Як удосконалити законодавство України в сфері авторського права й суміжних прав?

16 липня 2012 року в Одесі відбувся круглий стіл «Піратство в інтернеті: а що завтра?», організований компанією «Інтернет Копірайт Менедж­мент» з участю першого заступника голови Державної служби інтелектуальної власності України (далі  Дер­жавна служба) Олексія Янова. Вищезазначений захід відбувся в рамках Одеського міжнародного кінофести­валю, який урочисто відкрився 13 липня в Одеському оперному театрі.

У своєму виступі Олексій Янов, зокрема, зосередив увагу на особливостях охорони аудіовізуальних творів у мережі інтернет і охороні аудіовізуальних виконань. Він також звернув увагу присутніх на досвід боротьби з інтернет-піратством у таких країнах світу, як Сполу­чені Штати Америки, Франція, Велика Британія, Казах­стан, Японія, Швейцарія.

Головним питанням було вдосконалення законодав­ства України в сфері авторського права й суміжних прав.

Олексій Янов повідомив, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (в особі Державної служби) здійснює супровід Законопроекту «Про внесен­ня змін до деяких законодавчих актів України віднос­но врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (від 15.06.2010 № 6523), готуючи його до другого читання (цей законопроект ухвалений у першому читан­ні 1 лютого 2011 року). Положеннями проекту передба­чається, зокрема, посилення відповідальності за незакон­не розміщення й використання об’єктів авторського й суміжних прав у мережі інтернет через запровадження відповідальності для їх порушників і тих осіб, чиї послу­ги використовуються для порушення авторських прав у цифровій мережі. Ефективна боротьба з піратськи­ми веб-сайтами можлива лише за сприяння провайде­рів. Тож Законопроектом № 6523 передбачено процеду­ру, відповідно до якої інтернет-провайдер, чиї послуги використано для порушення авторського та/або суміж­них прав, у разі порушення процедур, спрямованих на боротьбу з піратством в інтернеті, несе з відповідною особою-порушником солідарну відповідальність.

 – Під час розробки цього за­конопроекту враховано законо­давчий досвід США, Франції й Великобританії. У законодавстві цих держав відображено посиле­ну роль провайдерів. Протидію­чи інтернет-піратству, вони мають змогу застосовувати відповідні санкції до піратських сайтів і окремих користувачів інтернету, які порушують авторське право і суміжні права, – зазначив Олексій Янов.

Положеннями проекту передбачено відповідальність за відтворення без дозволу суб’єктів авторського пра­ва аудіовізуальних творів під час їх демонстрації в кінотеатрах (камкординг). Законопроект спрямовано і на вдосконалення відносин у сфері колективного управ­ління майновими правами суб’єктів авторського права й суміжних прав шляхом посилення інституту уповно­важених організацій колективного управління, а саме:

 – упровадження ефективних механізмів узяття на облік організацій колективного управління;

 – введення жорстких критеріїв визначення уповно­важених організацій колективного управління;

 – затвердження чітких норм стосовно здійснення нагляду за діяльністю організацій колективного управ­ління, зокрема, положень щодо зняття з обліку ор­ганізацій колективного управління, виключення упо­вноважених організацій колективного управління з відповідного реєстру (анулювання свідоцтв);

 – визначення випадків використання об’єктів ав­торського права й суміжних прав, у яких управління майновими правами суб’єктів цих прав здійснюється виключно через уповноважені організації колективно­го управління.

Своїм досвідом і думками щодо обговорюваних про­блем поділилися також і інші учасники круглого сто­лу, з-поміж яких були М. О. Сосновський (виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Все­українська Ліга Авторів»), І. А. Михайлов (заступник голови громадської організації «Українська Антипіратська Асоціація із захисту прав на музичні, аудіовізуаль­ні твори й комп’ютерні програми»), Г. Ш. Чомахашвілі (директор компанії «Інтернет Копірайт Менеджмент»), а також продюсери, режисери й інші представники культурного простору.

Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України

«Освіта України» № 30

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу