Відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» від 17.06.2013 №772, державна атестація загальноосвітнього навчального закладу – це основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу, відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Згідно з Порядком державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» від 30.01.2015 №67, головними завданнями державної атестації навчальних закладів є:

 • визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів і забезпечення надання якісної освіти;
 • надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.

Розв’язати завдання щодо створення умов для підвищення професійної майстерності педагогів, урахування інтересів конкретного учня і його батьків традиційна система атестації загальноосвітніх навчальних закладів у повному обсязі не може. Тож Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу працює над пошуком шляхів оновлення змісту атестації навчальних закладів, атестації педагогів, її технологій, форм взаємодії керівників адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів і органів управління.

Розв’язати проблему управління атестацією загальноосвітніх навчальних закладів у сучасних умовах можливо в разі здійснення незалежної атестаційної експертизи навчальних закладів як засобу підвищення якості діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Складовою незалежної професійної експертизи є моніторинг діяльності навчального закладу.

Основними перевагами моніторингу як інструменту визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу є:

 • вимірювання основних параметрів діяльності навчального закладу;
 • прогноз тенденцій у навчально-виховному процесі;
 • оперативне розроблення методичних рекомендацій для реалізації управлінських рішень, необхідних для коригування навчально-виховного процесу і підвищення якості освіти.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центром науково-освітніх інновацій та моніторингу було проведено дистанційний моніторинговий аудит навчальних закладів «Екологія та культура» та «Ліко-школа».

Центром науково-освітніх інновацій та моніторингу розроблена така модель атестації освітніх закладів, що:

 • ґрунтується на об’єктивних результатах моніторингу діяльності навчального закладу;
 • передбачає активну участь в оцінюванні роботи навчального закладу незалежних освітніх організацій, учнів, учителів, батьків, громадськості;
 • ураховує специфіку навчального закладу, що підлягає атестації.

Для різнобічного вивчення діяльності навчального закладу розроблено інструментарій (анкети) для всіх учасників навчально-виховного процесу: директора школи, заступників директора, учителів, керівників гуртків, учнів і батьків учнів. Питання анкет диференціювалися на окремі смислові блоки: «Професійна самореалізація», «Професійне самовдосконалення», «Професійна майстерність», «Створення умов для здійснення педагогічної діяльності», «Психологічний мікроклімат», що містяться в анкетах учителів, керівників гуртків, директора школи та заступників директора, а також додаткових блоків для вчителів, керівників гуртків і заступників директора – блок «Ваш керівник». В анкеті для батьків питання згруповані за такими блоками: «Загальні умови для комфортного перебування дитини в навчальному закладі», «Безпека життєдіяльності в навчальному закладі», «Створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації дитини», «Педагогічні умови», «Взаємодія з педагогами», «Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу», «Участь батьків у шкільному житті». Всі типи анкети (окрім анкети для учнів) охоплювали питання соціодемографічного блоку.

Критерії та показники оцінювання ефективності роботи навчального закладу базуються на системному підході й охоплюють:

1. Якість надання освітніх послуг. Показники:

 •  позитивна динаміка навчальних досягнень учнів (зведені результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу);
 •  особиста результативність учнів (навченість, вихованість, розвиненість, збереження фізичного та психічного здоров’я);
 •  ефективність (результативність) виховної системи школи (розвиток моральної і психічно здорової особистості, формування життєво необхідних компетентностей);

2. Кадрове забезпечення. Показники:

 • професійний рівень педагогів;
 • професійна самореалізація;

3. Матеріально-технічна база. Показники:

 •  стан і розвиток матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази (показники оснащеності кабінетів, фонд бібліотеки); –
 • забезпечення навчально-виховного процесу інформаційно- технічними засобами.

4. Навчальне і програмно-методичне забезпечення. Показники:

 • розширення спектра освітніх програм і освітніх послуг відповідно до соціального замовлення;
 • урахування індивідуальних особливостей учасників навчально- виховного процесу.

5. Безпека освітнього процесу. Показники:

 • медичний супровід;
 • якісне і повноцінне харчування;
 • дотримання світлового і теплового режиму;
 • фізичний стан учасників навчально-виховного процесу;
 • психічний розвиток учнів.

6. Науково-методична робота. Показники:

 • організація інноваційної діяльності;
 •  умови реалізації навчально-виховного процесу (кадрові, матеріальні, фінансові ресурси тощо).

7. Управління школою. Показники:

 • створення комфортних умов для учасників навчально-виховного процесу (учителів, учнів, батьків);
 • забезпечення відкритості навчального закладу;
 • забезпечення демократичного стилю управління школою;
 • якість результатів навчання з основних предметів початкової школи;
 • наявність сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
 • охорона здоров’я учнів і вчителів школи;
 • готовність керівників до управлінської діяльності;
 • якість управлінських рішень.

Анкетування дає змогу одержати інформацію про:

 • умови праці та задоволеність ними в навчальному закладі;
 • ставлення колективу до адміністрації навчального закладу;
 •  оцінювання педагогами власної професійної діяльності в навчальному закладі та перспектив професійного саморозвитку;
 • мікроклімат у колективі школи;
 • ставлення батьків учнів до навчально-виховного процесу;
 • ставлення учнів до навчально-виховного процесу.

Отже, проведення незалежного моніторингу ефективності діяльності навчального закладу підготує адміністрацію до проходження атестації закладу, дасть змогу вчасно зреагувати на недоліки в його діяльності та виправити їх. Як наслідок – підвищить імідж навчального закладу.

Інформує Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу