Проект порядку передбачає низку важливих змін. Наразі групи подовженого дня можуть комплектуватися з учнів одного або кількох класів, але не більш як чотирьох вікових груп. МОН пропонує змінити цю норму, щоб різниця у віці учнів з однієї групи не перевищувала двох років. Це дозволить створити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку.

Ще один ключовий момент – зміна умов, необхідних для створення груп подовженого дня. Нині їх можна утворювати лише за наявності необхідної навчально-матеріальної бази, умов для організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня, сформованої з учнів першого класу, умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил.

При цьому далеко не всі заклади загальної середньої освіти можуть сьогодні забезпечити умови для організації денного відпочинку (сну) учнів з огляду на відсутність необхідних приміщень.

Проектом враховано не лише цей виклик, але й передбачено можливість відкривати групи подовженого дня для дітей з особливими освітніми потребами та/або інклюзивні групи.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою до 13 травня 2018 року за адресами:

  • Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;

e-mail: krasnostup@mon.gov.ua, Красноступ Ганна Миколаївна;
тел./факс: (044)481-47-96;

  • Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Проект

Про затвердження Порядку

створення груп подовженого

дня у державних і комунальних

закладах загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України “Про загальну середню освіту”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти  (Кононенко Ю. Г.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т.А.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

_____________ № _____

ПОРЯДОК

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (далі – групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.

2. Група подовженого дня створюється для:

організації навчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців);

організації дозвілля учнів (вихованців);

надання кваліфікованої допомоги учням (вихованцям) у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

збереження та зміцнення здоров’я учнів (вихованців), формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;

формування в учнів (вихованців) ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості.

3. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюється з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

4. Група подовженого дня створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази та умов для організації харчування учнів (вихованців).

Засновник закладу загальної середньої освіти може створювати умови для організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня, сформованої з учнів першого класу.

5. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів (вихованців).

На підставі рішення засновника керівник закладу загальної середньої освіти видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня.

6. У закладах загальної середньої освіти у разі необхідності можуть утворюватися групи подовженого дня для дітей з особливими освітніми потребами та/або інклюзивні групи подовженого дня.

7. Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів (вихованців) групи подовженого дня приймає керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

Зарахування учнів (вихованців) до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів (вихованців).

Заяви про зарахування учнів (вихованців) до групи подовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

Різниця у віці учнів (вихованців), зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років.

8. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу, схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти.

Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

  • прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів (вихованців) перших – четвертих класів;
  • харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;

3) проведення:

спортивно-оздоровчих занять для учнів (вихованців) тривалістю не менше години;

занять у гуртках, секціях та екскурсій.

Тривалість перебування учнів (вихованців) у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів (вихованців) початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

9. Вихователь працює з учнями (вихованцями) відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо.

План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником такого закладу.

10. Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Оплата праці вихователя групи подовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

11. Відповідальними за життя та здоров’я учнів (вихованців) під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник закладу загальної середньої освіти, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.

12. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти              Ю. Г. Кононенко