Друкування підручників для першачків коштувало державі більш як 63 мільйони гривень Перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Святослав Серебрянський розповів, що підручники видані  вчасно, мають високу якість і, в основному, рекордно низьку вартість. І що невдовзі, ймовірно, жовтими будуть тільки шкільні автобуси Батьки першокласників, не купуйте підручники! Адже їх видано 120 відсотків. Це означає, що 20 % тиражу є резервними Святослав Серебрянський каже, що тираж нових підручників для першого класу – 4 мільйони 345 тисяч примірників для шкіл з україн­ською мовою навчання і шкіл, де навчання відбувається мова­ми національних меншин.  – Цьогоріч ми видали 42 найменування підручників для першого класу. А також до­друковуємо підручники для 11-го, адже в прийдешньо­му навчальному році кількість одинадцятикласників збіль­шиться, – каже Святослав Миколайович. – Окрім того, будуть підручники і для друго­го класу, які використовувати­муться наступного навчального року. Це означає, що ми по­чинаємо з випередженням на рік. Тож і надалі зі своєчасним друкуванням нових підручни­ків проблем не буде. Святослав Серебрянський наголошує, що середня ціна підручника для шкіл з україн­ською мовою навчання є рекордно низькою – 12 гривень 80 копійок. А таких підручни­ків – близько 80 відсотків.  – Наприклад, у 2009 році цей показник становив 14 гри­вень. А ми змогли зробити його ще нижчим, хоча ціни на папір і картон підвищилися, зросла середня заробітна плата робіт­ників поліграфії, – наголошує він. І зазначає, що нині, вперше за 25 років, книжки надруко­вано до 1 серпня і наклад вже повним обсягом розвезено до областей. Починається рутин­на робота – передача підруч­ників від обласних книжкових баз до районів, а потім – до шкіл. СВОЄЧАСНЕ ФІНАНСУВАННЯ Перший заступник директо­ра ІІТЗО упевнений, що таких результатів вдалося досягти за­вдяки вчасному отриманню ко­штів на авансування підручни­ків для першого класу – вони надійшли ще в першому кварта­лі 2012 року. Завдяки злагодже­ній роботі МОНмолодьспорту та уряду друкувати підручни­ки розпочали в березні – квітні. А завершили до 1 серпня. Не так давно, кілька років тому, виникали проблеми через нестачу необхідної кількості па­перу. Ще минулого року їх було розв’язано – постановою уря­ду створено фонд офсетного па­перу на базі підприємства ДАК «Укрвидавполіграфія». Тож па­пір закуповували тоді, коли він не був таким затребуваним, отже, створювався резерв. Тому цьогоріч видавництва забезпе­чувалися папером безперебійно. Високий темп роботи над підручниками не погіршив їх якості. Адже вона втрачається тоді, коли робота відбувається в авральному темпі, з викорис­танням неякісних матеріалів.  – Завдяки планомірній ро­боті за графіком, затвердже­ним особисто міністром освіти, якість підручників є високою, запевнив Святослав Серебрянський. – Є експертні висно­вки, що вся друкована про­дукція відповідає санітарним вимогам – перевірили і фар­бу, і папір, і палітурку. До речі, цього року задля вдосконалення якості створили Видавничу раду з питань підго­товки до видання підручників для шкіл. До її складу ввійшли фахівці видавничої справи, ін­телектуальної власності, худож­ники, юристи, психологи, ви­кладачі ВНЗ, методисти, члени асоціації вчителів. Аналізуючи якість оригінал-макетів підручників для учнів першого класу, члени ради оці­нювали якість поліграфічного оформлення, дотримання сані­тарно-гігієнічних норм, націо­нальних стандартів видавничої діяльності. Також зважали на естетику, розмір, якість і до­цільність ілюстрацій. Рада зро­била зауваження до всіх маке­тів підручників, видавництва виправили виявлені недоліки. БУДУТЬ Й ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ Всі нові підручники матимуть електронні версії. З видавни­цтвами укладено відповідні уго­ди, тож усі виконавці держав­ного замовлення повинні вже першого вересня подати такі версії на своїх веб-ресурсах. Планується розмістити їх на ба­гатьох сайтах – МОНмолодьспорту, ІІТЗО, освітньому пор­талі «ПедПРЕСА». Тож доступ до електронних версій має бути зручним і вчасним.  – Батьки першокласників, не купуйте підручники! – за­кликає Святослав Серебрянський. – Адже їх видано 120 відсотків. Це означає, що 20 відсотків тиражу є резервни­ми, і про недостачу нічого й казати. І зауважує: якщо раптом для першокласника в школі не зна­йдеться підручника, батьки по­винні вимагати його у дирек­тора. До речі, на серпневих пе­дагогічних конференціях ке­рівники обласних і районних відділів освіти звітуватимуть МОНмолодьспорту про те, скільки підручників розповсю­джено, чи всі школи їх отри­мали. Крім того, під час під­готовки до нового навчального року Державна інспекція на­вчальних закладів України ви­бірково перевірить у школах наявність потрібної кількості нових підручників. ЖОВТИЙ КОЛІР – ТІЛЬКИ ШКІЛЬНИМ АВТОБУСАМ  – За весь час існування про­грами «Шкільний автобус» було поставлено 1 100 машин. Цьогоріч уряд має амбітну мету: за­безпечити Україну тисячею ав­тобусів! Нині вже виготовлено і доставлено 722, а до вересня ми повинні виконати заплано­ване, – розповідає Святослав Серебрянський. Він каже, що з ініціативи Дмитра Табачника було створено міжвідомчу ко­місію з вибіркового контролю якості автобусів. Зрозуміло, що шкільні ав­тобуси щодня їздитимуть сіль­ськими дорогами. На жаль, вони є далеко не найкращими. За словами Святослава Серебрянського, при виборі сучас­ного шкільного автобуса враху­вали і те, що їх потрібно буде ремонтувати. Тож однією з тен­дерних вимог була наявність у кожному обласному центрі сертифікованого сервіс-центру, де можна відремонтувати такий вид транспорту за доступними цінами. Святослав Миколайович та­кож розповів, що за рішен­ням міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Та­бачника робоча група роз­робляє проект законодавчих змін і змін нормативної бази, щоб офіційно закріпити жов­тий колір за шкільними авто­бусами. Тож, імовірно, скоро жовтий колір автобуса означа­тиме, що цей транспорт при­значений тільки для переве­зення школярів. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 34

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу