НАТАЛІЯ КЛОКАР: У РОБОТІ КЕРІВНИКА НЕОБХІДНА ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ – ЇЇ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОБАЧАТЬ І ПІДУТЬ ЗА ТОБОЮ -Непросте освітянське господарство дісталося нинішньому начальнику Головного управління освіти і науки Київської ОДА Наталії Клокар. Київщина – унікальний регіон, адже столична область має бути прикладом для інших. Особливо в галузі освіти, що активно реформується.

У своїй професійній діяльності я керуюсь принципом: або працювати на відмінно, або взагалі не братися за справу

Хоч Наталія Іванівна на новій посаді кілька тиж­нів, високий рівень відпо­відальності для неї – звична справа. Так, за плечима в педа­гога солідний досвід управлінця: завуча, директора школи, рек­тора інституту.

Робота в школі – предмет особливої гордості Наталії Кло­кар. Коли її призначали ди­ректором школи № 15 у Білій Церкві, заклад мав не найкра­щі показники в місті. Проте за сім років став одним із знаних в Україні. Запорукою успіху ста­ло створення колективу одно­думців – учителів, батьків і ке­рівництва школи.

Паралельно пані Наталія тяг­нула наукову роботу, захис­тила дисертацію і, зрештою, очолила Київський обласний інститут післядипломної осві­ти педагогічних кадрів. Та ке­рувати науковим закладом і освітньою галуззю регіону – дві, як кажуть, великі різни­ці. В інтерв’ю «Освіті України» Наталія Іванівна розповіла про враження від нового рівня від­повідальності, а також про хід реформ в області.

ВЧИТИ НАВЧАТИСЯ

 – Наталіє Іванівно, скажіть, будь ласка, як працюється на новій посаді?

 – Спочатку завжди важ­ко, але й цікаво. Нова робо­та надзвичайно відповідальна, а графік – дуже напружений. Тут треба бачити всю систему освіти області в цілому – від дошкілля до вищої освіти. По­сада передбачає взаємодію з керівниками всіх рівнів. І не лише з начальниками управ­лінь освіти районів і міст, а й методичними службами, директорами шкіл.

 – З огляду на прийняття но­вих стандартів і шкільних про­грам, чи вистачає рівня підго­товки вчителів області?

 – Загальний рівень педаго­гів у нас високий. Якщо взя­ти, наприклад, компетентнісний підхід, закладений у нових Дер­жавних стандартах, спочатку не всі розуміли, що це таке. Про­те серед учителів провели сер­йозну роботу, й усі розуміють, що випускник має володіти не лише сумою знань чи навичок, а й успішно використовувати їх, бути конкурентоздатним на ринку праці.

За останні роки фаховий рі­вень учителів істотно зріс. Сьо­годні на Київщині майже всі вони володіють ІКТ, успішно використовують пошукові сис­теми. Творчі вчителі роблять презентації уроків і навіть електронні навчально-методичні комплекси. Тобто нині в школах у нас фахові, сучас­ні кадри.

Нові виклики часу спонука­ли й до зміни психології педа­гога. Сьогодні вчитель супро­воджує учня у безмежному просторі знань, вчить його на­вчатися, досліджувати, відкри­вати нове.

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить постійний моніто­ринг підготовки вчителя до реалізації завдань сучасної школи. Ми опитали понад шість тисяч освітян регіону щодо ранжирування професійних цінностей. Близько 70 % фахівців на пер­ше місце поставили професійне визнання і професійну самореалізацію. На друге – навчально-методичне забезпечення. І тіль­ки на третє – заробітну плату. Ці факти – для критиканів, які стверджують, що вчителям ні­чого не потрібно, крім зарпла­ти. Насправді, в цю професію приходять люди, віддані своїй справі, які люблять дітей і при­свячують своє життя їх навчан­ню й розвиткові.

НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ

 – Які завдання нині стоять пе­ред управлінням освіти облас­ті?

 – Найосновніше – реалізу­вати стратегічні завдання роз­витку освіти України, окреслені МОНмолодьспорту. Мені при­ємно, що працюю на цій поса­ді в період, коли міністерство очолює мудрий і сучасний ке­рівник – Дмитро Володимиро­вич Табачник. За короткий час йому вдалося не лише стабілізу­вати систему освіти в країні, а й спрацювати на випередження. На місцях ми повинні зрозумі­ти, що від нашої державницької позиції, активних дій залежать темпи освітніх реформ, їх ефек­тивність.

Наприкінці серпня відбула­ся обласна конференція ке­рівників закладів освіти. В до­повіді голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка чітко звучали дві позиції: ми, вла­да, маємо забезпечити рів­ний доступ до якісної осві­ти всім дітям – із міських і сільських шкіл. Це – автобу­си, комп’ютери, інтернет, під­ручники, харчування, відре­монтовані приміщення. А вже якість освіти – це безпосе­редня робота кожного вчителя, кожного директора. Стосовно області, освіта для нашого гу­бернатора – пріоритетний на­прям. Його позиція незмінна: діти – найцінніший скарб Ки­ївщини. Відповідно і управлін­ня має вибудувати роботу, щоб вийти на новий рівень якості освіти. Обласна влада для цьо­го створила всі умови.

 – Забезпечення якісної осві­ти – процес перманентний. Для цього потрібні неабиякі кошти. Чи впливає управління на об­сяги фінансування?

 – Звичайно. Впливаємо на етапі планування, яке є одним із ключових в управлінні галуз­зю. До речі, як доктор педагогічних наук з питань теорії і методики управління освітою маю можливість на практиці впроваджувати наукові підхо­ди. Щоб ефективно вкладати кошти, треба володіти інформа­цією про потреби галузі осві­ти всіх ступенів – від дитячо­го садочка і шкіл до відділів, управлінь освіти районів, міст і області. Виходячи з таких да­них, формуємо плани бюджет­них асигнувань на наступний рік. Інформація, узагальнена Головним управлінням освіти і науки, лягає також в осно­ву державних субвенцій. А це капітальне будівництво, рекон­струкції, нові автобуси тощо.

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 НАТАЛІЯ КЛОКАР: У РОБОТІ КЕРІВНИКА НЕОБХІДНА ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ – ЇЇ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОБАЧАТЬ І ПІДУТЬ ЗА ТОБОЮ -– Спонсори допомагають об­ласній освіті?

 – Допомагають. Особливо вагомою є благодійна допомо­га обласної організації Партії регіонів. Лише за цей рік заклади освіти в селах отримали понад 20 шкільних автобусів. І це не єдиний приклад конкрет­них справ цієї політичної сили. Велика кількість комп’ютерів, оргтехніки, проведені ремон­ти шкіл, оздоровлення дітей… Перелік можна продовжувати. Жодна інша політична сила так не піклується про дітей Київ­щини.

 – Які програми підтримки й розвитку освіти реалізуються в області?

 – Сьогодні впроваджуються 50 соціальних проектів губер­натора. Серед них – «Дім – автобус – школа», «Інтернет у кожну школу», «Кожній ди­тині – родину» й інші. Для прикладу, проект «Інтернет у кожну школу» дав можливість під’єднати до мережі майже всі школи області.

Дуже важлива постійна ува­га обласної влади до роботи з обдарованими й талановитими дітьми Київщини. Створення й розвиток мережі закладів осві­ти нового типу (гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи), широке запровадження профільного на­вчання, оптимізація мережі за­кладів освіти в сільській місце­вості – все це спрямоване на розвиток талантів наших дітей.

Також створено обласний ко­мунальний заклад Мала акаде­мія наук, успішно функціону­ють районні й міські центри творчості дітей та юнацтва. Їхня робота також спрямована на розкриття й розвиток юних та­лантів. Кожен учитель і дирек­тор школи має знати: всі наші діти обдаровані, й завдання пе­дагогів – підтримати й розви­вати їх.

Крім того, ми намагаємося підтримати здоров’я дітей Ки­ївщини. Щороку понад 130 ти­сяч школярів оздоровлюється за різними програмами. Так, з ініціативи голови Київської обл­держадміністрації і за підтрим­ки обласної організації Партії регіонів обдаровані діти Київ­щини влітку цього року оздо­ровлювалися й оздоровлюються на острові Крит Грецької Рес­публіки. Сьогодні таких дітей вже понад 400 – це учні сіль­ських і міських шкіл.

Ми з приємністю констату­ємо факт, що кожного року за підсумками навчання найкращі учні Київщини – переможці олімпіад і МАН – отримують стипендії голови ОДА протягом усього наступного року навчан­ня. І не лише учні. Стипендії надають також і їхнім учите­лям.

Плюс до цього є премія обл­держадміністрації «За особливі заслуги в галузі освіти». Нею нагороджуються громадяни за особливий внесок у розвиток системи освіти області.

 – Знаємо, що скоро буде свя­то  – День працівників освіти. Розкажіть про нього доклад­ніше.

 – Так, воно відбудеться на початку жовтня. Облдержад­міністрація підготувала гарний сюрприз. Це не лише ошатний палац, у якому відбуватиметь­ся святкове дійство для понад тисячі освітян області. Кращим педагогам, директорам шкіл, працівникам профтехосвіти й позашкілля, спортивних шкіл вручимо подарунки – ноутбу­ки як знак уваги й поваги вла­ди до освітян. Також передба­чені премії за особливі заслуги в галузі освіти, Почесні грамо­ти й подяки. Не буду до кін­ця розкривати таємниці сцена­рію свята, а просто запрошую Вас долучитися до цього заходу. Впевнена, що буде надзвичайно комфортно й цікаво.

Наші «дошкільники» теж ро­блять важливу справу. До речі, незабаром – День працівників дошкільної освіти. Це важливе свято. Позиція обласного ке­рівництва така: ми не повин­ні залишити без уваги нікого. Тож у кожному місті й райо­ні області відбудуться захо­ди, присвячені дошкільникам. Привітаємо їх і вручимо пода­рунки: унікальні навчально-ме­тодичні комплекси Ірини Квас­ниці «Великий світ маленької дитини», ноутбуки та айпеди. Це найменше, що ми можемо зробити для наших дорогих пе­дагогів.

ВІДКРИТІСТЬ  – ЦЕ УСПІШНІСТЬ

 – Як складається співпраця Вашого управління з МОНмолодьспорту?

 – Мені імпонує стиль робо­ти і спілкування міністерства. В попередні роки важко було вийти на керівників департа­ментів і управлінь, щоб обго­ворити й вирішити питання. Сьогодні міністерство є від­критим для освітянської гро­мади і керівників усіх рівнів. Ми завжди знаходимо розу­міння й підтримку в першо­го заступника міністра Єв­гена Миколайовича Суліми, заступника міністра Бориса Михайловича Жебровського, директорів департаментів Олега Вікторовича Єреська, Олега Віталійовича Ворошиловського й інших керівників МОНмолодьспорту. Надзви­чайно приємно, що працівни­ки міністерства не одірвані від реалій освітянського жит­тя, оскільки вони часто виїж­джають на місця, спілкують­ся з учителями і директорами шкіл, вихователями дитячих садочків і тренерами ДЮСШ. Саме тому, на мою думку, ді­яльність нашого міністерства сьогодні є успішною.

Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 40

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Один коментар до “НАТАЛІЯ КЛОКАР: У РОБОТІ КЕРІВНИКА НЕОБХІДНА ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ – ЇЇ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОБАЧАТЬ І ПІДУТЬ ЗА ТОБОЮ”
  1. Відданність справі освіти, чи відданність справі партії?)))))))
    і як може керувати освітою цілої області людина, яка не може керувати власними емоціями

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *