Не секрет, що від успіхів чи невдач у царині освіти залежить майбутнє суспільства. А от якою високою буде  якість освіти, багато в чому залежить від роботи навчальних закладів, тобто від ефективності  освітнього  менеджменту. 

Моніторингове дослідження «Організація менеджменту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва», проведене КНП «Освітня агенція міста Києва», вивчало організацію  менеджменту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.

В опитуванні взяли участь вчителі і директори шкіл столиці.
Головна мета шкільного менеджменту – це створення умов для оптимального функціонування та розвитку навчального закладу. А для цього треба бачити і реально оцінювати ресурси.

Які сторони сучасної школи є сильними? За даними опитування, більшість директорів шкіл і вчителів вважають, що сильною стороною їхньої школи є: функціонування студій, гуртків, секцій, які нині найбільш затребувані.

0001

Слід зазначити, що відповіді директорів і вчителів на запитання дещо різняться. Керівники навчальних закладів більш оптимістично оцінюють ситуацію.

Інтеграція у міжнародний освітній простір. За  результатами опитування, проблемою для школи залишається інтеграція у міжнародний освітній простір. Про те, що школи беруть участь у міжнародних проектах, зазначили лише 38,9 % директорів та 36,5% вчителів. Співпрацю з міжнародними освітніми організаціями своєї школи відзначили лише 28,1% директорів та 24,5% вчителів.

Матеріально-технічна база. За результатами дослідження, матеріально-технічна база навчальних закладів не відповідає сучасним вимогам. Опитування свідчить, що найкраще навчальні заклади забезпечені навчальними посібниками (про це повідомили 45,8% опитаних директорів і 58,3% вчителів) та меблями (44,8% і 62,3%), найгірше ? комп’ютерною технікою (11,8% і 23,6%).

0002

Інноваційні педагогічні технології. Сучасний навчальний процес неможливий без використання інноваційних педагогічних технологій. За даними опитування, найчастіше у школах використовуються проектні (91,5% опитаних), інтерактивні (66,2%) та інформаційно-комп’ютерні технології (65,4%). Найменше використовується розвивальне навчання (13,8 %), технології розвитку критичного мислення (9,2%), презентації (6,9 %) та пошукове навчання (6,2%).

0002-1

Якість навчального процесу.  На думку вчителів, аби покращити якість навчального процесу,  необхідно перш за все обладнати класи сучасними технічними засобами (79 % опитаних ). Вчителі також запропонували  збільшити кількість годин на поглиблене вивчення навчальних предметів (34,3%), запровадити нові гуртки (28,8%), підвищити рівень кваліфікації окремих педагогів (21%), урізноманітнити позакласні заходи (18,6%), змінити профіль (спеціалізацію школи) (12,5%).

0003-1

 

Стратегічні напрями розвитку навчального закладу. Директори шкіл вважають, що це мають бути: підвищення майстерності педагогів (93,6%), упровадження інноваційних технологій (91,6%), зростання іміджу закладу (88,7%), покращення матеріально-технічного забезпечення (87,7%), урізноманітнення позакласних заходів (79,8%), комп’ютеризація навчально-виховного процесу (69,5%).

0003-2

Як стимулюють працю вчителя керівники шкіл? Хоч би які інноваційні ідеї чи організаційні зміни запроваджувалися в школі, їх успішність залежить від роботи вчителя. Опитування директорів навчальних закладів показало, що частіше стимулом є словесна подяка (99%), (16,3%) інше та грамота (96,1%). І лише 33% опитаних директорів зазначили,  що стимулюють роботу вчителів грошовими винагородами.

 

Професійний рівень. Опитування доводить, що вчителі прагнуть вдосконалювати свій професійний рівень. Більше половини опитаних педагогів (52,2%) мають науковий ступінь або його здобувають, а 74,4% є переможцями професійних конкурсів.

Мікроклімат у колективі, причини конфліктів. Успішність роботи школи значною мірою залежить від мікроклімату у колективі, від уміння кожного працювати в команді. І організація такої взаємодії, уміння вирішувати конфліктні ситуації  є одним із завдань шкільного менеджменту.  Які основні причини конфліктів у педагогічному колективі вбачають керівники шкіл? Як свідчить опитування, це: різні погляди вчителів на організацію навчально-виховного процесу (36% опитаних), психологічна несумісність окремих педагогів (31%), низький рівень самоконтролю у деяких вчителів (25,6%), брак педагогічних здібностей у деяких вчителів (12,3%), порушення педагогами трудової дисципліни (7,9%).

0004-1

Партнерство: вчитель-учень-батьки. Партнерами освітян у розвитку навчального закладу є батьки учнів. Чи залучає їх шкільний менеджмент до організації навчально-виховного процесу? Як зазначили вчителі-учасники дослідження,  найчастіше батьки залучаються до  організації позашкільної роботи (94,7% ). Вони також сплачують благодійні внески (57%), допомагають у плануванні роботи школи (46,8%). Про те, що батьки жодним чином не беруть участі у житті школи, сказали лише 0,3% опитаних вчителів. 72,1% вчителів також зазначили, що комунікують із батьками учнів у режимі онлайн.

Директор – освітній менеджер. Очевидно, що основною фігурою в управлінні школою є директор. Саме від його роботи залежить, наскільки ефективно розвиватиметься школа. Яким має бути освітній менеджер? На думку вчителів, ефективний керівник школи має бути готовий до змін та нових викликів (62,1% ), здатний самостійно приймати рішення (56,5%), вміти інтегрувати в освітній процес інновації (55,7%),  стратегічно мислити (55,3%), підтримувати ініціативу працівників (51,9%).

Очевидно, що проведення моніторингового дослідження «Організація менеджменту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва» дасть змогу покращити роботу освітніх менеджерів.

Інформує КНП “Освітня агенція міста Києва”