Про стратегічні завдання, роботу над створенням і доставкою підручників, виконання програми «Шкільний автобус» і запоруку успішної роботи установи розповідає перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Святослав Серебрянський

До створення підручників для першачків було залучено й художників, психологів, фахівців з видавничої справи, які працювали у складі видавничої ради, створеної при інституті інноваційних технологій і змісту освіти

 – Святославе Миколайовичу, як Ви оцінюєте роботу, що проводить Інститут інновацій­них технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту? Над якими масштабними проектами нині працює колектив установи?

 – Діяльність нашого інсти­туту – державної наукової установи – вважаю особли­во важливою ланкою робо­ти МОНмолодьспорту. Зокре­ма, інститут вирішує завдання, пов’язані з виконанням загаль­нодержавних програм, спрямованих на підвищення якос­ті освіти. Адже освіта, освітні послуги, що надаються в Укра­їні, повинні відповідати вимо­гам суспільства, новим сучас­ним тенденціям.

Фахівці інституту беруть участь у науково-практичних конференціях і семінарах з про­блем освіти. Це дає змогу узагальнювати передовий педаго­гічний досвід і впроваджувати в навчально-виховний процес про­гресивні педагогічні технології.

Охоплюючи дошкільну, се­редню, професійно-технічну й вищу ланки освіти, ІІТЗО забез­печує координацію видання на­вчально-методичної літератури для навчальних закладів Укра­їни, експериментальну апроба­цію і експертизу, забезпечен­ня навчального процесу новим поколінням підручників і по­сібників. Проводиться систем­на робота щодо поліпшення якості підручників, їхньої зміс­тової частини, вдосконалення й оновлення методик викладання.

Серед інших напрямів робо­ти інституту: виконання програ­ми «Шкільний автобус», роз­робка сучасного електронного контенту, інформатизація і комп’ютеризація навчально-ви­ховного процесу, забезпечення загальноосвітніх навчальних за­кладів сучасною комп’ютерною технікою. Так, наприклад, у 2011 році з ініціативи Прези­дента України в рамках програ­ми «Сто відсотків» усі спеці­алізовані школи-інтернати для дітей-сиріт отримали по одно­му інноваційному навчально­му комп’ютерному комплексу на основі сучасних портатив­них комп’ютерів і мультимедійний проектор. Також нада­но програмне забезпечення, що відповідає вимогам навчальної програми. А це, загалом, 357 комп’ютерних комплексів. Та­кож протягом минулого року 722 навчальних заклади за­безпечено новими навчально-комп’ютерними комплексами для оснащення кабінетів інфор­матики. Сьогодні молоде поко­ління набагато більше дивить­ся в екрани, аніж у книжки. І ми розуміємо, що при розробці навчальної літератури це також потрібно враховувати.

Робота з обдарованою тала­новитою молоддю, проведення олімпіад, наукових конкурсів, турнірів для школярів і студен­тів – все це теж є важливими складовими нашої роботи.

ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ПРОФІНАНСУВАЛИ МАКСИМАЛЬНО

 – Першокласники вже навча­ються за новими підручниками. Чи всі малята отримали їх вчас­но? Які особливості цьогорічної роботи з їх створення?

 – У 2012 – 2013 навчаль­ному році учні 1 класу поча­ли навчатися за новою програ­мою і, відповідно, – за новими підручниками. Вперше за бага­то років міністерство своєчасно забезпечило їх створення, друк і розвезення до всіх шкіл. А це – майже 4,5 мільйона під­ручників.

Цьогоріч усі першачки по­клали до портфеликів комп­лекти нових сучасних книжок, над якими впродовж року працювали не лише автори, а й науковці, методисти, педагоги-практики. Їх експертиза здій­снювалася під час Всеукраїнського конкурсу рукописів. До створення підручників було за­лучено художників, психологів, фахівців з видавничої справи, які працювали у складі видав­ничої ради, створеної при Ін­ституті інноваційних технологій і змісту освіти.

Уперше за роки незалеж­ності України програма ви­дання навчальної літератури профінансована максималь­но – 233,2 мільйона гривень. Це дало змогу забезпечити підручниками не лише першо­класників, а й додатково вида­ти підручників для учнів 11 кла­су. Адже порівняно з минулим роком контингент учнів збіль­шився, отже, зросла і потреба в підручниках.

Для порівняння: раніше про­грама фінансувалася в обмеже­них обсягах, тому забезпечували підручниками лише одну пара­лель класів. Це призводило до неповного задоволення потре­би в підручниках і посібниках для шкіл, ПТНЗ, дошкільних на­вчальних закладів.

Цьогоріч нам вдалося виріши­ти багато важливих питань. До кінця календарного року перед­бачається видати підручники і навчальні посібники для учнів з особливими освітніми потре­бами, забезпечити шкільні біблі­отеки художніми творами серії «Шкільна бібліотека», а також видати і доставити до обласних книжкових баз підручники для учнів другого класу, створені за новими програмами.

 – Як відбувається процес під­готовки до друкування підруч­ників для учнів 5-9 класів ЗНЗ?

 – Як відомо, всі рукописи для шкіл мають пройти про­цедуру конкурсного відбору. Нині – завершальний етап Всеукраїнського конкурсу ру­кописів підручників для учнів

5 – 9 класів. Проведено екс­пертизу рукописів, узагальне­но відповідні рейтинги. Триває розгляд апеляцій від учасників І етапу конкурсу.

За результатами роботи конкурсної і апеляційної ко­місій узагальнені матеріали будуть подані на розгляд ко­легії міністерства. Перемож­цями конкурсу будуть визнані комплекти конкурсних матері­алів, які за результатами всіх експертиз отримали найвищі підсумкові рейтинги і посіли І та ІІ місця.

Важливо, що авторські ко­лективи рукописів-переможців конкурсу створюватимуть і на­ступні підручники – для учнів

6 – 9-х класів. Так ми забез­печимо змістову послідовність

їх створення. До 1 лютого 2013 року буде організовано прийом рукописів для учнів 6 класу, а протягом березня і квітня – громадське обговорення оригінал-макетів цих підручників.

352 МІЛЬЙОНИ НА «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС»

 – Як ви оцінюєте цьогорічну роботу з упровадження про­грами «Шкільний автобус»?

 – За весь час виконання програми протягом 2012 року до обласних управлінь і район­них відділів освіти надійшла рекордна кількість шкільних ав­тобусів. Завдання уряду щодо забезпечення засобами безпеч­ного перевезення дітей і педа­гогічних працівників, які про­живають у сільській місцевості, успішно виконується.

Цьогоріч на виконання за­вдань і заходів Державної ці­льової соціальної програми «Шкільний автобус» запланова­но виділити 352 мільйони гри­вень. Станом на жовтень 2012 року вже закуплено й доставле­но до районних управлінь осві­ти 900 шкільних автобусів. Це майже стільки транспортних засобів, скільки було поставле­но за всі попередні роки, ра­зом узяті.

Наприклад, за період з 2003 по 2011 рік до Херсонської об­ласті за державні кошти було поставлено 40 шкільних автобусів. Натомість у 2012-му – 37. До Волинської об­ласті в попередні роки поставлено 33 авто­буси, протягом цього року – 29. Тож сьо­годні вже можемо го­ворити про хороші результати. Понад 70 % школярів, які проживають у сільській місцевості, їдуть до навчаль­них закладів саме шкільни­ми автобуса­ми.

За умови відповідно­го фінансу­вання решту транспорт­них засобів, а це – по­над 1300 шкіль­них автобусів, можна буде за­безпечити протягом 2013 року.

УКРАЇНА І РОСІЯ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ІСТОРІЇ

 – Розкажіть про міжнародну співпрацю в роботі інституту, зокрема – про спільну робо­ту над методичним посібником для вчителів історії «Україна і Росія на перехрестях історії».

 – Наш заклад підтримує й проводить різноманітні проекти, серед яких – робота спільних комісій: українсько-польської з історії і географії, українсько-російської. Найважливішим рі­шенням, на мою думку, є те, що в ході роботи досягнуто до­мовленостей про двосторонній аналіз підручників. Робота над удосконаленням змісту навчаль­ної літератури для нас є пріори­тетним завданням. Йдеться не лише про методичну складову створення сучасного підручни­ка для школярів, а й полігра­фічні аспекти – вибір форма­ту і обкладинки книжки.

У грудні 2010 року відповідно до рішення підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждер­жавної комісії було підписано наказ МОН «Про утворення ро­бочої групи для розробки спіль­ного посібника з проблем історії України та Росії». Тоді ж учені, методисти і вчителі обох кра­їн розпочали підготовку текстів. Нещодавно, в рамках проведен­ня Днів освіти і науки Російської Федерації в Україні, було пре­зентовано зміст перших модулів спільного методичного посібни­ка для вчителів історії «Україна

і Росія на перехрестях історії». Цей посібник складатиметься з окремих проблемно-хронологіч­них модулів, присвячених пе­редусім темам історії культури, міжкультурних зв’язків. А та­кож, певною мірою, тим про­блемам і явищам історії, оцінки яких базуються на таких мето­дологічних основах, на загально­людських цінностях.

Розділи посібника – моду­лі – це добірка матеріалів для вчителів, які можна викорис­товувати на уроках. Вони охоплюють найцікавіші теми спіль­них проблем історії обох країн і збагачують методичний арсе­нал педагогів. Особливо в робо­ті з формування в учнів умінь формулювання самостійних ви­сновків на основі аналізу різних історичних джерел, порівнянні думок різних істориків.

 – Що є запорукою хорошої ро­боти установи?

 – Вважаю, що одним з клю­чових завдань, яке має ставити перед собою кожна інституція, є підвищення якості її роботи. Це насамперед пов’язано з компе­тентністю й професіоналізмом усіх працівників, результатив­ністю виконуваних завдань.

Системна організація робо­ти, науковий, зважений підхід до стратегічного планування розвитку і забезпечення потреб сучасної освіти – основна за­порука успішної діяльності ін­ституту як профільної устано­ви МОНмолодьспорту.

КОМПЕТЕНТНО

КНИЖКИ ДЛЯ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ БУЛИ ДОСТАВЛЕНІ ВЧАСНО

Олена ОНАЦЬ, Президент Асоціації директорів шкіл України, директор спеціалізованої школи № 41 Імені З.К. Слюсаренка Шевченківського району міста Києва:

– Підручники для учнів першого класу, які цього року друкувалися за держав­ним замовленням, були доставлені вчасно. Звичайно, у школах є певні про­блеми із забезпеченням книжками, але це не стосується перших класів. Крім цього, всі питання можна вирішити.

Щодо змісту підручників відзначимо позитивні моменти. У нас була можли­вість обрати для себе книжки певних авторів. Зазначу, що підручники для першокласників – якісні, містять легкі й зрозумілі завдання, яскраві малюн­ки. В усіх примірниках є вкладки, що відображають зміст і допомагають вчи­телеві готуватися до уроку.

Дехто скаржиться на зміст підручників. Я вважаю, що вони не є складними для першокласників, а багато що залежить від учителя і від розуміння батьків.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 41

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу