Військова присяга на вірність українському народові 31 липня 94 курсанти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, котрі пройшли військову підготовку за програмою офіцерів запасу, склали присягу на вірність народу України. Урочистості відбулися в 179-му об’єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв’язку Збройних сил України. Одним із найбільш хвилю­ючих заходів Полтавсько­го національного техніч­ного університету імені Юрія Кондратюка є щорічне складан­ня військової присяги студен­тами, які протягом двох років одночасно з оволодінням осно­вною професією вивчали вій­ськові спеціальності, гартували себе фізично й морально. Гор­дість і щира радість відчува­лися цього сонячного літнього дня. І це не дивно, адже кож­ному курсантові довелося про­йти складний шлях військової підготовки до цього свята. Про­те вони змогли, вистояли, подо­лали всі складнощі. Армійська дисципліна, військовий поря­док, теоретичні основи військо­вої справи  – ось неповний пе­релік того, що пізнали і вивчили захисники нашої Батьківщини. Свято відбулося після на­вчального збору  – завершаль­ного іспиту для курсантів ПолтНТУ. Традиційний урочистий захід розпочався із шикуван­ня курсантів на плацу 179-го об’єднаного навчально-трену­вального центру військ зв’язку Збройних сил України при дер­жавному й університетському прапорах. У святковому заході взя­ли участь ректор Полтавсько­го національного технічного університету імені Юрія Кон­дратюка, професор Володимир Онищенко і почесні гості: на­чальник управління державної служби Головного управління державної служби України у Полтавській області Олександр Черчатий; начальник управлін­ня Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області генерал-майор Микола Ісаєв; начальник Територіаль­ного управління МНС України у Полтавській області полков­ник Роман Кириленко; вій­ськовий комісар Полтавського об’єднаного міського військово­го комісаріату, полковник Сер­гій Климко; командир військо­вої частини А-3990 полковник Ігор Міцюк та інші. До присутніх з вітальним сло­вом звернувся ректор Полтав­ського національного технічного університету імені Юрія Кондра­тюка, професор Володимир Онищенко. Він привітав майбутніх офіцерів запасу і наголосив, що саме складання військової при­сяги традиційно відіграє ключо­ву роль в усвідомленні людиною у  погонах   особливої відпові­дальності перед своєю країною і народом і демонструє чолові­чу мужність, а також здатність і готовність обороняти рідну зем­лю і бути справжніми захисни­ками Вітчизни. Майбутніх офіцерів запасу привітав начальник управлін­ня державної служби Головно­го управління державної служ­би України у Полтавській області Олександр Черчатий і благосло­вив Секретар Полтавської єпар­хії, протоієрей Отець Михаїл. 94 курсанти заприсяглися сво­єму народові бути гідними дідів, батьків і старших братів, колиш­ніх воїнів, а за потреби  – ста­ти до лав захисників незалеж­ної України. Від майбутніх офіцерів запа­су виступив курсант Ігор Рева, який подякував керівництву й викладачам університету, рек­тору ПолтНТУ Володимиру Онищенку за надану можли­вість пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу. За доброю традицією на за­вершення святкового дійства учасники Центру культури і студентської творчості приві­тали курсантів зі складанням військової присяги. Майбутні офіцери запасу, ко­трі прийняли військову прися­гу, пройшли урочистим маршем повз трибуни. Гості свята пере­коналися, що курсанти оволоділи військовою виправкою, чітким стройовим кроком і, найосновніше, готові бути справжніми захисниками Вітчизни! Прес-служба Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Освіта України» № 32

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу