Додаток
Наказ МОН №1214 від 30.09.2020р.

Типова програма підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства.

1. Розробник
Державна установа «Український інститут розвитку освіти.

2. Мета підвищення кваліфікації
Формування компетентностей керівників закладів дошкільної освіти, необхідних для ефективної організації освітнього процесу та створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів насильства, своєчасного запобігання та протидії проявам насильства стосовно здобувачів дошкільної освіти, що здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про соціальні послуги», «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

3. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • удосконалення здатності здійснювати управлінську діяльність згідно з вимогами законодавства щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу;
 • удосконалення здатності організовувати та підтримувати реалізацію педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти завдань щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема домашньому насильству, булінгу, жорстокому поводженню, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу;
 • удосконалення здатності створювати та підтримувати здорове та безпечне, інклюзивне освітнє середовище закладу дошкільної освіти;
 • удосконалення здатності до конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема домашньому насильству, булінгу, жорстокому поводженню, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронної комунікації.

4. Напрями підвищення кваліфікації:
розвиток управлінської, громадянської, емоційно-етичної, соціальної компетентностей, культури самовираження.

5. Зміст програми
Типова програма підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства (далі – Програма) розроблена відповідно до державної політики у галузі освіти, в тому числі забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти.
Актуальність Програми визначається вимогами законодавства, зокрема Конституції України, законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про соціальні послуги», «Про запобігання та протидію домашньому насильству» щодо заборони насильства над дитиною та її експлуатації, гарантії права дитини на захист від усіх форм насильства, забезпечення підготовки фахівців відповідної кваліфікації та галузі знань з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
Наслідки насильства позначаються на емоційному та когнітивному розвиткові, фізичному і психічному здоров’ї дитини, послаблюють її прихильність до оточення, викликають почуття страху та небезпеки, можуть впливати на безпеку та доброзичливість освітнього середовища, результати навчання, що суперечить завданням дошкільної освіти. Програма ґрунтується на загальноприйнятих принципах поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі й гідності, будь-яких проявів насильства, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, до дискримінації за будь-якими ознаками, що визначено як одну із засад державної політики у сфері освіти.

Програму укладено за такими темами:

 • міжнародно-правові стандарти та національне законодавство щодо запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти, зокрема дошкільної освіти;
 • діяльність керівників закладів дошкільної освіти із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу;
 • порядок реагування керівника закладу дошкільної освіти у разі виявлення будь-яких проявів насильства, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу;
 • діяльність закладу дошкільної освіти щодо попередження будь-яких проявів насильства під час освітнього процесу, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Тема. Міжнародно-правові стандарти та національне законодавство щодо запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти, зокрема дошкільної освіти.
Насильство як суспільна проблема.
Причини, прояви, види, наслідки насильства для дитини, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій.
Міжнародні стандарти та національне законодавство щодо захисту дитини від будь-яких проявів насильства. Відповідальність за вчинення насильства, зокрема стосовно дитини.
Суб’єкти виявлення та реагування на будь-які прояви насильства стосовно дитини, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій в закладах дошкільної освіти.

Тема. Діяльність керівників закладів дошкільної освіти із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу.
Нормативно-правова база діяльності керівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства стосовно дитини під час освітнього процесу, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій.
Обов’язки керівника закладу дошкільної освіти щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, відповідно до законодавства.
Права та обов’язки учасників освітнього процесу щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильству під час освітнього процесу.
Використання медіа засобів в комунікації з учасниками освітнього процесу (обладнання, програмного забезпечення, додатків, соціальних мереж, створення освітнього контенту) та вплив інформації на формування цінностей, ставлень в суспільстві та нетерпимості до будь-яких проявів насильства.
Ризики для дітей в цифровому середовищі та організація безпеки дітей у цифровому середовищі під час освітнього процесу, зокрема дистанційного навчання.

Тема. Порядок реагування керівника закладу дошкільної освіти у разі виявлення будь-яких проявів насильства, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу.

Особливості виявлення та реагування учасників освітнього процесу на вчинення насильства щодо дитини.
Порядок реагування керівника закладу дошкільної освіти у разі виявлення насильства стосовно здобувачів дошкільної освіти.
Порядок взаємодії керівника закладу дошкільної освіти з іншими суб’єктами реагування на вчинення насильства щодо дитини відповідно до законодавства.
Діяльність керівника закладу дошкільної освіти щодо організації освітнього процесу для дитини, що постраждала від насильства з метою створення безпечних і комфортних умов навчання.

Тема. Діяльність закладу дошкільної освіти щодо попередження будь-яких проявів насильства під час освітнього процесу, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища.
Поняття безпечного, інклюзивного освітнього середовища.
Система показників, за якими здійснюється оцінювання рівня безпеки і комфорту закладу дошкільної освіти, визначення його сильних і слабких сторін, комплексне планування заходів з удосконалення рівня безпеки і комфорту освітнього середовища.
Психологічно безпечне, вільне від будь-яких проявів насильства, освітнє середовище як пріоритетна складова безпечного, інклюзивного освітнього середовища та запорука успішного навчання.
Урахування антидискримінаційного підходу при плануванні освітнього процесу у закладі дошкільної освіти.
Інструменти (методи, методики, процедури) профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти. Суб’єкти профілактичної роботи в закладі дошкільної освіти.
Впровадження відновних практик в закладах дошкільної освіти.
Залучення батьків до системи профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти.

Обсяг: ЗО год. (1 кредит ЄКТС)
Форма підвищення кваліфікації: очна/очно-дистанційна /дистанційна
Перелік компетентностей, що удосконалюватимуться:

1) Загальні компетентності:

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • здатність до цінування й поваги багатоманітності та мультикультурності у суспільстві;
 • здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність вчитися і оволодівати новими знаннями з метою реагування на виклики в професії;
 • здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення.

2) Фахові компетентності:

 • здатність керуватися в управлінській діяльності Конституцією України, законами України і нормативно-правовими актами в галузі освіти з метою протидії та попередження насильства;
 • здатність проектувати, розробляти документи;
 • здатність приймати і ухвалювати рішення, що ґрунтуються на оцінці існуючих альтернатив і ризиків;
 • здатність здійснювати контроль і рефлексію управлінської діяльності з метою протидії та попередження насильства щодо здобувачів дошкільної освіти;
 • здатність визначати і враховувати запити і очікування всіх учасників освітнього процесу з метою створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища;
 • здатність до створення організаційно-педагогічних умов для безперервного професійного розвитку педагогічних працівників;
 • здатність до усвідомленої, конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та протидії насильству, забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть
 • загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

Очікувані результати навчання:

 • здійснювати управлінську діяльність згідно з вимогами законодавства щодо запобігання та протидії проявам насильства стосовно здобувачів дошкільної освіти;
 • формувати накази, розпорядження для виконання працівниками закладу дошкільної освіти з метою виконання ними вимог щодо протидії насильству в освітній діяльності;
 • аналізувати і враховувати отримані дані від учасників освітнього процесу, що можуть вказувати на ймовірність виникнення ризиків для життя, здоров’я та розвитку здобувачів дошкільної освіти;
 • приймати і ухвалювати рішення, враховуючи існуючі альтернативи й ризики щодо здобувачів дошкільної освіти у ситуації виявлення насильства, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронної комунікації;
 • конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, сприяти порозумінню між учасниками освітнього процесу;
  забезпечувати створення безпечного, інклюзивного та орієнтованого на розвиток здобувачів дошкільної освіти освітнє середовище;
 • організовувати співпрацю з різними суб’єктами реагування на випадки насильства стосовно дитини.

Орієнтовний розподіл годин за видами діяльності

Назви темКількість годин
ЛекціїПрактичні заняттяСамостійна роботаУсього
Міжнародно-правові стандарти та національне законодавство щодо запобігання та протидії проявам насильства в закладах освіти, зокрема дошкільної освіти2226
Діяльність керівників закладів дошкільної освіти із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства, зокрема жорстокому поводженню, домашньому насильству, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу2226
Порядок реагування керівника закладу дошкільної освіти у разі виявлення будь-яких проявів насильства, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, стосовно здобувачів дошкільної освіти під час освітнього процесу2226

Діяльність закладу дошкільної освіти щодо попередження будь-яких проявів насильства під час освітнього процесу, зокрема жорстокого поводження, домашнього насильства, булінгу, в тому числі вчиненому за допомогою засобів електронних комунікацій, та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища

44210
Оцінювання результатів навчання22
Усього1210830

 

Розподіл годин за видами діяльності має орієнтовний характер. Послідовність і кількість годин на вивчення окремих тем може змінювати суб’єкт підвищення кваліфікації у межах часу, передбаченого Програмою, з урахуванням індивідуальних потреб, професійного досвіду, й запитів керівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства.

Вибір форми організації освітнього процесу, методів і засобів навчання для досягнення результатів навчання, визначених Програмою, здійснює суб’єкт підвищення кваліфікації.

Система та критерії оцінювання результатів навчання керівників закладів дошкільної освіти визначаються суб’єктом підвищення кваліфікації.

Список рекомендованої літератури:

Нормативно-правові документи

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-Ш. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2402-14#Text
3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2229-19#Text
4. Закону України «Про освіту» № 2145-VIIL URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
5. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-IIL URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2628-14#Text
6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 2657-VIIL URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018 № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text
8. Постанова КМУ «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю» від 03.10.2018 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF#Text
9. Постанова КМУ «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» від 01.07.2020 № 585. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#n7
10. Наказ МОН «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 02 жовтня 2018 р. № 1047. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekoniendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-doniashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
11. Наказ МОН «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 № 1646, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394. 

Листи МОН України

12. Лист МОН України «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 27.06.2019 за № 1/9-414. URL: https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
13. Лист МОН України «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5480. 
14. Лист МОН України «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» від 14.08.2020 1/9-436. 
15. Лист МОН України «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646» від 13.04.2020 № 1/9 -207.

Основна література

16. Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей: методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів. – К. : Агентство «Україна». – 2016. – 100 с.
17. Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» І В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. -К. : Алатон, 2020. – 64 с.
18. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник / Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О А. та ін. – К. : ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с.
19. Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок СЕЕ-навчання / За загальною редакцією О. Елькіна, О. Масалітіної, Я. Фюрста. —Харків : Дім реклами, 2019. — Спеціально для П’ятої національної (не)конференції для шкільних педагогів Ed Camp Ukraine 2019.
20. Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний посібник / Авт. кол.: Бондаровська В.М., Бордіян Я.І., Булах Л.В., Журавель Т.В. та ін. І За заг. ред, Бондаровської В.М., Журавель Т.В., Пилипас Ю.В. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «КАЛИТА», 2014. – 282 с.
21. Ілюзія захисту. Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні. Hope and Home for Children, 2016.
22. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М. Під заг. ред. Шинкаренко В.І. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 100 с.
23. Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с.
24. Попередження насильства у закладах освіти. Методичний посібник для педагогічних працівників. БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». – Київ : 2019.
25. Попередження домашнього насильства. Навчальний посібник для консультантів «гарячих» ліній / Упорядники: Краснова О.В., Калашник О.А. -Київ, 2016. – 90 с.
26. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. І В.Л. Андрєєнкова, В.О. Мельничук, О.А. Калашник. – Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.
27. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки. Методичний посібник / За ред. З.Г. Кісарчук. – Київ : Логос, 2015. – 232 с.
28. Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Навч.-метод, посіб. / За заг. ред. д.п.н., проф. Оржеховської В.М. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 172 с.
29. Цюман Т.П., Бойчук Н.І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод, посіб. І за заг. ред. Цюман Т.П. -К., 2018.

Електронні ресурси

30. Навчально-методичний посібник «Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера»
31. Серія ліфлетів з протидії булінгу для дітей, педагогів та батьків / Інфографіки
32. Онлайн-курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»
33. Онлайн-курс «Дім (не)безпеки»
34. Anti-Bullying Alliance United against bullying
35. UNESCO. Режим доступу: https://en.unesco.org/news/framework-reopening-schools

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу