Департамент економіки й фінансування діяв на основі плану роботи й завдань, передбачених рішеннями колегій, наказами та розпорядженнями керівництва міністерства, і в тісній взаємодії з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Державним казначейством та іншими міністерствами й відомствами. Повною мірою забезпечено фінансування літніх оздоровчих і масових заходів, проведених державними позашкільними навчальними закладами з талановитими й обдарованими дітьми РОБОТА З БЮДЖЕТОМ Була проведена значуща робота з вико­нання показників державного бюджету на 2012 рік, посилено контроль за своєчас­ним та в повному обсязі надходженням коштів з державного бюджету, виплатою підпорядкованими бюджетними організа­ціями заробітної плати й стипендій. Відповідно до річного розпису асигну­вань державного бюджету за 2012 рік ста­ном на 25.07.2012 р. навчальні заклади й установи, які підпорядковані міністерству і фінансуються з державного бюджету, профінансовані за соціально захищени­ми статтями в повному обсязі. Повною мірою забезпечено фінансу­вання літніх оздоровчих і масових заходів з талановитими й обдарованими дітьми, проведених державними позашкільними навчальними закладами. Виконана значуща робота з розробки й доведення лімітних довідок та планів асигнувань до підпорядкованих закладів і установ згідно з розписом і лімітом ви­датків державного бюджету, а також – із затвердження паспортів бюджетних програм. Відповідно до Плану організації підго­товки проектів актів, необхідних для ре­алізації Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» розроблено кілька порядків використання бюджетних ко­штів. З 2012 року до сфери управління МОНмолодьспорту передано 15 вищих навчальних закладів. Департамент еко­номіки та фінансування провів органі­заційні заходи з оперативного прийому-передачі цих закладів і забезпечення їх своєчасним фінансуванням. Для контролю за використанням бю­джетних коштів щоквартально перевіря­ються показники бухгалтерської звітнос­ті підпорядкованих установ і навчальних закладів. Окрім цього була підготовлена інфор­мація щодо звіту міністерства про вико­нання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Закінчено роботу з формування по­передніх показників Державного бю­джету на 2013 рік і розпочато підго­товку бюджетних запитів і проекту державного бюджету на 2013 рік, а та­кож прогнозу державного бюджету на 2014 – 2015 роки. Внесені пропозиції та розрахунки до Кабінету Міністрів України щодо підви­щення рівня стипендіального забезпечен­ня студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчаль­них закладів. Проводиться робота з Мінекономрозвитку щодо переліку й обсягу видатків на виконання пріоритетних державних ці­льових програм. Вживаються заходи щодо посилення контролю за здійсненням платежів відпо­відно до взятих бюджетних зобов’язань, щоб не допустити зростання кредитор­ської і дебіторської бюджетної заборго­ваності. Підготовлено та подано на розгляд уряду такі акти: 1) Постанова КМУ від 05.04.2012 р. № 269 «Про внесення змін до поста­нови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823». Ухвалення акта дало можливість в 2012 році врегулювати питання щодо здійснен­ня виплат одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку, а також підвищити її розмір. 2) Постанова КМУ від 7 березня 2012 р. № 177 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Це рішення уряду розроблене для впо­рядкування стипендіального забезпечен­ня студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Постановою визначено розмір соціальної стипендії таких осіб на 2012 рік, який порівняно з минулим роком залишався без змін. 3) На виконання Національного пла­ну дій на 2012 рік щодо впроваджен­ня Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспіль­ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та для визначення переліку державних соціальних стан­дартів міністерство розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку держав­них соціальних стандартів у галузі освіти». На цей час проект постанови пере­буває на погодженні у зацікавлених міністерств і відомств. УПОРЯДКУВАННЯ ВИПЛАТ, ШТАТІВ ТА ІНСТРУКЦІЙ Підготовлено кілька наказів мініс­терства, що підлягають реєстрації в Мін’юсті: 1) На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 10 «Про підвищення оплати праці пра­цівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та для впорядкування оплати роботи пра­цівників галузі освіти в 2012 році мініс­терство розробило, узгодило із зацікав­леними міністерствами та відомствами та зареєструвало в Міністерстві юсти­ції України накази МОНмолодьспорту від 26.01.2012 р. № 67 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557» та № 68 «Про внесення змін до наказу Мі­ністерства освіти і науки України від 03.09.2007 р. № 781» щодо зростання про­тягом року розміру першого тарифного розряду працівників галузі освіти, оплата яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів. 2) Для упорядкування умов опла­ти праці деяких категорій працівників Міжнародного дитячого центру-комп­лексу «Золотий ключик» міністерство розробило проект наказу із застосуван­ням єдиного підходу у визначенні умов оплати праці цих працівників як праців­ників бюджетної сфери. Проект наказу вже погоджений із Мінсоцполітики, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Федерацією ро­ботодавців та Спільним представницьким органом профспілок. На цей час проект наказу опрацьовується в Міністерстві фі­нансів України. Після погодження наказ буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3) Міністерство видало наказ від 02.07.2012 р. № 766 «Про затверджен­ня форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення», яким скасовує чин­ний наказ від 09.04.2008 р. № 304 та запроваджує нові бланки звітності для денних і вечірніх (змінних) загально­освітніх навчальних закладів. Наказ розроблено для вдосконален­ня статистичної звітності, приведення окремих його положень у відповідність до чинних нормативно-правових ак­тів. Цей наказ перебуває на держав­ній реєстрації в Міністерстві юстиції України. 4) Виданий також наказ від 02.07.2012 р. № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1204», заре­єстрований в Мін’юсті 13 липня 2012 р. за № 1187/21499. Наказ підготовлений для упорядкування штатів професійно-технічних навчальних закладів, зокре­ма для введення посади майстра вироб­ничого навчання з водіння. 5) Для виплати в поточному році адресної грошової допомоги молодим фахівцям, які здобули освіту за на­прямами і спеціальностями педагогіч­ного профілю, та на виконання поста­нови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про на­дання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» міністерство видало наказ від 11.06.2012 р. № 678 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошо­вої допомоги деяким категоріям ви­пускників вищих навчальних закла­дів у 2012 році». 6) На цей час із зацікавленими мі­ністерствами й відомствами опрацьову­ється проект наказу міністерства «Про затвердження Типових штатних нор­мативів позашкільних навчальних закладів». Після погодження цього наказу із Мі­ністерством фінансів України його на­правлять на державну реєстрацію до Мі­ністерства юстиції України. 7) Для врегулювання питан­ня формування штатних розпи­сів бібліотек вищих навчальних за­кладів ІІІ – IV рівнів акредитації розроблено проект наказу «Про за­твердження Типової структури і Ти­пових штатних нормативів біблі­отек вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації». Найближчими днями наказ буде на­правлено на державну реєстрацію до Мін’юсту України. 8) Розроблено проект наказу «Про внесення змін у додаток 2 наказу Мі­ністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128». Ним передбачаєть­ся поділ класів на групи за наявності у них 23 і більше учнів у міських навчаль­них закладах та 16 і більше учнів у за­кладах сільської місцевості при вивченні української мови в загальноосвітніх на­вчальних закладах з викладанням мова­ми національних меншин. На цей час проект наказу перебуває на погодженні в МОЗ України. ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Для формування Міністерством фінансів показників бюджету на 2013 рік наше мі­ністерство підготувало статистичні табли­ці в розрізі адміністративно-територіаль­них одиниць. СПІВПРАЦЯ З ПРОФСПІЛКАМИ Міністерство постійно працює із орга­нами профспілок. Така співпраця ре­гламентується Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки та Галузевою уго­дою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Проф­спілки працівників освіти і науки Укра­їни на 2011 – 2015 роки. Так останнім часом у міністерстві було проведено засідання спільної ро­бочої групи повноважних представників сторін власників і профспілок для узго­дження оцінок і стану виконання поло­жень Розділу V «Задоволення духовних потреб населення» вищезазначеної Ге­неральної угоди. Рішення, ухвалені на засіданні, засвідчені Протоколом № 1 від 26 квітня 2012 року. Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу