Сьогодні недостатньо уваги приділяється підготовці педагогів до ефективного впровадження електронного навчання в освітній процес, управління електронним навчанням задля забезпечення якості освіти. Тому актуальним для вишів є завдання підготовки фахівців, які, володіючи професійними компетентностями, також зможуть:

 • аналізувати ринкові пропозиції доступних інформаційних систем та технологій побудови та розвитку ІТ-інфраструктури й інформаційно освітнього е-середовища;
 • тестувати, впроваджувати та оцінювати ІТ-технології для системи електронного навчання;
 • обирати форми й засоби для подання навчального е-контенту;
 • розробляти інструкції щодо використання електронних ресурсів та е-контенту;
 • організовувати освітній процес із використанням інформаційно освітнього е-середовища та оцінювати його ефективність;
 • здійснювати моніторинг використання та задоволеності учасників освітнього процесу складових інформаційно освітнього е-середовища;
 • управляти освітнім процесом із використанням ресурсів інформаційно освітнього е-середовища для забезпечення якісних освітніх послуг 24*7*365 тощо.

Вирішенням проблеми якісної підготовки педагога до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього процесу може бути запровадження відповідних спеціалізацій у магістерських програмах.

Така спеціалізація була впроваджена в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Упродовж двох років студенти Педагогічного інституту спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та «Педагогіка вищої школи» опановували навчання за додатковою спеціалізацією «Управління електронним навчанням».

Програма створювалася творчим колективом (Буйницька О. П., Воротникова І. П., Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Проценко Г.О.) під керівництвом проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.  за активної професійної підтримки та допомоги Леонтьєвої О.В., завідувача НМЦ стандартизації та якості освіти.

Зміст програми базується на світових підходах до підготовки фахівців у галузі електронного навчання (Польщі, Словаччини, Португалії, Чехії, Росії, Іспанії); передбачає вивчення сучасних Інтернет-сервісів, гаджетів, шляхів управління навчальним процесом на їх основі, організацію формального, неформального та інформального навчання на основі сучасних ІКТ, впровадження парної, колективної проектної діяльності, захист магістерської роботи; забезпечує впровадження основ адаптивного навчання, формування Soft skill, та навчання, наближеного до реального «виробничого» процесу.

Читайте також: Пріоритетні напрями діяльності у галузі освіти і науки обговорили Володимир Гройсман і Лілія Гриневич за круглим столом

Для підготовки менеджерів е-навчання в Університеті Грінченка було обрано Embedded Model, застосування якої вимагає спеціальної підготовки викладачів, оскільки викладачі повинні мати навички формування у студентів Soft skills в умовах запровадження відкритого інформаційно освітнього середовища, а потім застосовувати ці навички при навчанні відповідних дисциплін для конкретної програми.

До навчального плану спеціалізації «Управління електронним навчанням» було включено чотири ключові дисципліни:

 • Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті, 8 кредитів (викладач – Проценко Г. О., кандидат педагогічних наук);
 • Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання, 6 кредитів (викладач – Морзе Н. В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Кузьмінська О. Г., кандидат педагогічних наук, доцент); ;
 • Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи, 4 кредити (викладач – Воротникова І. П., кандидат педагогічних наук, доцент);
 • Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища, 6 кредитів (викладач – Глазунова О. Г., доктор педагогічних наук, доцент, Буйницька О. П., кандидат педагогічних наук, доцент).

Після вивчення дисциплін на студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» очікувала виробнича практика зі спеціалізації та складання кваліфікаційного екзамену, а у студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» – ще попереду.

Базами практики було обрано НВК № 141 «ОРТ» (керівник – Дзюба С. М.), Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця, СЗШ І-ІІІ ст. № 81 (керівник – Воротникова І. П.), ДНЗ № 659, ДНЗ № 642, НВК «Барвінок»  (керівник – Василенко С. В.). Результати практики оприлюднено на Вікі-порталі Університету Грінченка (проект «Практика студентів»).

Чотири дні поспіль, 24-27 січня 2017 року, в Київському університеті імені Бориса Грінченка тривали кваліфікаційні екзамени зі спеціалізації «Управління електронним навчанням», під час яких студенти розв’язували компетентнісні завдання. Оцінювала набуті студентами компетенції кваліфікована комісія: Спірін О. М., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (голова), Юрченко В. І., кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту (заступник голови), Морзе Н. В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Глазунова О. Г., доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій НУБіП України, Кузьмінська О. Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій НУБіП України (члени комісії), Буйницька О. П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (секретар).

Рефлексія по завершенню навчання за спеціалізацією «Управління електронним навчанням», у процесі якого студентам були запропоновані компетентнісні завдання та методики їх розв’язування показала значне зростання навичок студентів, які зараховують до категорії «Soft Skills»:

 • уміння управляти своїм часом, ставити цілі, визначати пріоритети – на 23%;
 • використовувати сучасні ІК-технології для вирішення проблем та розв’язування поставлених завдань – на 35 %;
 • комунікативні навички, робота у команді – на 25 %;
 • лідерські здібності – на 18%;
 • уміння презентувати свої ідеї та результати роботи – на 21 %;
 • навички управляти проектом – на 28%;
 • когнітивні навички, креативне мислення – на 16 %.

Аналіз результатів  свідчить про значний ефект від запровадження спеціалізації «Управління е-навчанням» в рамках підготовки магістрів.

Рівень оволодіння професійними компетентностями за період навчання зріс більше ніж на 25 %, а середнє значення за 4-бальною шкалою становить 3,22 бала. Найбільш ефективним методом навчання за спеціалізацією визначено проектну методику та практико орієнтовані завдання. Результати виробничої практики та кваліфікаційний екзамен, які проводилися на основі компетентнісних завдань, дають можливість зробити висновок про якісну підготовку магістрів до професійної діяльності у навчальних закладах. Студенти демонстрували повне розуміння завдань, знали та вміли використовувати необхідні інструменти та сервіси,  методи навчання, розуміли принципи побудови інформаційно-освітнього е-середовища, ІТ-інфраструктури навчального закладу.

Позитивний досвід від запровадження спеціалізації «Управління електронним навчанням» варто поширити на всі педагогічні спеціальності, завдяки чому існує можливість більш інтенсивного запровадження інноваційних технологій у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу