Оприлюднили десятку найвагоміших по­дій 2011 і профтехосвітяни. Звичайно, вони відзначили затвер­дження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 — 2015 роки, яка дасть змо­гу створити ефективну й гнучку систе­му підготовки робітничих кадрів, ввести 300 державних стандартів з конкрет­них професій нового покоління, модер­нізувати матеріально-технічну базу 200 державних професійно-технічних на­вчальних закладів, де будуть створені центри з упровадження інноваційних технологій.

Місце в рейтингу посіло і введен­ня системи рейтингового оцінюван­ня діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Моніторинг ді­яльності ПТНЗ буде здійснюватись за 27-ма критеріями, об’єднаними в п’ять груп: ефективність навчання і працев­лаштування; зміст навчання і навчаль­но-методичне забезпечення; педагогічні працівники; фінансування та матеріаль­но-технічна база, доступність професій­но-технічної освіти.

Також цьогоріч відбулося чимало важ­ливих заходів, зокрема комітетські слу­хання, всеукраїнські науково-практичні конференції, наради, семінари й зустрі­чі. Все це профтехосвітяни об’єднали в один пункт рейтингу.

Відзначають працівники профтехосвіти і особливі успіхи учнів і викладачів у навчанні й вихованні. Представники га­лузі минулого року отримали численні державні відзнаки, а також нагороди на різноманітних конкурсах. Так, лише сти­пендію Президента України одержали 30 учнів ПТНЗ.

P.S. І «дошкільники», і «профтехівці» ввели до своїх рейтингів ІІІ всеукраїн­ський з’їзд працівників освіти і ухвален­ня Національної стратегії, участь вітчизня­них освітян у Днях освіти і науки України в Російській Федерації. Також, якщо по­рівняти з рейтингом, який склали началь­ники управлінь, у галузевих топ-десятках посіли чільні місця Форум міністрів осві­ти — в «дошкільників». А прийняття На­ціональної рамки кваліфікацій, апробація і впровадження нових держстандартів га­лузі — у «профтехівців».

Шпальту підготували Наталія КУЛИК і Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 1-2

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *