Законом України «Про Державний бю­джет України на 2012 рік», ухвале­ним Верховною Радою України, передба­чено зростання прожиткового мінімуму для всіх верств населення (діти, працез­датні, непрацездатні особи), розміру мі­німальної заробітної плати (у місячному та погодинному розрахунках), а також кошти для підвищення посадового окладу працівника першого тарифного роз­ряду ЄТС.

Так, за інформацією Міністерства фі­нансів, підвищення посадових окладів у бюджетній сфері, зокрема педагогічних, науково-педагогічних працівників та ін­ших працівників галузі освіти протягом наступного року планується здійснити шість разів.

Збільшення середньорічного розміру посадового окладу працівника І тариф­ного розряду становитиме 25,5 %. Тоб­то протягом року уряд планує поступово зменшувати грошовий розрив між поса­довим окладом працівника І тарифного розряду та мінімальною заробітною пла­тою. При цьому забезпечуватимуться ди­ференціація в оплаті праці працівників, посадові оклади яких мають установлюва­тися на рівні мінімальної заробітної плати (з першого по п’ятий тарифний розряди).

Наступного року буде продовжено ви­плату 20-відсоткової надбавки педагогіч­ним працівникам за престижність праці. Також у бюджеті передбачено кошти на гарантовані державою виплати педагогіч­ним і науково-педагогічним працівникам, зокрема надбавки за вислугу років, допо­моги на оздоровлення при наданні що­річної відпустки, щорічні винагороди за сумлінну працю тощо.

Стипендії віднесені до грошових до­ходів громадян, які підлягають індекса­ції, і тому в 2012 році вони також бу­дуть збільшуватись на індекс інфляції.

Тож уряд вживає всіх можливих за­ходів для утримання на належному рів­ні оплати праці та соціальної підтримки працівників галузі освіти.

МОВОЮ ЦИФР

АВТОБУСИ, ПІДРУЧНИКИ, ОЛІМПІАДИ…

Також у Державному бюджеті на 2012 рік перед­бачено видатки на матеріально-технічне забезпечен­ня навчальних закладів та установ освіти, зокрема:

– придбання шкільних автобусів для перевезення ді­тей, які проживають у сільській місцевості – 352 мільйони гривень (це вперше таким великим об­сягом за всі роки реалізації Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус»);

– видання, придбання, зберігання і доставка підруч­ників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-тех­нічних навчальних закладів та вихованців дошкіль­них навчальних закладів – 233,2 мільйона гри­вень (це майже в двічі більше, ніж у 2011 році);

– пільговий проїзд студентів вищих навчальних за­кладів і учнів професійно-технічних училищ у за­лізничному, автомобільному та водному транспор­ті – 38 мільйонів гривень;

– виготовлення випускних документів про освіту – 32 мільйони гривень;

– проведення всеукраїнських і міжнародних олімпіад у сфері освіти – 8 мільйонів гривень;

– здійснення заходів щодо розвитку освіти у сфері інформаційних технологій – 10 мільйонів гривень;

– навчання, стажування, підвищення кваліфікації сту­дентів, аспірантів, науково-педагогічних та педа­гогічних працівників за кордоном – 44,1 міль­йона гривень.

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту підготував Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 1-2

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу