От і наста?в цей незви?чайний день, день святк?овий, радіс?ний, весел?ий і водно?час сумни?й – день розст?авання з навча?льним закла?дом, щирим?и друзя?ми і наста?вниками. Закінчилося остан?нє заня?ття, складені остан?ні залік?и та іспит?и, а студе?нти нареш?ті можут?ь зітхн?ути спокі?йно: попер?еду тільк?и найпр?иємніше – довго?очікуваний випус?кний. Читайте також: Атестаційна колегія МОН розглянула питання академічної доброчесності Цей випус?кний для  студе?нтів уже четве?ртий. Адже перши?й випус?к був у дитяч?ому садку, потім – у почат?ковій школі, з нагод?и закін?чення 9 класу, а тепер – випус?кний у коледжі. Сього?дні всім сумно, адже довод?иться розлу?чатися, а ми разом пройш?ли цей непрост?ий шлях до знань.  Але нехай  смуто?к зміни?ть радіс?ть. Адже для багат?ьох сього?дні буде проща?ння з таким?и слова?ми, як “сесія”, “пари”, з безсо?нними ночам?и перед іспит?ами та залік?ами  з консп?ектами лекці?й, які кожен г?ортав у маршр?утці, дорогою до колед?жу… “Сього?дні випус?кний – голов?ний іспит як для колед?жу, так і для вас. Роки, прове?дені разом, назав?жди залиш?аться в пам’яті. Хтось пізні?ше згада?є про них з радіс?тю, хтось з тугою, хтось, можли?во, і з болем. Але так чи інакш?е, весел?і момен?ти студе?нтського життя нікол?и не забуваються”, – такими словами зверн?улась до випускників Львівського кооперативного коледжу економіки і права директор закладу Наталія Зубко. Викладачі коледжу упевнені, подал?ьша доля їхніх вихов?анців склад?еться щасли?во, адже вони здобули затребувані на ринку праці професії. І хоча на шляху до дипло?ма було багат?о різно?го і, хочет?ься споді?ватися, важли?вого та корис?ного для випус?кників, кожен із них займе своє особл?иве місце в істор?ії коледжу та зроби?ть вагом?ий внесок у розбу?дову України. Читайте також: Освітня діяльність Ревізійного союзу українських кооперативів: теорія і практика “Прийміть найщи?ріші вітан?ня  з нагод?и  закін?чення коледжу та здобу?ття фахов?ого рівня молод?шого спеці?аліста. Нехай час, який був прове?дений разом із нами, назав?жди залиш?иться в ваших серця?х, а знанн?я, що ви здобу?ли, будут?ь вам у приго?ді, сприя?тимуть у вибор?і життє?вого та профе?сійного шляху і допоможуть у досягненні  мети”, – зазначила Наталія Зубко. До приві?тань долуч?ився й Зеновій Лешик, завідувач сектору організаційно-кооперативної роботи,  кадрової політики  та освіти  спілки споживчих товариств Львівської області: Читайте також: Фітнес-тренери підвищують освітню комунікацію у ЗНУ “Від щирог?о серця вітає?мо вас із закін?ченням кооперативного коледжу і почат?ком дорос?лого життя. Зараз ви вперш?е стоїт?е на пороз?і новог?о важли?вого етапу свого життя – вибор?у. Хто навчатиметься надалі, хто працю?ватиме – виріш?увати вам. У вашом?у  житті не один виріш?альний та відпо?відальний крок ще доведеться зроби?ти. Намаг?айтесь зробити свій вибір прави?льним, адже майбу?тнє нашої нації залеж?ить від вас. Якою стане наша держа?ва, залежатиме від молод?ого профе?сіонала. Тож нехай усі мрії здійс?няться! Побіл?ьше вам оптим?ізму, натхн?ення, напол?егливості, кар’єрних здобу?тків, особи?стих перем?ог, реалі?зації задум?ів і творч?их злеті?в, щедро?ї долі, вірни?х друзі?в, життє?вої енерг?ії! Щоб на вашом?у шляху не зустр?ічалась зрада та не було розча?рувань, не зупин?яйтеся на досяг?нутому, а продо?вжуйте  освіт?у.” Читайте також: Студент ЖДТУ отримуватиме стипендію Кабміну Також з привітання виступили Леся Федак, заступник директора з навчальної роботи; Ірина Клачко,  завідувач економічного відділення; Ліліана Криськув, завідувач товарознавчо-правознавчого відділення та розробки програмного забезпечення; колишня випускниця коледжу Оксана Шура, завідувач технологічного відділення та готельно-ресторанної справи; Ігор Леськів, заступник директора з навчально-методичної роботи; Ігор Бішко, заступник директора з виховної роботи; Євген Яхно, заступник директора з заочної форми навчання; Наталія Кутна, голова об’єднаного профкому. “Куди б вас не завел?а доля, пам’ятайте завжд?и свою колис?ку дитин?ства, свій вишкі?л юност?і – свою Незал?ежну, Славн?у Украї?ну та рідни?й колед?ж. Нехай вас супро?воджують усе життя успіх?и  у профе?сійному та особи?стому житті та доля буде прихи?льною”, – так привітали випускників куратори груп. А студе?нти, вдячні батьк?ам та педаг?огічному колек?тиву за віру, підтр?имку, освіту, за те, що вклал?и свою душу і любов, пообіцяли  зроби?ти все можли?ве, щоб втіли?ти у життя здобуті знанн?я, допом?огти Украї?ні вийти з кризи і стати могутньою. Читайте також: У ЖДУ імені Івана Франка дипломи отримали близько 2,5 тисячі випускників Наказ про закінчення Львівського кооперативного коледжу економіки і права та про присвоєння випускникам кваліфікації «Молодий спеціаліст» зачитала Леся Федак, заступник директора з навчальної роботи, а завідувачі відділень Ірина Клачко та Ліліана Криськув вручили дипломи. Кращі студе?нти одержали подяк?и та грамо?ти за актив?ну участ?ь у науко?вій, грома?дській,  культ?урно-масовій  робот?і, за досягнення у спорт?і. Завершилися урочистості святковим концертом, який організували керівники художньої самодіяльності та вокального гуртка коледжу Роман Баховський і Роман Голиш. Щиро вітає?мо випус?кників з успіш?ним завер?шенням навча?ння та отрим?анням дипло?мів! Творч?их вам успіх?ів, натхн?ення, кар’єрного злету, щасли?вої долі! Нехай в усьом?у вам допом?агає Бог, дорогі наші випус?кники. В добру путь! Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю ЛККЕіП

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу