У Міністерстві освіти і науки України звертають увагу керівників ЗНЗ на необхідність підготовки щорічного звіту до 10 вересня 2016 року (форми звітності з питань діяльності та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 08.07.2016 № 813). ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 08.07.2016 № 813 Форма № 76-РВК ЗВІТНІСТЬ Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 20____/20____ навчального року Директор департаменту економіки та фінансування                                             С.В. Даниленко ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства освіти і науки України 08.07.2016 № 813 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 р. за № 1057/29187 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів” І. Загальні положення 1. Форма звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів” (далі – звіт) поширюється на відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій. 2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником. 3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно терміново повідомити про це адресатів. ІІ. Порядок та строки подання звіту 1. Звіт щороку складається станом на 05 вересня відділами (управліннями) освіти районних та міських державних адміністрацій і подається департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій не пізніше 20 вересня. 2. Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій подають зведений по регіону звіт до відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальних органів Держстату не пізніше 05 жовтня. 3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня. ІІІ. Порядок складання звіту 1. Щороку відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій складають звіт на основі первинних звітів навчальних закладів за формою № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”. 2. Зведений звіт за регіонами складають департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту). 3. Дані про загальноосвітні школи-інтернати включаються до зведеного звіту. Одночасно з цим складається окремий звіт, до якого вносяться дані лише про загальноосвітні школи-інтернати і не вносяться відомості про спеціальні загальноосвітні школи-інтернати. Дані про спеціальні класи, організовані при загальноосвітніх школах-інтернатах, вносяться лише до рядка 14 розділу І. IV. Заповнення розділу I “Кількість закладів, у них учнів та вчителів” 1. За рядками 02–21 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами. 2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02–09, 14, 16, 17, 23-25 за всіма графами. 3. До рядків 02, 10, 18 включаються відомості про заклади, у складі яких є тільки 1 – 4 класи, до рядків 03, 11, 19 відповідно 1 – 9 класи, до рядків 04–08, 12, 13, 16, 20, 21 – 1-11 (12), 5–11 (12) або 10–11 (12) класи. 4. На вільному місці звіту необхідно зробити примітку щодо навчально-виховних комплексів (об’єднань) (з рядка 09) про те, у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні комплекси (об’єднання). 5. До рядків 06-08 включаються дані лише про учнів, які навчаються за навчальними планами гімназій, ліцеїв і колегіумів, а дані про учнів цих закладів, які навчаються за навчальними планами загальноосвітніх шкіл, наводяться за рядками 23-25 у графах 2, 5, 8. 6. Дані рядка 09 повинні дорівнювати сумі даних рядків 10–13 за всіма графами, а дані рядка 17 – сумі даних рядків 18–21 за всіма графами. 7. До рядка 14 включаються дані про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри, про учнів спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, організованих при денних загальноосвітніх навчальних закладах, не включаючи учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, дані про яких наведені в рядках 02-13 розділу І. 8. До рядка 16 включаються дані про школи для дітей, які потребують особливих умов виховання. 9. До рядка 17 не включаються дані про санаторні школи-інтернати. 10. До рядка 26 включаються дані про заклади, діяльність яких призупинено, а до рядка 27 – про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Ці дані не включаються до рядка 01. 11. У рядках 28-31 наводяться дані (з рядків 02-05, 09) про кількість спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів і про кількість учнів у них. V. Заповнення розділу II “Розподіл учнів за класами на початок навчального року” (без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів) 1. У графах 1–17 дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01-10 – усього щодо міських поселень і сільської місцевості разом, за рядками 11-20 – у міських поселеннях, 21-30 – у сільській місцевості. 2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі повинні дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами. 3. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2, 3 за всіма рядками. 4. Дані графи 7 повинні дорівнювати сумі даних граф 1, 4-6 за всіма рядками, дані графи 13 – відповідно сумі даних граф 8-12, дані графи 17 – сумі даних граф 14-16 за всіма рядками. 5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками. 6. Дані рядків 06, 16, 26 за всіма графами повинні відповідати даним рядка 07 за всіма графами розділу І звітів за формою звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі – звіт № ЗНЗ-1). 7. Дані рядків 07, 17, 27 повинні відповідати даним рядка 08 за всіма графами розділу І звіту № ЗНЗ-1. 8. Дані рядків 08, 18, 28 повинні відповідати даним рядка 14 за всіма графами розділу І звіту № ЗНЗ-1. 9. Дані рядків 33 і 34 повинні дорівнювати відповідним даним рядка 09 за графою 1 розділу І звіту № ЗНЗ-1. 10. Дані рядків 35 і 36 повинні дорівнювати відповідним даним рядка 10 за графою 1 розділу І звіту № ЗНЗ-1. 11. Дані рядків 37 і 38 повинні дорівнювати відповідним даним рядка 11 за графою 1 розділу І звіту № ЗНЗ-1. 12. Дані, наведені довідково у рядках 39-42, не входять до жодного з розділів звіту. VI. Заповнення розділу III “Відомості про змінність навчання, групи продовженого дня, класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів” 1. У рядках 01-20 дані наводяться без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та без спеціальних класів, організованих при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах). 2. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01 – кількість закладів, які працюють у дві зміни, 02 – кількість учнів, які навчаються в другу зміну. 3. У рядках 04, 07 наводяться дані про кількість груп продовженого дня, а в рядках 05, 06, 08 – кількість учнів у цих групах за закладами, вказаними в рядках 02–09 розділу І. 4. У рядку 07, крім того, наводяться дані про кількість груп, які працюють за кошти батьків, а в рядку 08 – кількість учнів у цих групах. 5. У рядку 09 указується кількість груп у школах-інтернатах, включаючи й групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 10 – дітей дошкільного віку в цих групах. 6. У рядках 11–20 наводять дані про всі 1–4 класи і класи-комплекти (включаючи перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах). Дані рядка 11 повинні, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані рядків 01, 10, 19 графи 7 розділу ІІ за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядків 01, 08, 15 графи 7 розділу ІІ дані про такі класи не включаються. 7. Дані рядка 11 повинні дорівнювати сумі даних рядків 13, 15, 17, 19 за всіма графами, а дані рядка 12 – сумі даних рядків 14, 16, 18, 20. 8. У рядках 21-28 дані наводяться за всіма загальноосвітніми навчальними закладами, відображеними в рядку 01 розділу І. 9. Дані рядка 25 повинні відповідати сумі даних рядків 15, 17 за графою 1 розділу І звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів. 10. Дані рядка 26 повинні відповідати сумі даних рядків 18, 20 за графою 1 розділу І звіту № ЗНЗ-1 закладів усіх типів. 11. У рядку 28 наводяться дані про вихованців шкіл-інтернатів (без спеціальних), які проживають у цих закладах, а навчаються в інших закладах. Дані цього рядка повинні відповідати даним рядка 34 розділу І звіту № ЗНЗ-1. VII. Заповнення розділу  IV “Відомості про учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році” (без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів) 1. У рядках 01-09 наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до розділу IV не включаються, а вказуються в рядках 04, 14, 24 розділу II. 2. До рядка 09 включаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності). 3. У рядках 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили навчальний заклад, включаючи тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності). 4. До рядка 14 включаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 18, а до рядка 15 – про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту (з рядків 11, 13), без екстернів, дані про яких вказуються в рядку 19. 5. До рядків 16, 17 (з рядка 15) включаються дані про випускників, які нагороджені золотою (срібною) медаллю. 6. У рядках 21, 22 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. VIII.  Заповнення  розділу V “Віковий склад учнів”(станом на 01 січня 20__ року) 1. У розділі V дані про учнів розподіляються за віком (графи 2-15) й одночасно за класами (рядки 02-13) станом на 01 січня наступного року. 2. До рядків 01–15 не включається інформація про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) і спеціальних класах. 3. Дані рядка 01 графи 1 за класами повинні відповідати даним рядка 02 графи 18 розділу ІІ. 4. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами. 5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, а в рядку 15 – про кількість учнів у сільській місцевості. 6. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-15 за всіма рядками. 7. До рядка 16 “Крім того” включаються дані про учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і навчаються в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) та в спеціальних класах, організованих при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах). Дані цього рядка повинні відповідати даним рядка 14 графи 8 розділу І. 8. Сума даних рядків 01, 16 за графою 1 повинна дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу І. 9. У рядках 17–20 учнів першого класу необхідно розподілити за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 17–20 повинна дорівнювати даним рядка 02 графи 1. ІХ. Заповнення розділу VI “Відомості про вихователів” 1. У розділі VI наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, із зазначенням в рядках 03, 05, 07 даних про тих, які мають основну роботу в цих закладах. Відомості про вихователів, які працюють у спеціальних школах-інтернатах та в групах продовженого дня, організованих у спеціальних школах та спеціальних школах-інтернатах для дітей, які приходять тільки на навчання, необхідно навести в графі 4 “Крім того” у рядках 02, 03 та 06, 07. 2. Сума даних рядків 02, 04, 06 повинна дорівнювати даним рядка 01. Х. Заповнення розділу VII “Відомості про гуртки, секції, організовані загальноосвітніми навчальними закладами” 1. У розділі VII наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих загальноосвітніми навчальними закладами, та кількість учнів, які в них займаються. Гуртки, секції, організовані позашкільними навчальними закладами і розташовані в приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, до звіту не включаються. 2. Дані рядка 01 можуть бути меншими суми даних рядків 02-07 за всіма графами за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки. ХІ. Заповнення розділу VІІІ “Відомості про опорні заклади” 1. У рядку 01 наводяться дані з граф 1, 4, 7 розділу І про кількість закладів, які заповнили рядок 01 розділу ХІ звіту № ЗНЗ-1, в рядку 02 – кількість учнів у них. 2. У рядку 03 наводяться дані про кількість учнів з рядка 02, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, а в рядку 03 – про учнів, для яких організовано підвезення. 3. У рядку 05 наводяться дані про кількість філій, що входять до складу опорного закладу, а в рядку 06 – про кількість учнів у них. ХІІ. Наведення довідкової інформації 1. У рядках 01-06 наводиться довідкова інформація про кількість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени. 2. У разі якщо учні сільської місцевості проходять навчання в комбінаті, розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням комбінату). Директор департаменту економіки та фінансування                                                                              С.В. Даниленко