Цьогоріч IV етап всеукраїнських олімпіад відбувся з 19 по 31 березня. В ньому взяли участь 2 382 школярі. Ці інтелектуальні змагання були проведені на належному організаційно-методичному рівні

У неофіційному рейтингу команд Україна на міжнародних олімпіадах посідає 11-20 місця. Це — досить високий результат, бо конкурують команди 100 країн світу.

Про особливості прове­дення предметних олім­піад «Освіта України» поспілкувалася з директо­ром Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Олексан­дром Удодом.

ІНОЗЕМНІ МОВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

— В урочистостях з нагоди відкриття і закриття олімпіад узяли участь представники об­ласних державних адміністра­цій, управлінь освіти і нау­ки, — розповідає Олександр Андрійович.— Призери олім­піад отримали подарунки від держави, бізнес-структур, ко­мерційних банків, посольств. Для учнів організували куль­турно-розважальну програму, провели екскурсії. У кращих навчальних закладах відбули­ся методичні семінари для ке­рівників команд.

Позитивним чинником під час Всеукраїнської олімпіа­ди з іспанської мови стала участь представників Посоль­ства Іспанії в Україні і Корпу­су Миру США в Україні, які допомагали в підготовці й ре­цензуванні завдань для IV ета­пу змагань. На нашу думку, це сприяє поступовому набли­женню системи навчання іно­земних мов у ЗНЗ України до європейського стандарту. До речі, окрім надання цінних призів для учасників, Хосе Родрігес Мояно — Надзвичайний та Повноважний Посол Іспа­нії в Україні, відзначив Ксенію Ярошенко, одинадцятикласницю НВК «Олександрійський колегіум», і подарував поїзд­ку до Іспанії.

Варто зазначити, що умо­ви проживання та харчуван­ня учасників інтелектуальних змагань у 2012 році були зна­чно кращими, ніж попередні­ми роками. Про це свідчать відгуки і учасників, і членів оргкомітетів.

За результатами завершаль­ного етапу обрали команди, які братимуть участь у відбірково-тренувальних зборах, де го­туватимуться до міжнародних олімпіад з восьми навчальних предметів: екології, математи­ки, фізики, інформатики, хімії, біології, географії, астрономії.

— Як Ви оцінюєте рівень фінан­сування олімпіад?

— Керівництво держави усвідомлює значущість усе­українських змагань. Адже, ви­являючи обдарованих дітей, розвиваючи їхні здібності, — країна інвестує у власний роз­виток, збільшує науковий потен­ціал. У 2012 році на організацію та проведення IV етапу всеу­країнських учнівських олімпі­ад з 20 навчальних предметів із державного бюджету Украї­ни було виділено 4 253 357 гри­вень. Минулого року — лише 1 581 844 гривні. Вдвічі зросли витрати, передбачені коштори­сом на проживання і харчуван­ня. Близько ста тисяч гривень було використано на обладнан­ня для практичних турів зма­гань, майже двісті тисяч — на нагородження учасників олім­піад. Торік гроші на обладнан­ня і нагородження кошторисом не передбачалися. Тому треба сказати, що рівень фінансуван­ня цьогорічних олімпіад є ціл­ком достатнім.

— Який рейтинг має Україна на міжнародних предметних олімпіадах? Від чого він зале­жить і як змінювався впро­довж останніх років?

— Наші школярі змагають­ся на міжнародних учнівських олімпіадах з математики, фізи­ки, хімії, біології, інформатики (з 1993 року), екології (з 1996 року), географії (з 2010 року), астрономії (з 2011 року). Щороку склад команд — учасниць міжнарод­них олімпіад від України фор­мується за підсумками XV ета­пу всеукраїнських випробувань і відбірково-тренувальних збо­рів, які проводяться, як прави­ло, влітку. Кількість учасників у командах є постійною: з еколо­гії, географії, хімії, інформатики, біології, де змагаються по чоти­ри особи, з математики — шість, з фізики та астрономії — п’ять.

У більшості міжнародних олімпіад офіційно команд­ний рейтинг не визначається, оскільки вони є змаганнями в особистій першості. В неофіцій­ному рейтингу команд Україна на міжнародних олімпіадах по­сідає 11 — 20 місця. Це — до­сить високий результат, бо кон­курують команди з понад 100 країн світу.

За результатами всеукраїн­ських олімпіад, проведених у 2011- 2012 навчальному році, високий рівень знань проде­монстрували учні Донецької, Харківської, Львівської, Черні­вецької, Івано-Франківської об­ластей і м. Києва.

ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ

— Як складається доля пере­можців олімпіад? До яких ВНЗ вони вступають? Чи є така ста­тистика?

— Навчання в Україні зазви­чай продовжують 50 — 60 % пе­реможців олімпіад. Більшість з них — у Київському національ­ному університеті імені Тара­са Шевченка; Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна; Національному технічному університеті Укра­їни «Київський політехнічний інститут»; Національному уні­верситеті «Львівська політехніка»; Львівському національ­ному університеті імені Івана Франка; Київському відділенні Московського фізико-технічного інституту; Одеському націо­нальному університеті імені І. І. Мечникова; Дніпропетровсько­му національному університе­ті імені Олеся Гончара; Наці­ональній юридичній академії України імені Ярослава Мудро­го; Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Після здобуття вищої освіти і захисту дисертації такі спеці­алісти часто отримують запро­шення працювати за кордоном. Зазначимо, що 100 % перемож­ців міжнародних олімпіад ста­ють успішними науковцями.

— Як Ви думаєте, чи потріб­ні переможцям олімпіад піль­ги при вступі до ВНЗ?

— Відповідно до Умов вступу до вищих навчальних закладів України у 2011 році пільгами — додатковими балами — за успі­хи у вивченні профільних пред­метів користувалися учасники міжнародних учнівських олім­піад, призери (дипломанти І, ІІ, ІІІ ступенів) IV етапу всеукраїн­ських учнівських олімпіад з 19 предметів. Але лише при вступі на напрями підготовки (спеці­альності), для яких цей предмет є профільним. Додаткові бали встановлювалися так: за диплом I ступеня — 50 балів; ІІ ступе­ня — 40, ІІІ ступеня — 30 балів.

У 2011 році з 682 одинадцятикласників 337 вибороли дипло­ми І, ІІ, ІІІ ступенів. У 2012 році пільги також збережено. Нині в IV етапі всеукраїнських учнів­ських олімпіад з 20 навчальних предметів узяли участь понад 700 учнів 11-х класів.

НОВА ОЛІМПІАДА

— Розкажіть про цьогорічну «новинку» — олімпіаду з ін­формаційних технологій.

— Протягом 13 років олімпі­аду з інформаційних технологій проводили на міському рівні — в Дніпропетровську. Розглянув­ши пропозиції учнів і вчителів, ці змагання було внесено до пе­реліку всеукраїнських олімпіад. Так, у Дніпропетровську з 26 по 30 березня 2012 року відбулася І Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних тех­нологій.

У першому етапі змагань узя­ли участь 59 655 учнів, у фіна­лі — 57, з яких 25 — з міських шкіл, 5 — із сільських і 27 — зі спеціалізованих навчальних закладів від усіх областей Укра­їни, а також команди Автономної Республіки Крим, Києва, Севас­тополя, Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка. Серед них було 10 дівчат і 47 хлопців — 5 дев’ятикласників, 25 десятиклас­ників і 27 одинадцятикласників.

Протягом п’яти днів у Дні­пропетровському ліцеї ін­формаційних технологій 57 переможців ІІІ етапу Всеукра­їнської олімпіади з інформа­ційних технологій змагалися за право вважатися найсиль­нішими знавцями з офісних програм опрацювання тексто­вих, графічних, мультимедій­них і табличних даних. Вони розв’язували цікаві та креативні завдання проекту «Люди­на та камінь. Історія почуттів», виконували тести, створювали анімації, оформляли докумен­ти, формували запити й табли­ці, моделювали мозаїку, засто­совували формули для пошуку даних в електронних таблицях, розробляли макроси.

Олімпіада відбулася на ви­сокому науковому й організа­ційному рівнях. Було залучено провідних фахівців Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка, Волин­ського національного універси­тету імені Лесі Українки, До­нецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Харківської гуманітар­но-педагогічної академії, а та­кож учителів-методистів, стар­ших учителів і учителів вищої категорії навчальних закладів різних регіонів України.

Переможцями І Всеукраїн­ської учнівської олімпіади з ін­формаційних технологій стали: учень десятого класу Донецької загальноосвітньої школи І — III ступенів № 93 ім. М. П. Жердєва Іван Акулов і одинадцятикласник львівської середньої загальноосвітньої школи № 18 Ігор Попков.

Другу Всеукраїнську учнів­ську олімпіаду з інформацій­них технологій також плануєть­ся провести в Дніпропетровську. З ініціативи методичного центру Управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради буде організовано телеміст з науков­цями Інституту кібернетики іме­ні В. М. Глушкова НАН України. Участь братимуть учні й учителі Дніпропетровська, Києва, Льво­ва та інших міст.

Також для науково-педагогіч­них працівників відбудеться кон­ференція «Всеукраїнська учнів­ська олімпіада з інформаційних технологій: стратегія розвитку».

МОВОЮ ЦИФР

У 2012 році на організацію та про­ведення IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з 20 навчаль­них предметів із державного бюдже­ту України було виділено 4 253 357 гривень. Минулого року — лише 1 581 844 гривні.

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 15

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу