Навчання молодого покоління як запорука розвитку сфери інтелектуальної власності Із 16 по 27 липня 2012 року в місті Одесі відбулася Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності. Це двотижневий захід інтенсивного навчання за програмою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яка охоплює базові аспекти курсу «Інтелектуальна власність». Учасники школи спілкуються між собою, а отже, збагачуються культурно, обмінюються досвідом і ознайомлюються з діяльністю сфери ів у різних країнах Школа допомагає як сту­дентам старших курсів, так і аспірантам, і мо­лодим спеціалістам поглибити знання у сфері інтелектуальної власності, оцінити її як інстру­мент економічного, соціального, культурного й технологічного розвитку суспільства, окресли­ти роль ВОІВ у глобальному ад­мініструванні цієї сфери. За гарною традицією Між­народна літня школа – 2012, організована ВОІВ, Держав­ною службою інтелектуальної власності України (Державна служба), Національним універ­ситетом «Одеська юридична ака­демія» (НУОЮА), зібрала викла­дачів і студентів з різних країн. ПОПУЛЯРНІ ТЕМИ Від імені державної системи правової охорони інтелектуаль­ної власності учасників приві­тав перший заступник голо­ви Державної служби Олексій Янов. У своєму виступі він зо­крема зазначив:  – Цього разу раді віта­ти представників Азербайджа­ну, Болгарії, Індії, Ірану, Італії, Польщі, Португалії, Словаччи­ни, Франції та, звичайно, Укра­їни. Упевнений, що ви отрима­єте багато корисної інформації, яка стане вам у пригоді в по­дальшій професійній діяльності. Як повідомив Олексій Янов, до програми заходу включено кілька важливих і актуальних тем, а саме – «Сучасні тенденції розвитку ІВ», «Інтелек­туальна власність та конку­рентна політика», «Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація», «Оцінка об’єктів інтелектуальної влас­ності», «Міжнародний захист у сфері авторського права та суміжних прав», «Особливос­ті реєстрації торговельних ма­рок» «Захист фольклору» і ба­гато інших. Взагалі для ВОІВ надзвичай­но популярними стають такі теми, як «Традиційні знання», «Зелені технології», «Кліматичні зміни», «Інтелектуальна власність і здоров’я людини», «Генетичні ресурси». Галузі життєдіяльності суспільства, які вивчаються в межах цих тем, швидко розвиваються, і тому ін­телектуальна власність повинна за ними встигати. РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІКИ Останнім часом активно обго­ворюються способи забезпе­чення доступу до всесвітньої мережі людей з обмежени­ми можливостями – це також одна з актуальних тем сього­дення. Про це розповів викла­дач Літньої школи, консультант з питань інтелектуальної влас­ності ВОІВ Владімір Йосіфов.  – Інтелектуальна власність як бізнес-ресурс впливає на економічне зростання держа­ви, бо є своєрідною рушійною силою економіки. Так, інновації ведуть до конкурентних пере­ваг, нові винаходи й продукти підвищують рівень життя сус­пільства. Самі лише інвестиції й доступ до природних ресурсів уже не дають бажаного ефекту для розвитку. Запорука еконо­мічного зростання – це вибір державою інноваційного шля­ху розвитку, – такими слова­ми розпочав свою лекцію Владімір Йосіфов. У своїй презентації він зу­пинився на інформаційних ас­пектах системи промислової власності. Як зазначив промовець, людство постійно й поступово вдосконалює інфор­мацію. А наявна інформація визначає пріоритети розвитку тих чи інших галузей промис­ловості: чим більше інформації є про об’єкт ІВ – тим біль­ше він необхідний, має більше можливостей для зростання і тим більше ресурсів суспільства на нього спрямовується, зокре­ма й інтелектуальних. МОЛОДЬ – НА ВИСОТІ Цього року одним із виклада­чів Міжнародної літньої шко­ли з інтелектуальної власності в Одесі став директор Акаде­мії ВОІВ Марсело Ді П’єтро. За його словами, він задово­лений результатами роботи зі студентами, їх готовністю розв’язувати проблеми й від­стоювати власну думку.  – Окрім безпосередньо на­вчання, учасники Школи також спілкуються між собою, а отже, збагачуються культурно, обмі­нюються досвідом і ознайомлю­ються з діяльністю сфери ІВ в різних країнах – адже ауди­торія представлена студентами з різних куточків світу. Це до­датковий плюс для молоді, – так вважає Марсело Ді П’єтро. Студенти Літньої школи з ІВ провели два тижні насиченого навчання й повезуть із собою чимало знань і вражень. У них з’явилися нові друзі, вони ба­гато дізналися про культуру й звичаї різних країн. Джаміль Алі-Заде приїхав до Літньої школи з ІВ із Баку (Азербайджан). Він працює в бакинському офісі юридичної фірми  «Бейкер і МакКензі» юристом-стажером. Навчався в Маахстріхтському універси­теті (Нідерланди), його спеці­алізація – юрист з інтелекту­альної власності.  – В Азербайджані система інтелектуальної власності не досить добре розвинена, тому тут, в Одесі, було надзвичайно цікаво поспілкуватися з фахівцями-практиками. Викладачі багато говорили зі студентами, підтримуючи постійний зворот­ній зв’язок з аудиторією. Таке інтерактивне навчання, на мою думку, дуже ефективне. Активною учасницею цьо­горічної Школи була Ніхаріка Сваруп, студентка школи права інтелектуальної влас­ності імені Раджива Ганді (Ін­дійський інститут технологій, Харагпур, Західний Бенган, Ін­дія). За першою освітою Ніхаріка – інженер, працювала за фахом. А тепер здобуває другу вищу освіту й планує в подаль­шому свою юридичну практи­ку пов’язати з розв’язанням спорів у сфері інтелектуаль­ної власності.  – Одеська Школа чудово ор­ганізована й має професійних викладачів. До речі, мій нау­ковий керівник, професор, добре знайомий із консультантом ВОІВ Владіміром Йосіфовим, який викладав у нашій Школі. І я була рада нагоді поспілкува­тися з ним і переказати вітання з Індії. Мені подобається жити в гуртожитку разом з іншими студентами, ми дуже здружили­ся, і, сподіваюся, підтримувати­мемо зв’язки й надалі. Почува­юся тут як удома. Обов’язково напишіть, що я люблю Украї­ну, – поділилася враженнями індійська студентка. Пшемислав Палка, студент з Варшави (Польща), як справ­жній адвокат захищав інте­реси своєї компанії. І як результат – його студентська команда отримала перемогу в дебатах. Цього року з Польщі при­їхали четверо представників. Пшемислав – студент юридич­ного факультету Варшавсько­го університету. За його слова­ми, в майбутній професії йому стануть у пригоді знання з ін­телектуальної власності. Ціка­вить юнака, зокрема, система правової охорони ІВ в Україні. Україна й Польща – держави-сусіди, а отже, співпраця між ними в цій галузі, безсумнів­но, дедалі тільки поглиблюва­тиметься – так вважає поль­ський студент. Учасник Літньої школи з Італії Філіппо Вергані за осві­тою юрист, має власну юри­дичну фірму поблизу Мілана, яка надає послуги в банків­ській сфері. За словами Філіппо, він задоволений навчаль­ним процесом у Літній школі в Одесі та можливістю поспілку­ватися зі студентами з різних країн, які також пов’язують своє професійне майбутнє з галуззю інтелектуальної влас­ності.  – Працівники моєї фірми тісно співпрацюють з фахів­цями з України. Зазначу, що є певні проблеми для укра­їнських громадян, зокрема юристів, з отриманням візи в Італію. Це дуже заважає парт­нерським стосункам. Тож ак­туальним є вирішення питань у галузі еміграційного права. Віднедавна вирішив зайняти­ся новим напрямом діяльнос­ті й пов’язати свою роботу зі сферою ІВ. Тому знання, яких планую набути під час цього двотижневого навчання, мені вкрай необхідні, – поділився своїми планами студент. Один з учасників Літньої школи – студент із Франції Владімір Сольтман. Він упер­ше приїхав до України, але давно мріяв побувати на бать­ківщині батька, який наро­дився в Севастополі. Владімір був приємно вражений укра­їнською гостинністю.  – Я задоволений процесом навчання. Вдячний організа­торам, зокрема всім тим, хто супроводжував мене під час навчання в Літній школі, хто допоміг у вирішенні побуто­вих питань, подоланні мовно­го бар’єру, хоча кілька слів ро­сійською знаю – батько мене навчив. Навколо панує пози­тивна атмосфера, сприятлива як для навчання, так і для до­звілля. ВСІ УМОВИ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 27 липня студентам Міжнарод­ної літньої школи з ІВ – 2012 урочисто вручили сертифіка­ти про успішне її закінчення. Випускників привітали дирек­тор Академії ВОІВ Марсело Ді П’єтро і Президент НУОЮА Сергій Ківалов. У ході свого візиту Марсело Ді П’єтро зустрівся з керів­ництвом НУОЮА й обговорив можливі напрями співробітни­цтва щодо ефективної підготов­ки спеціалістів у сфері інтелек­туальної власності.  – Основна мета Академії ВОІВ – поширювати в суспіль­стві знання з питань цієї галузі, зокрема щодо можливостей як­найефективнішого її викорис­тання для поліпшення життя суспільства, – зазначив Марсело Ді П’єтро. – І ми повинні забезпечити всі умови для мо­лодого покоління, яке прагне розвиватися й здобувати додат­кові знання з ІВ. Висококвалі­фіковані фахівці – це запо­рука подальшого її розвитку. Прес-служба Державної служби інтелектуальної власності України «Освіта України» № 33

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу