Ось що повідомив про результати своєї піврічної роботи Департамент наукової діяльності та ліцензування

З ініціативи міністерства ухвалено Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт і послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень; а також Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України» від 12 березня 2012 року № 4496-VI.

Було розроблено й подано до Кабіне­ту Міністрів України кілька поста­нов і розпоряджень, а саме:

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 1 лютого 2012 р. № 85 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконан­ня міжнародних наукових і науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами»;

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 15 лютого 2012 р. № 95 «Про внесення змін до Порядку викорис­тання коштів, передбачених у держав­ному бюджеті для проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університе­том імені Тараса Шевченка»;

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 7 березня 2012 р. № 191 «Про внесення змін до Порядку використан­ня коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інф­раструктури науково-технічної, інно­ваційної діяльності та інформатизації»;

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 28 березня 2012 р. № 254 «Про доповнення постанови Кабінету Мі­ністрів України від 6 грудня 2010 р. № 1106» стосовно призначення На­ціонального наукового центру «Хар­ківський фізико-технічний інститут» експлуатуючою організацією (опера­тором) ядерної установки;

• розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 151-р «Про підготовку та відзначення в 2013 році 150-річчя від дня народжен­ня академіка В. І. Вернадського».

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 12 березня 2012 р. № 294 «Про затвердження середньострокових прі­оритетних напрямів інноваційної ді­яльності загальнодержавного рівня на 2012 – 2016 роки», і аналогічну по­станову від 17 травня 2012 р. № 397;

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 7 березня 2012 р. № 192 «Про внесення змін до Порядку використан­ня коштів, передбачених у державно­му бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науко­во-технічного співробітництва»;

• постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 14 березня 2012 р. № 236 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» та автоматизованої систе­ми «Єдине вікно подання електронної звітності»» та решту, уточнюючих по­передні постанови.

Завдяки оперативній і чіткій роботі всі ці постанови вже виконано.

СПІВПРАЦЯ З ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ

Департамент продовжував законотвор­чу працю для подальшого плідного роз­витку наукової сфери країни.

Проект Закону України «Про вне­сення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», схва­лений на засіданні Кабінету Міні­стрів України та внесений на розгляд Верховної Ради України;

Розроблено: проект Указу Прези­дента України «Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформати­зації»; проект постанови Кабінету Міні­стрів України «Про затвердження По­рядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких по­требує підтримки держави»;

• проект постанови Кабінету Міністрів України «Про премію Кабінету Міні­стрів України «За розробку та впровадження інноваційних технологій»;

• проект постанови Кабінету Міністрів України «Про призначення пред­ставника в Міждержавній коорди­наційній раді з науково-технічної інформації»;

• два проекти розпоряджень «Про пе­рерозподіл деяких бюджетних призна­чень, у межах загального обсягу бю­джетних призначень, передбачених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту у 2012 році»;

• проект наказу міністерства «Про за­твердження форм заяв про прове­дення ліцензування та переліку до­кументів, що додаються до заяв для проведення ліцензування освітніх по­слуг у сфері дошкільної, загальносередньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» та кілька проектів стосовно внесення змін до таких документів.

ФЕСТИВАЛЬ

Наказом Міністерства освіти і на­уки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 затверджено Дер­жавні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого на­вчального закладу.

На виконання Указу Президен­та України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо за­безпечення розвитку наукової сфери» МОНмолодьспорту разом із Національ­ною академією наук України провели щорічний Всеукраїнський фестиваль науки у вищих навчальних закладах, приурочений до професійного свята науковців – Дня науки.

НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ

Відповідно до наказу Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011 р. № 1327 «Щодо підсум­ків наукової та науково-технічної діяль­ності за 2011 рік» у лютому проведено звітну кампанію вищих навчальних за­кладів і наукових установ про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році. Фінансування фундаментальних і прикладних досліджень і розробок у вищих навчальних закладах і наукових установах міністерства з 2005 року мало таку динаміку:

У рамках бюджетної програми «Дослі­дження, наукові та науково-технічні роз­робки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним за­мовленням, виконання міжнародних на­укових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними заклада­ми та науковими установами, фінансо­ва підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять націо­нальне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії» національні університети та вищі навчальні заклади були профінансовані загальним обсягом 163,2 млн. грн., зокрема:

1) за  наказом  міністерства від 16.03.2012 р. № 303 «Про фінансуван­ня в 2012 році наукових і науково-тех­нічних проектів на виконання завдань і заходів Державної цільової науково-тех­нічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки» – дев’ять наукових проектів загальним обсягом 4,0 млн. грн.;

2) за наказом міністерства від 14.05.2012 р. № 576 «Про фінансуван­ня міжнародних наукових заходів у 2012 році» профінансовано міжнарод­ні наукові заходи загальним обсягом 590,0 тис. грн;

3) за наказом міністерства від 16.03.2012 р. № 302 «Про обсяги ви­датків Державного бюджету України на 2012 рік, призначених для фінан­сування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» профінансовано на суму 158,4 млн грн. 928 фундамен­тальних і 839 прикладних досліджень і розробок та 32 об’єкти, що є націо­нальним надбанням.

За наказом міністерства від 17.04.2012 р. № 473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» у червні завер­шено прийом проектів наукових дослі­джень і розробок від ВНЗ і наукових установ, що належать до сфери управ­ління МОНмолодьспорту. Їх виконання розпочнеться в 2013 році за кошти дер­жавного бюджету.

За пунктом 2.5 наказу МОНмолодьспорту від 16.03.2012 р. № 293 «Про під­сумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльнос­ті вищих навчальних закладів і науко­вих установ за 2011 рік» забезпечується співвідношення фундаментальних і при­кладних досліджень й розробок: 30:70 – для технічних, технологічних та полі­технічних університетів та 60:40 – для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.

Минулого року для проведення фун­даментальних досліджень на конкурс було подано 539 наукових проектів, а на проведення прикладних досліджень і розробок – 458.

Для участі у конкурсі нинішнього року подано 1 214 наукових проектів. На проведення фундаментальних – 455 проектів на суму 101 209,2 тис. грн.; на проведення прикладних досліджень і розробок – 759 проектів на суму 155 036,4 тис. грн.

Цього року, порівняно з минулим, кількість проектів на проведення при­кладних досліджень і розробок збіль­шилася і становить 63 відсотки, а фундаментальні проекти, відповідно, становлять 37 відсотків. Це відповідає світовим тенденціям розвитку науки.

Найбільшу кількість проектів подано за пріоритетними напрямами – «Енер­гетика  та  енергозбереження» (106), «Інформатика та кібернетика» (95), «Фізико-технічні проблеми матеріалоз­навства» (81).

Крім того, ВНЗ та наукові установи вперше сформували, з ініціативи МОНмолодьспорту, комплексні міжвузівські проекти, які дадуть змогу об’єднати люд­ські ресурси і матеріально-технічний потенціал університетів та спрямувати зусилля на розв’язання актуальних про­блем у науці й економіці.

На конкурсний відбір подано 79 про­ектів з обсягом фінансування на 2013 рік у сумі 31 765,8 тис. грн., зокрема, 35 – на фундаментальні дослідження і 44 проекти – на виконання приклад­них досліджень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ

Введено в експлуатацію єдину інформа­ційну он-лайн систему «Наука в універ­ситетах», що здійснює супровід науко­вого процесу в університетах і наукових установах міністерства та підготовку до­кументів, які забезпечують цей процес, починаючи з проведення другого ета­пу конкурсного відбору наукових про­ектів та завершуючи зведенням і уза­гальненням матеріалів за результатами звітного року.

Відповідно до рішення Комітету з пи­тань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії від 27 жовтня 2010 року, згідно з положен­нями Закону України «Про державне ре­гулювання діяльності у сфері трансферу технологій» видано наказ МОНмолодьспорту від 12.04.2012 р. № 462 «Деякі питання розвитку Національної мережі трансферу технологій», яким передба­чено утворення Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій на базі Національної мере­жі трансферу технологій, а також роз­міщення в ній технологічних пропози­цій від української сторони.

До цієї мережі – http://ukrros.net – вже долучилися 45 українських універ­ситетів.

КРИТЕРІЇ

Відпрацьовано нові форми проектів, експертних висновків, згідно з якими оцінюватимуться проекти на виконання наукових досліджень і розробок.

Нові форми містять розділи й по­казники, що допоможуть максималь­но об’єктивно оцінити можливість їх реального виконання. Зокрема перед­бачено критерії, що дадуть змогу оці­нити реальні здобутки колективу ав­торів і позитивну динаміку за останні п’ять років, здійснити прогноз очіку­ваних результатів та прийняти еконо­мічно обґрунтоване рішення щодо фі­нансування таких проектів.

Для захисту тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого по­водження, забезпечення їх природ­них прав, укріплення моральності й гуманності суспільства, та для реалі­зації вимог Закону України «Про за­хист тварин від жорстокого поводжен­ня» наказом МОНмолодьспорту від 01.03.2012 р. № 249 затверджено Поря­док проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах.

Підвищено ефективність проведен­ня ліцензійної й акредитаційної екс­пертизи освітньої діяльності, зокрема відпрацьовано близько 2 870 справ, з них ліцензійних – 1 035, акредитацій­них – 1 834; розглянуто три апеляцій­ні заяви від ВНЗ; організовано перевір­ку 2 317 ліцензійних й акредитаційних експертиз; розглянуто дев’ять проектів статутів приватних ВНЗ.

Також постійно оновлюється банк да­них експертів, які залучаються до про­ведення акредитаційних і ліцензійних експертиз.

Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.