації «Укладальник підлогових по­криттів» на базі Київського про­фесійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. Центр створено з ініціативи Концерну Uzin Utz AG (ФРН), Міністерства з економічної співпраці й розвитку Федеративної Респу­бліки Німеччини, Міністерства освіти і науки, молоді та спор­ту України. Для подальшого врегулю­вання роботи таких центрів міністерством розроблено й затверджено Положення про навчально-практичні центри (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного на­вчального закладу. ФОРУМ «ЗОЛОТИХ РУК» Знаковою подією в освітньому процесі став перший Всеукра­їнський форум майстрів вироб­ничого навчання професійно-технічних навчальних закладів. Адже підготовка сучасного ква­ліфікованого робітника, який би відповідав потребам рин­ку праці, майже в першу чергу залежить саме від майстра, що його навчає. У заході взяли участь більш ніж 200 майстрів виробничого навчання з усіх регіонів України, заступники начальників управлінь освіти і науки обласних, міських дер­жавних адміністрацій з питань професійно-технічної освіти, а також науковці й представники роботодавців у різних галузях. – Під час занять форму­ється професійна самостій­ність учнів, розкривається по­тенціал кожного, – впевнений директор Департаменту про­фесійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Су­прун. – Ніщо не може так дієво вплинути на учнів, як осо­бистий приклад майстра. Учасники форуму поділи­лися досвідом співпраці з ро­ботодавцями, впровадження інноваційних технологій у на­вчально-виробничий процес ПТНЗ, ознайомили учасників форуму із питанням продук­тивної діяльності учнів про­фтехучилищ під час виробни­чого навчання. Один із шляхів поповнення когорти майстрів профтехучи­лищ – прихід фахівців з ви­робництва. На жаль, небагато з них ідуть таким шляхом. Звісно, це пов’язано з рівнем оплати. – Однак Постановою Кабі­нету Міністрів України визна­чено, що час роботи фахівців на підприємстві зараховуєть­ся до педагогічного стажу. Цей позитивний крок уряду поліпшив мотивацію фахів­ців до переходу на роботу в ПТНЗ, – говорить В’ячеслав Васильович. ФАХОВИЙ КОНКУРС – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОСТІ У 2012 році серед учнів ПТНЗ проведено п’ять всеукраїнських конкурсів фахової майстерності. Визначено кращих із таких робіт­ничих професій: продавець про­довольчих товарів, агент з органі­зації туризму, слюсар з ремонту автомобілів, пекар, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Найкращих результатів досягли представники Автономної Рес­публіки Крим, Донецької, Жи­томирської, Закарпатської, За­порізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтав­ської, Рівненської, Тернопіль­ської, Харківської, Херсонської, Чернівецької, Чернігівської об­ластей і міст Києва і Севастополя. Рішенням колегії Міністер­ства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.05.2012 № 6/7-19 і Наказом міністерства від 27.06.2012 № 750 тридцяти пере­можцям конкурсів призначено стипендії Президента України. КОМПЕТЕНТНО В’ЯЧЕСЛАВ СУПРУН: УДОСКОНАЛЮЄМО НОРМАТИВНУ БАЗУ Про найважливіші заходи, спрямовані на розвиток галузі ПТО, розповідає директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту В’ячеслав Супрун. – Щоб кожен заклад ПТО почав працюва­ти ефективніше, вдосконалити норматив­ну базу. Для цього розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управлін­ня професійно-технічною осві­тою». Враховано й міжнародний досвід, і вітчизняні особливості функціонування системи ПТО. Зауважу, що цей законопроект є результатом широкого гро­мадського обговорення. Адже під час його підготовки ми до­слухалися до пропозицій усіх без виключення місцевих орга­нів виконавчої влади й безпосе­редньо працівників сфери ПТО. Це один із небагатьох законів, який докладно вивчено і підтри­мано кожною регіональною ад­міністрацією, кожним головним управлінням освіти всіх 27 регі­онів України. Прийняття цього закону є дуже важливим етапом розви­тку галузі профтехосвіти Укра­їни. Адже це дасть змогу забез­печити оперативність прийняття управлінських рішень у сфері ПТО, зокрема, стосовно фінан­сового забезпечення. А також підвищить роль місцевих орга­нів виконавчої влади, місцево­го самоврядування й роботодав­ців щодо визначення напрямів і обсягів підготовки кваліфікова­них робітників з урахуванням потреб ринку праці. Цей закон позитивно вплине на розвиток соціального партнерства, кон­солідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядуван­ня, навчальних закладів, робото­давців, науковців, громадських об’єднань. Тільки спільні зусил­ля дадуть якісний результат: забезпечать ринок праці квалі­фікованими робітниками, допо­можуть збільшити обсяги фінан­сування й інвестицій. Законопроект пройшов екс­пертну оцінку в усіх фахо­вих комітетах Верховної Ради України. 22 травня 2012 року парламентарії ухвалили про­ект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управлін­ня професійно-технічною осві­тою» в першому читанні. МОВОЮ ЦИФР У ПТНЗ НАВЧАЄТЬСЯ ПОНАД 407 ТИСЯЧ УЧНІВ Сьогодні підготовку робітників для всіх галузей економіки здійснюють 991 про­фесійно-технічний навчальний заклад, у тому числі 870 – підпорядковані без­посередньо МОНмолодьспорту, 75 навчальних центрів при установах виконання покарань, 46 структурних підрозділів вишів і навчальних закладів інших типів за 35 напрямами економічної діяльності. Загальний контингент у ПТНЗ – понад 407 тисяч осіб. Дві третини учнів одно­часно з професією здобувають повну загальну середню освіту; кожний другий за час навчання отримує дві і більше професій, що підвищує мобільність ви­пускників на ринку праці. Протягом останніх трьох років для галузей економіки у професійно-технічних на­вчальних закладах підготовлено понад 720 тисяч кваліфікованих робітників. Ви­пуск у 2012 році склав майже 240 тисяч учнів. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.