Протягом першого півріччя 2012 року продовжувалася цілеспрямована діяльність міністерства з реалізації Закону України «Про позашкільну освіту», зокрема, створення належних умов для розвитку позашкільної освіти і забезпечення змістовного дозвілля дітей. Сьогодні в системі освіти функціонують 1 500 поза­шкільних навчальних за­кладів та 630 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, понад 81,6 тис. гуртків і творчих об’єднань. Загалом позашкільною освітою охоплено понад 1 млн 544 тис. осіб (40 відсотків школярів). Система позашкільної осві­ти характеризується розгалу­женою мережею позашкільних закладів різних напрямів. Зокрема, функціонують 233 нау­ково-технічних центри, клуби, будинки, станції юних техніків, 872 центри художньо-естетич­ної творчості, 155 центрів еколого-натуралістичного спряму­вання, 105 центрів туризму і краєзнавства, 13 військово-па­тріотичних клубів, 25 клубів фі­зичної підготовки, 14 дитячих флотилій моряків і річковиків, по п’ять дитячих парків і малих академій мистецтв. Минулого року завдяки по­слідовній роботі міністерства й органів управління у сфері позашкільної освіти відбулися позитивні зрушення на місцях. Відкрито або відновлено діяль­ність 24 позашкільних закладів, створено 84 їхні філії, запра­цювало майже п’ять тис. нових гуртків і творчих об’єднань. «КРАЇНА ЮНИХ МАЙСТРІВ» Знаковою подією для поза­шкільників стала організована міністерством другого берез­ня цього року ІІ Всеукраїнська виставка-звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів». На ній були представлені творчі робо­ти дітей-лауреатів і переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів. Метою заходу є популяризація твор­чих здобутків дітей, залучен­ня їх до суспільно-громадсько­го життя країни. Виставка була представле­на у вигляді тематичних міст. Вони презентували художньо-естетичний, науково-технічний, дослідницько-експерименталь­ний, еколого-натуралістичний, туристично-краєзнавчий на­прямки позашкільної освіти. Відвідувачі ознайомилися з ди­тячими малюнками, картинами, скульптурами, виробами із шкі­ри, лози, соломи та глини, ху­дожньою мозаїкою, вишивкою, колекцією писанок, ляльок-мотанок, м’яких іграшок, мережи­вом, виробами з бісеру, витинанками й іншими творіннями вихованців творчих гуртків. У Місті фантазерів, кон­структорів і винахідників екс­понувалися моделі механічної та електрифікованої іграшки. У Місті науки – наукові до­слідження, нові винаходи юних науковців – членів Малої ака­демії наук України. У Місті юн­натів представлено результати дослідницької діяльності юних натуралістів. У Місті мандрів відвідувачі побачили унікаль­ну карту України, складену з вишивок різних регіонів рука­ми тисяч українських учнів і студентів, оглянули сучасне ту­ристське спорядження. Учасниками виставки ста­ли понад 400 юних майстрів і близько 200 керівників гуртків з усіх регіонів України. Майстерність юних талантів висо­ко оцінив Президент України Віктор Федорович Янукович, який відвідав захід. МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК Міністерство проводить робо­ту з підтримки науково обда­рованих дітей та молоді на базі Національного центру «Мала академія наук України». Сьо­годні МАНУ координує діяль­ність 27 регіональних територі­альних відділень. Це забезпечує сучасні форми співпраці нау­ковців з молодими талантами. У системі Малої акаде­мії наук України до наукової роботи щорічно залучають­ся близько 250 тис. старшокласників, понад 30 відсотків з них – учні сільських шкіл. Допомагають юним науковцям близько 6,5 тис. педагогів і науковців навчальних закладів і установ. Визначним заходом освітньо-виховної діяльності МАН є щорічне проведення Всеу­країнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів академії. У квітні відбувся фінальний етап Все­українського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, у якому взяли участь 1 262 учнів-членів МАН. Традиційним стало прове­дення влітку для учнів-членів МАН літніх профільних шкіл з мистецтвознавства, філології, науково-технічної, фізико-математичної, інформаційно-телекомунікативної, історико-краєзнавчої, фольклорно-етнографічної, хіміко-біологічної, астрономічної, робототехніки та інших. Під опікуванням МОНмолодьспорту МАН став співорганізатором Всеукраїнської ви-ставки-фестивалю «Обдаровані діти України». До цього заходу у травні було залучено понад 800 дітей з усіх куточків країни, які продемонстрували свої науково-технічні, дослідницькі, художні, гуманітарні й спортив­ні здібності. Плідною є міжнародна спів­праця з підтримки обдарованих дітей. Так, 14 травня цього року відбулася зустріч колективу На­ціонального центру «Мала ака­демія наук України» й німець­кого науковця в галузі біохімії, директора XLab – експеримен­тальної лабораторії для молодих людей у місті Геттінгені (Німеч­чина) – Єви-Марії Неер. ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ За опіки міністерства важливу роботу виконують позашкільні заклади туристично-краєзнав­чого напряму. В 2011 році для активізації краєзнавчої й по­шуково-дослідницької роботи у навчальних закладах успішно стартував Всеукраїнський кон­курс на найкращу туристично-краєзнавчу експедицію «Мій рідний край». Цікавими є такі регіональні пошуково-дослід­ницькі заходи: краєзнавча ак­ція «Пізнай свій край – піз­най себе» (Київ), екофестиваль «Зелена планета» (Горлівка Донецької області), краєзнав­ча експедиція «До народних джерел» (Рівненська область), конкурс фотографій «Шляха­ми подвигу і слави» (Запорізь­ка область), фестиваль «Чуття єдиної родини» (Житомирська область) та інші. Проведено конкурс-огляд музеїв при навчальних закла­дах освіти (наказ МОНмолодьспорту від 22.02.2012 р. № 213). Для популяризації серед учнівської молоді національної історії й культури міністерство рекомендує проведення загальношкільного Дня туризму та іні­ціює розроблення методичних рекомендацій. Укладено перелік визначних краєзнавчих, географічних, ет­нографічних, історичних місць, об’єктів і туристсько-краєзнав­чих маршрутів, рекомендова­них до відвідування учнівською й студентською молоддю. Для популяризації історико-культурної спадщини між ре­гіонами здійснюється обмін експозиціями, присвяченими історичним постатям і націо­нальним героям. Проводяться всеукраїнські конференції учнівської молоді, на яких діти захищають свої перші наукові дослідження. На­приклад, у січні 2012 року в Харкові відбулася VI Всеукра­їнська історико-краєзнавча фі­лософська конференція учнів­ської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», присвячена 290-річчю від дня народження Г.Сковороди. НАША ГОРДІСТЬ – ЛАУРЕАТИ, ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ Одним із показників якості по­зашкільної освіти є досягнення учнівської й студентської мо­лоді у різноманітних заходах. Команда автомоделістів Українського державного цен­тру позашкільної освіти ста­ла переможцем змагань за Ку­бок України у класі «Баггі», що відбулися в Одесі, та першого етапу Зимового Кубка України, що відбувся в Нікополі. Коман­да юних судномоделістів Укра­їнського державного центру позашкільної освіти (молодша вікова група) посіла перше міс­це в Київських міських змаган­нях з судномодельного спорту, а команда старшої вікової гру­пи – третє місце. Значними є досягнення ви­хованців позашкільних закла­дів у міжнародних заходах. На початку липня 2012 року в місті Коломні (Росія) відбувся Кубок світу з судномодельного спорту серед моделей сек­ції «М» ІІ рангу. У командно­му заліку серед юніорів збірна команда України посіла друге місце (дві золоті, шість сріб­них, дві бронзові медалі) се­ред 12 команд з різних кра­їн світу. Чотири вихованці позашкіль­них закладів з Дніпропетров­ська й Донецька виступили в лютому 2012 року на Балтій­ському науково-інженерному конкурсі, що відбувся в Санкт-Петербурзі (Російська Федера­ція) і здобули дипломи першо­го ступеню в секціях «Хімія» і «Техніка», диплом другого сту­пеню в секції «Хімія» й пер­шу премію вчительського журі в секції «Хімія». З перемогою повернули­ся двоє українських школярів з ХХІІІ Білоруського конкурсу науково-біологічних робіт учнів загальноосвітніх і позашкіль­них навчальних закладів, який відбувся в березні 2012 року в Мінську (Республіка Білорусь). Вихованці Сумського обласного центру позашкільної освіти й роботи з талановитою молоддю посіли на конкурсі ІІ і ІІІ місця. Бронзовою медаллю відзна­чено на VI Міжнародній Олім­піаді екологічних проектів INEPO-EUROASIA, що відбула­ся у квітні 2012 року в Баку (Азербайджан), екологічний проект української школярки Ірини Васильєвої «Екологічний комплекс з переробки опало­го листя». Свої досягнення продемон­стрували 12 юних науковців «Малої академії наук України» на ХІХ Міжнародній конферен­ції молодих учених «ICYS – 2012», яка відбулася у квітні 2012 року в місті Неймегені (Нідерланди). Перемогу в пре­стижному міжнародному зма­ганні здобули троє юних укра­їнських дослідників з міст Сум, Чернівців, Євпаторії, посівши ІІ місце в секції «Математика», ІІІ місце в секції «Комп’ютерні на­уки» й ІІІ місце в секції «При­кладна фізика». Команда українських шко­лярів прикрасила п’ятірку най­кращих на десятому ювілей­ному Міжнародному конкурсі «NFOMATRIX – 2012», що відбувся у травні цього року в Бухаресті (Румунія) в таких категоріях: програмування, ін­формаційна інженерія, робо­тотехніка, комп’ютерне мисте­цтво, короткометражний фільм. Вихованець Дніпропетров­ського обласного еколого-натуралістичного центру посів ІІІ місце та здобув бронзову ме­даль у категорії «Хімічна інже­нерія» у фіналі міжнародного конкурсу «I-SWEEEP – 2012» (Міжнародна олімпіада проек­тів на тему стабільного світу), що відбувся у травні 2012 року в місті Х’юстоні (штат Техас, США). Талант до образотворчого мистецтва виявили юні укра­їнські художники під час учас­ті у Міжнародному фестивалі дитячої творчості в Сеулі. Їхні роботи експонувалися в рамках проведення Сеульського саміту з питань ядерної безпеки в бе­резні 2012 року. Оксана КОВТОНЮК, «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу