Учасники спільної наради начальників обласних освітянських управлінь, що відбулася наприкінці грудня під головуванням заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Бориса Жебровського, не лише обговорили основні завдання на 2012 рік, а й підбили підсумки року минулого. Зокрема, визначили десятку найпомітніших подій в освітній галузі.

 

1. ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Під час з’їзду, що відбувся в Києві 28 жовтня, освітянська громадськість схвалила Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012 — 2021 роки, а також проект Закону України «Про вищу освіту». У форумі взяв участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров. На з’їзді було 1000 делегатів-освітян і 400 запрошених від органів влади, громадських організацій.

2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

Чільне місце посіло затвер­дження Кабінетом Міністрів України Державного стандар­ту базової та повної загаль­ної середньої освіти (в тому числі Державні стандарти по­чаткової загальної освіти). Над цим документом, як відо­мо, працювали фахівці Націо­нальної академії педагогічних наук, під егідою міністерства відбувалися громадські обго­ворення в педагогічному се­редовищі — у віртуальному і реальному форматі.

3. ФОРУМ МІНІСТРІВ ОСВІТИ

Звичайно, до десятки найви­значніших подій потрапив і Форум міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століття. Київські ініціативи», що відбувся в столиці 22 —23 вересня. На жаль, пересічно­му громадянинові ця неорди­нарна подія, до якої освітя­ни готувалися кілька років, запам’яталася здебільшого букетним хуліганством й ак­ціями протесту, на які до­рослі дяді-політики водили хвацьких до пригод студен­тів. Через цю мішуру далеко не всі помітили, власне, сам форум і прийнят­тя на ньому підсумко­вого документа — Ки­ївського комюніке.

4. ДНІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

У вересні в Москві від­булися Дні освіти і нау­ки України — ще один ва­гомий аргумент на користь зміцнення міжнародного ав­торитету України. В заходах взяли участь понад 400 укра­їнських освітян. Було презен­товано передовий педагогіч­ний досвід, підписано низку двосторонніх угод. Тому при­родно, що ця подія теж по­трапила до десятки найвизначніших.

5. ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕСТАФЕТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Відзначили освітяни і Все­українську естафету педаго­гічних інновацій «Нові го­ризонти української школи», в якій протягом квітня — травня минулого року взяли участь понад 300 педагогіч­них працівників з усіх регіо­нів країни.

6. ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Також до десятки найвидатніших подій потрапила Дер­жавна премія України в галу­зі освіти, вперше присуджена видатним освітянам і науков­цям у вересні 2001 року. Відте­пер щороку буде п’ять держав­них премій — по одній у п’яти номінаціях: дошкільна і позашкільна освіта; загальна серед­ня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; наукові до­сягнення в галузі освіти. Цьо­горічними лауреатами стали 19 науково-педагогічних пра­цівників.

7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

Серед досягнень — і Націо­нальна рамка кваліфікацій, постанову про затверджен­ня якої схвалив Кабінет Мі­ністрів України 23 листопада 2011 року. Прийняття цього документа стало результатом спільної роботи представни­ків Міністерства освіти і на­уки, молоді та спорту, ви­щих і професійно-технічних навчальних закладів, Націо­нальної академії педагогіч­них наук та Конфедерації роботодавців України. Аби осягнути суспільну значущість цієї події, варто зга­дати, що Національна рамка кваліфікацій має стати основою для розроблення і мо­дернізації цілої низки доку­ментів, які визначатимуть розвиток і якість української освіти відповідно до євро­пейських стандартів.

8. ВИСТАВКА «КРАЇНА ЮНИХ МАЙСТРІВ»

Високої честі потрапити у топ-10 найосновніших подій освітнього року удостоїлася Перша Всеукраїнська виставка-звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів», що відбулася в лютому в Київському палаці дітей та юнацтва. Її учасника­ми стали позашкільні заклади освіти з усіх регіонів України, які представили творчі роботи близько 500 переможців і лау­реатів міжнародних та всеукра­їнських творчих змагань.

9. ОПАНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ

Виконання Державної про­грами «100 відсотків» у час­тині оволодіння учительством комп’ютерною грамотністю (із 35 відсотків — на початку року до 98 — наприкінці) також по­сіло місце в рейтингу. Загалом, ця державна програма роз­рахована до 2015 року.

10. НОВІ ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Окрім того, минулого року було апробовано і впрова­джено низку державних стандартів професійно-тех­нічної освіти з конкретних ро­бітничих професій. І цей факт теж увійшов до сформованого начальниками управлінь пере­ліку  основних освітянських подій року. Також уперше по­становою уряду створено між­відомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів профе­сійно-технічної освіти.

Як на нашу суб’єктивну думку — це далеко не повний перелік подій цього освітньо­го року, що можна віднести до визначних. Так, начальни­ки управлінь чомусь не ввели до свого «топу» експеримент з електронним вступом уліт­ку 2011 (який значно спростив процедуру для тих, хто ним скористався, і майже усунув черги під приймальними комісіями), «хрестовий похід» за повернення до державної влас­ності дитячих садків тощо. Втім, начальникам управлінь, звичайно, видніше. А топ-десятка — вона не гумова… Тож власні рейтинги склали і працівники окремих галузей освіти.

Наталія КУЛИК і Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 1-2

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *