Відповідно до пункту 9 статті 55 Закону України «Про вищу освіту» посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, зокрема доцентів, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу (пункт 11).

Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, мають стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою, та відповідають іншим вимогам, передбаченим пунктом 5 розділу ІІ Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.01.2016 № 13.

Відповідно до п. 6.2 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 2.04.1993 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3.12.1993 за № 181, науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюється 19 тарифний розряд. 

Якщо після закінчення двох років перебування на посаді доцента вчене звання не присвоєне, цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням наявності наукового ступеня, а при переході на цю посаду з посади старшого викладача – оклад старшого викладача.

Аналогічна норма щодо встановлення науково-педагогічним працівникам, які посідають посаду доцента, але не мають відповідного вченого звання, посадового окладу на ріні 19-го тарифного розряду на термін до двох років від часу їхнього першого обрання чи призначення передбачена приміткою додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557.

Отже, науково-педагогічний працівник, який не має вченого звання доцента, може претендувати на заміщення такої посади з встановленням йому посадового окладу на рівні 19 тарифного розряду на термін не більше двох років. Якщо за ці два роки працівник не здобув вченого звання доцента, йому встановлюється тарифний розряд за посадою, з якої він перейшов на посаду доцента.