З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напряма­ми освіти і науки:

— Природничі науки, зокрема коло­їдна хімія та нанохімія, приклад­на хімія (за напрямами), біофізика, прикладна екологія та збалансова­не природокористування (за галу­зями), фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, експериментальна ядерна фізи­ка і фізика плазми, нанофізика й наноелектроніка, математичне та комп’ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології;

— Інформатика та обчислювальна техніка, зокрема системи штуч­ного інтелекту, системне програ­мування, комп’ютерні науки і об­числювана техніка, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, програмне забезпечення систем, інженерія програмного забезпе­чення;

— Розробка корисних копалин;

— Металургія й матеріалознавство, зокрема прикладне матеріалознав­ство, фізичне матеріалознавство;

— Машинобудування та матеріало-обробка, зокрема динаміка і міц­ність машин, біомеханіка, двигуни внутрішнього згорання, гірничі ма­шини та комплекси, локомотиво-будування, вагонобудування;

— Енергетика та енергетичне маши­нобудування, зокрема теплоенер­гетика, теплофізика, атомна енер­гетика;

— Електротехніка та електромехані­ка, зокрема світлотехніка і джере­ла світла, нетрадиційні та віднов­лювані джерела енергії;

— Електроніка, зокрема мікро— та наноелектронні прилади і при­строї, фізична та біомедична елек­троніка;

— Метрологія, вимірювальна техніка й інформаційно-вимірювальні тех­нології, зокрема лазерна і опто-електронна техніка, фотоніка та оптоінформатика;

— Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

— Хімічна технологія та інженерія;

— Біотехнологія, зокрема молекуляр­на біотехнологія, біотехніка та бі-осумісні матеріали;

— Будівництво та архітектура, зо­крема технології будівельних кон­струкцій, виробів і матеріалів;

— Транспорт і транспортна інфра­структура, зокрема транспортні системи залізничного транспорту, локомотиви та локомотивне гос­подарство, вагони і вагонне гос­подарство, системи керування ру­хом поїздів, залізничні споруди та колійне господарство;

— Міжнародні відносини, зокрема міжнародне право.

До участі в конкурсі допускаються студенти державних вищих навчаль­них закладів денної форми навчан­ня, які повинні відповідати таким вимогам:

— високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);

— мають досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

— напрям підготовки (спеціальність) студента відповідає переліку пріо­ритетних напрямів освіти і науки;

— володіння на необхідному рівні ан­глійською мовою або мовою кра­їни, в якій передбачається прохо­дження навчання.

До участі в конкурсі допускають­ся аспіранти державних вищих на­вчальних закладів з відривом від ви­робництва, які повинні відповідати таким вимогам:

— тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, відповідає пріоритетним напрямам освіти і науки;

— мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та ві­тчизняних фахових виданнях, па­тенти;

— брати участь у зарубіжних, між­народних та національних науко­вих і науково-практичних конфе­ренціях, симпозіумах;

— володіти на необхідному рівні ан­глійською мовою або мовою кра­їни, в якій передбачається прохо­дження стажування.

До участі в конкурсі допускають­ся наукові і науково-педагогічні пра­цівники, які повинні відповідати та­ким вимогам:

— працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;

— мати науковий ступінь кандидата наук і стаж наукової або науко­во-педагогічної роботи не менше ніж три роки;

— тематика виконуваних наукових досліджень відповідає переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

— мати стаж роботи у вищому на­вчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажу­вання, не менш як один рік;

— мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних і вітчиз­няних фахових виданнях, патенти;

— брати участь у зарубіжних, між­народних та національних науко­вих і науково-практичних конфе­ренціях, симпозіумах;

— володіти на необхідному рівні ан­глійською мовою або мовою кра­їни, в якій передбачається прохо­дження стажування.

Особи, які претендують на про­ходження навчання або стажування, подають на ім’я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального за­кладу документи:

— заяву з проханням про направлен­ня на навчання або стажування;

— витяг з протоколу засідання ка­федри вищого навчального закла­ду з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або ста­жування;

— проект індивідуального плану на­вчання або стажування, який по­винен містити інформацію про мету, завдання, доцільність і стро­ки навчання або стажування, про­граму навчання або види заплано­ваної наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення до­сліджень або впровадження їх ре­зультатів.

За результатами розгляду зазначе­них документів вчена рада вищого на­вчального закладу приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту Украї­ни (за адресою: 01135 м. Київ, проспект Перемоги,10) такі документи особи, яка претендує на проходжен­ня навчання або стажування:

— лист-рекомендацію за підписом ке­рівника вищого навчального закладу;

— витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

— виписку з особової справи даної особи;

— копії документів, поданих на ім’я керівника вищого навчального за­кладу.

Усі документи мають бути завіре­ні в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспіран­тів, наукових та науково-педагогічних працівників для навчання, стажуван­ня за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністер­ства освіти і науки, молоді та спорту України до 15 травня 2012 року. До­кументи, що надійшли до конкурс­ної комісії Міністерства освіти і на­уки, молоді та спорту України після встановленого строку до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *