27 — 29 березня 2012 року у Страсбурзі (Франція) з участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відбулося перше засідання Комітету Ради Європи з питань освітньої політики та практик (CDPPE). Без перебільшення можна сказати, що на зустрічі з підтримки українських освітніх ініціатив панувала справжня «сердечна згода».

 

Директор Комітету Ради Європи з питань освітньої політики і практики (СDРРЕ) Олоф Олафсдоттір подякувала урядові України і відзначила плідну роботу Міністерства освіти і на­уки, молоді та спорту України на чолі з міністром Дмитром Табачником.

Слова подяки були виголошені на першому засіданні новоствореного ко­мітету насамперед за те, що у період головування України в Кабінеті Міні­стрів Ради Європи пріоритетним було визначене питання освіти. А також — за проведення Форуму міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століт­тя: Київські ініціативи». Цей захід, що відбувся у вересні 2011 року, став сво­єрідною квінтесенцією інтелектуальних зусиль усіх європейських представни­ків освітньої галузі. Директор комітету відзначила надзвичайно високий рівень форуму, його результативність і ефек­тивність, свідченням чого став підсум­ковий документ — «Київське комюні­ке». Як наголосила представник Ради Європи, на значну увагу заслуговують особливості проведення форуму в Ки­єві. Зокрема, високоефективною і ко­рисною для європейських представників стала практика спілкування з учасни­ками навчального процесу, відвідуван­ня навчальних закладів й ознайомлен­ня з їх роботою.

УКРАЇНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РІВНІ

На засіданні комітету розглядалися пи­тання реформи в освітній політиці та освіти для демократичного громадян­ства, розвитку європейського просто­ру вищої освіти, а також освіти для міжкультурного порозуміння, питання права на якісну освіту, мовної політи­ки, громадянства і прав людини тощо. Зокрема, було заслухано пропозиції щодо проведення 24-ї Конференції мі­ністрів освіти у Фінляндії, 6-го Форуму освітньої політики у Празі; розгляну­то проект Рекомендацій Кабінету Мі­ністрів державам-членам про відпові­дальність органів державної влади за надання академічних свобод та інсти-туційної автономії вищим навчальним закладам; заслухано пропозиції щодо подальшої розробки рамки кваліфіка­цій; обговорено питання вищої освіти для розвитку демократичної культури, співпраці з Консорціумом з питань ви­щої освіти тощо. Україна підтримала ухвалення винесених на розгляд засі­дання питань. Рекомендації з грома­дянської відповідальності державної влади щодо гарантування академічних свобод і автономії вищих навчальних закладів буде прийнято і впроваджено у новій редакції Закону України «Про вищу освіту».

Особливу увагу на засіданні коміте­ту було зосереджено на розвитку осві­ти для міжкультурного порозуміння. Було вирішено розробити рекоменда­ції з подальшого посилення співробітництва з міжнародними організаціями, які працюють у сфері міжкультурного діалогу та розробки рамкового докумен­та. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України підтримало пропози­цію щодо продовження плідної взаємодії із забезпечення демократичних засад у школах і виховання поваги до культур­ного та релігійного розмаїття, зокрема щодо співпраці з Європейським Цен­тром Вегерленд.

У Страсбурзі було також розгляну­то проект концепції та програми Пер­шої конференції з питань імплементації заходів, викладених у Хартії виховання демократичної громадянськості і прав людини, а також обговорено пропози­ції щодо розвитку викладання преце­дентного права Європейської Конвен­ції з прав людини.

Крім того, на засіданні було поруше­но питання про роль мережі розроб­ників навчальних планів для початко­вої і середньої школи та для підготовки учнів, обговорено стратегії й ініціати­ви щодо розробки рівнів володіння мо­вою навчання як для учнів, так і для вчителів. МОНмолодьспорту висунуло пропозицію щодо необхідності враху­вання досвіду створення рамкового до­кумента стосовно вивчення іноземних мов (Common European Framework of Reference). На порядку денному було та­кож питання лінгвістичної інтеграції до­рослих мігрантів і розподілу відповідаль­ності за це між різними міністерствами. МОНмолодьспорту запропонувало при вирішенні цього питання враховувати досвід країн, де навчання проводиться двома мовами (тобто функціонують білінгвальні школи), а також розглянути можливість створення «недільних» шкіл.

«СТОРІНКИ ІСТОРІЇ» ВІД УКРАЇНСЬКИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Ініціативні проекти представників, ре­презентовані Міністерством освіти і на­уки, молоді та спорту України на засі­данні комітету, стосувалися практичного втілення основних положень «Київського комюніке». Зокрема, європейська освіт­ня спільнота схвалила такі пропозиції:

— створення в рамках проекту «Спільна історія без розділових ліній» нового проекту «Сторінки історії», на­писані українськими та європейськи­ми школярами, з подальшим внесенням найкращих робіт до майбутнього елек­тронного підручника з історії для учнів європейських країн;

— організація та проведення учнів­ських змагань міжнародного рівня з іс­торії;

— розширення мережі так званих «європейських класів», де учні отри­мають можливість вивчати більше іно­земних мов, а також створення мережі навчальних закладів «Школа без кордо­нів», яка стимулюватиме формування в учнів нового мислення стосовно глоба­лізації, міграції, безпеки та інших соці­альних потреб, що сприятиме й розви­тку багатомовності.

Ці та інші українські освітні ініціа­тиви, розглянуті на засіданні комітету, були підтримані багатьма державами-членами і готуються до реалізації най­ближчим часом.

ПЛАНУЄМО ДІЯТИ? ДІЄМО, СПЛАНУВАВШИ!

Підсумкове оцінювання Плану дій Ради Європи для України на 2008 — 2011 роки 30 березня відбулося на зустрічі пред­ставників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Моніторингового комітету Ради Європи. Вони обго­ворили результати реалізації положень цього документа, зокрема: рівень ефек­тивності та корисності заходів, передба­чених у Плані дій для України; вплив цих заходів на реформування й роз­виток освітньої галузі нашої держави; розширення співпраці Ради Європи з донорами та партнерами щодо питань фінансування; налагодження зв’язків між учасниками з реалізації проектів у рамках Плану дій як у країні, так і за її межами.

Директор Директорату внутрішньо­го нагляду Моніторингового комітету Ради Європи Ансгар Уснер під час зу­стрічі відзначив важливі заходи, які Україна спільно з Радою Європи про­вели за звітній період. Особливо успіш­ними були такі, що сприяли розвитку співпраці в галузі викладання історії та у сфері мовної політики. Сторони та­кож відзначили позитивні тенденції у підтримці Радою Європи освітніх про­ектів в Україні і сприянні їх реаліза­ції. Представники Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту України відзначили високий рівень продуктив­ної співпраці з Директоратом з питань освітньої політики та практик Ради Єв­ропи у Страсбурзі. Водночас україн­ська сторона висловила побажання щодо активізації участі українського представництва Ради Європи в заходах із реалізації Плану дій. Загалом безза­перечну ефективність Плану дій Ради Європи для України на 2008 — 2011 роки визнали обидві сторони.

«Антанта» європейських освітян у Страсбурзі щодо українських пропо­зицій і проектів у галузі освіти може свідчити лише про одне: свій відрі­зок шляху до євроінтеграції україн­ські освітяни долають енергійно й упевнено.

Людмила МЕДВЕДСЬКА, «Освіта України» № 15

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу