IV пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки розглянув питання про роботу і завдання ПРОН в умовах реформування системи вищої школи

 

На пленумі позицію колег-парламентарів мав змогу донести член Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради Сергій Баранов-Мохорт. В інтерв’ю «Освіті Україні» депутат розповів про роботу комітету, урядовий законопроект «Про вищу освіту», а також тенденції в реформуванні вищої школи.

У ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ

— Сергію Миколайовичу, на пленумі Вам було надано слово. Про що йшло­ся у Вашому виступі?

— Загалом про те, що роблять уряд, МОНмолодьспорту і парламентський комітет для реформування вищої осві­ти, як розвиватиметься освітянська га­лузь у найближчій перспективі. Пору­шуючи це глобальне питання, не можна обійти увагою такі важливі проблеми, як освіта в сільській місцевості, фінан­сування галузі в 2012 році, рівень зарп­лати працівників першого тарифного розряду, пенсійне забезпечення педа­гогів, реалізація повним обсягом стат­ті 57 Закону «Про освіту», індексація стипендій, підготовка й прийняття но­вої редакції Закону «Про вищу освіту». Ну, і звичайно, я доповів, що відбува­ється в Комітеті з питань науки і осві­ти в якому я працюю.

— Поінформуйте, будь ласка, нашого читача про роботу Комітету.

— Там проводиться постійна, плано­мірна робота, спрямована на вдоскона­лення правового забезпечення наукової й освітянської галузей. За дев’яту се­сію комітет провів сім засідань, на яких розглянуто 51 питання. Більшість при­свячено обговоренню профільних зако­нопроектів і постанов Верховної Ради.

Нині на розгляді в комітеті знаходиться 85 законодавчих актів. Щодо 43-х комі­тет виступає головним. Насамперед вони стосуються вдосконалення державної політики в галузі, усунення дискримі­нації права громадян на здобуття освіти, вдосконалення управління професійно-технічною освітою. Кілька законопроек­тів спрямовані на розв’язання проблем вищої школи і наукових установ: збіль­шення кількості бюджетних місць у дер­жавних ВНЗ, обчислення пенсії науко­вим працівникам, атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої ква­ліфікації, участь роботодавців в освіт­ньому процесі для підвищення якості підготовки кадрів тощо.

ВІДКРИТІ ДО ДІАЛОГУ

— І, звичайно, серед них – урядовий законопроект про вищу освіту. Розка­жіть про нього докладніше.

— У моїх колег, і не тільки в них, виникає побоювання, що проблему ре­формування вищої школи можуть «за­говорити». Про це свідчить висока ак­тивність штатних «знавців» проблем вищої освіти, їхні безпідставні «екс­пертні» оцінки, які заполонили інфор­маційний простір. Поза тим, урядовий законопроект передбачає розширення фінансової та методико-освітньої авто­номії університетів, інтеграцію вітчиз­няної вищої школи в міжнародний освітній простір, підвищення студент­ських стипендій до прожиткового міні­муму тощо. Неможливо створити доку­мент, який задовольняв би всіх: владу і опозицію, академічну спільноту, сту­дентів, батьків. Проте уряд розробив законопроект і подав на розгляд Вер­ховної Ради. Також було подано два аль­тернативних проекти, розпочалася під­готовча робота для розгляду їх на сесії. Зважаючи на позицію наших опонентів, уряд відкликав свій документ. За дору­ченням прем’єр-міністра фактично під­готовлено ще одну редакцію закону: 67 статей урядового законопроекту зміне­но, вдосконалено 56. Тож, чий законо­проект найкращий, покаже час. Влас­не, Верховна Рада для того й працює, щоб сказати своє слово. В кінцевому рахунку від Президента залежить, на­буде закон чинності чи ні. Що стосу­ється нас — ми відкриті для критики і пропозицій. Новий закон — це, насам­перед, результат консенсусу між усіма учасниками освітнього процесу.

РОБОТОДАВЦІ ТА ВНЗ

— Здається, на пленумі йшлося про активніше залучення роботодавців до процесу реформування освіти. Які за­ходи тут Ви пропонували?

— Останнім часом в Україні заго­стрилася проблема безробіття серед фа­хівців з дипломами про вищу освіту. Щоб її розв’язати, потрібно об’єднати зусилля держави, роботодавців і керівництва ВНЗ. Також треба внести змі­ни до двох законів: «Про вищу осві­ту» і «Про організації роботодавців». Ми пропонуємо надати роботодавцям та їхнім об’єднанням деякі права. На­приклад, спільно з міністерством фор­мувати держзамовлення на фахівців певних профілів, бути у складі вченої ради ВНЗ, брати участь у формуван­ні змісту освіти, вносити пропозиції до Державного класифікатора профе­сій та Переліку напрямів і спеціаль­ностей тощо. Необхідно поєднати ін­тереси вишів і роботодавців, сприяти їхньому соціальному партнерству. Це дасть помітний поштовх для розвитку вищої освіти, зробить її адаптованою до потреб сьогодення.

Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 14

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу