Від   12.10.2012  1/9 – 738

Національній академії наук України, Національній академії педагогічних наук України, всеукраїнським громадським організаціям, статутна діяльність яких пов’язана з галуззю освіти, міністерствам та центральним органам виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні навчальні заклади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам, директорам навчальних закладів

Щодо висування кандидатів (колективів) на здобуття

Державної премії України в галузі освіти 2013 року

Міністерство повідомляє, що Комітет з Державної премії України в галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 929  «Про Державну премію України в галузі освіти» приймає до розгляду матеріали кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2013 року за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти.

Листи-подання, документи та матеріали кандидатів (колективів), оформлені відповідно до Порядку висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти, затвердженого постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 січня 2011 року № 1 (додається), просимо подавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту з  1 листопада 2012 року до 1 березня 2013 року на адресу: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, МОНмолодьспорт України.

Довідки та консультації можна отримати за телефонами: (044) 248-17-37, (044) 248-17-43.

Додаток: на 7 арк.

Міністр,

Голова Комітету з Державної

премії України в галузі освіти                                                        Д. В. Табачник

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

12.10.2012 р. № 1/9 – 738

 Порядок 

висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти

(затверджено постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 січня 2011 №1)

1. Цей Порядок визначає механізм висування організаціями (установами) фахівців у галузі освіти (далі – кандидати), колективів декількох фахівців у галузі освіти (далі – колектив) на здобуття Державної премії України в галузі освіти (далі – Державна премія), розгляду матеріалів та документів кандидатів (колективів) та результатів їх громадського обговорення, прийняття рішення Комітетом з Державної премії України в галузі освіти (далі – Комітет) щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії і внесення на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією, а також вимоги до оформлення подань, документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.

Загальні положення

2. Державна премія присуджується за номінаціями:

дошкільна і позашкільна освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти, в тому числі за створення посібників, дитячої літератури, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному вихованню дітей, оволодінню ними знаннями, уміннями, навичками, за досягнення в розробленні і впровадженні в систему діяльності позашкільного закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей, у тому числі за навчально-методичні роботи в галузі позашкільної освіти;

загальна середня освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного досвіду в галузі загальної середньої освіти, в тому числі за створення підручників, навчально-методичної літератури, які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному оволодінню знаннями;

професійно-технічна освіта – за видатні досягнення в розробленні та впровадженні новітніх технологій навчання та виробництва, що сприяють розвитку професійно-технічної освіти і підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та молодших спеціалістів, у тому числі за створення підручників, які відповідають вимогам сучасних технологій виробництва, сприяють ефективному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та навичок, забезпечують якісний рівень професійно-технічної освіти;

вища освіта – за видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність у впровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір;

наукові досягнення в галузі освіти – за видатні досягнення в наукових дослідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють дальшому розвитку педагогічної науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної науки в галузі освіти у світі.

3. Державна премія присуджується щорічно, по одній у кожній з номінацій, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Державна премія присуджується громадянину один раз за життя. Присудження Державної премії посмертно не провадиться.

5. Громадянину, удостоєному Державної премії, присвоюється звання лауреата Державної премії, вручається Диплом, Почесний знак лауреата Державної премії та виплачується грошова винагорода в розмірі, який визначається кожного року Президентом України за поданням Комітету.

У разі відзначення Державною премією колективу Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

 

Висування кандидатів (колективів)

6. На здобуття Державної премії висуваються громадяни України, які є фахівцями в галузі освіти.

На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути висунуто разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти. Склад колективу, який висунуто на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб.

7. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії здійснюється за номінаціями, зазначеними у пункті 2 цього Порядку.

Зміна номінації, за якою кандидата (колектив) висунуто на здобуття Державної премії, не допускається.

Кандидата (колектив) може бути висунуто на здобуття Державної премії за однією номінацією.

8. Кандидат (фахівець у складі колективу) може бути висунутий на здобуття Державної премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у зв’язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також лише за його згодою.

9. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії провадиться з 1 листопада року, що передує року, в якому присуджується Державна премія, Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, всеукраїнськими громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов’язана з галуззю освіти, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами.

10. Висування кандидатів (колективів) провадиться в обстановці широкої гласності, високої вимогливості та з урахуванням значення творчого внеску кожного з них у розвиток галузі освіти.

Керівники установ та організацій проводять попереднє обговорення  кандидатів (колективів) та їх видатних досягнень в галузі освіти. До участі в обговоренні залучаються представники інших установ і організацій, які працюють у галузі освіти, представники громадських організацій.

11. Рішення про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії приймається відкритим або таємним голосуванням на засіданнях відповідних колегій, вчених (педагогічних) рад освітніх закладів, наукових рад та керівних органів наукових, громадських організацій.

12. Подання про висування кандидатів (колективів), у якому зазначається номінація, за якою висувається кандидат (колектив), разом із документами та матеріалами щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом щорічно до 1 березня.

13. Комітет забезпечує публікацію щорічно до 1 квітня в газетах «Урядовий кур’єр», «Освіта України» та інших друкованих засобах масової інформації, а також на офіційному сайті Комітету списку таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб’єктів їх висування з метою інформування громадськості про висунутих кандидатів (колективи), громадського обговорення їх  видатних досягнень.

14. Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів) надсилаються Комітету до 1 липня. Зазначені матеріали розглядаються спеціалізованими секціями за відповідними номінаціями.

15. За результатами розгляду матеріалів та документів кандидатів (колективів), результатів громадського обговорення спеціалізовані секції Комітету проводять рейтингове голосування щодо висунутих кандидатів (колективів) за відповідною номінацією.

Рейтингове голосування проводиться таємно. В списки для таємного голосування включаються всі кандидати (колективи) у кожній номінації.

Спеціалізованими секціями на розгляд Комітету рекомендується не більше п’яти кандидатів (колективів) у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

16. Комітет приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить щорічно до 15 вересня на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією.

Член Комітету має право голосувати за одного кандидата (колектив) у кожній номінації.

17. У разі якщо в результаті голосування жодний кандидат (колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо таких кандидатів (колективів), але не більше як три рази.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жодний кандидат (колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації.

18. Не допускається до висування на здобуття Державної премії кандидат, який:

виконував лише консультативні, адміністративні чи організаційні функції;

включений у поточному році до колективу кандидатів з іншої роботи, висунутої на здобуття Державної премії України або Державної премії іншої країни;

тричі брав участь у конкурсі на здобуття Державної премії.

Примітка. Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу), під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у відповідній номінації.

 

Перелік та зміст документів і матеріалів

19. До Комітету особисто кандидатом (одним з членів колективу) подаються:

документи (том 1);

опис досягнень (том 2);

анотація досягнень.

20. Вимоги до оформлення документів та матеріалів, що подаються кандидатами (колективами) до Комітету:

1) документи (том 1) і опис досягнень (том 2) подаються у трьох примірниках (формат аркушів А4 – 297х210 мм). До документів (том 1) та опису досягнень (том 2) можуть додаватися монографії, підручники, навчальні посібники (не більше десяти), схеми, карти, альбом фотографій тощо в одному примірнику;

2) на обкладинці кожного тому зазначаються:

повна назва організації (установи), що висуває кандидатів (колективи) на здобуття Державної премії;

назва номінації;

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного кандидата;

3) опис документів із зазначенням номерів сторінок (наводиться на початку кожного тому).

Примітка: у документах не допускається скорочення назв установ, організацій та нерозшифрованих назв. Скорочення можуть бути лише при повторені раніше розшифрованих назв.

Документи і матеріали, що оформлені з порушенням цих вимог, до розгляду не приймаються.

21. Документи (том 1) включають:

1) лист-подання, у якому зазначається точна назва організації (установи), що рекомендує кандидатів (колективи) на здобуття Державної премії, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного кандидата, наукове і практичне значення, масштаби реалізації досягнень та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий соціальний (економічний) ефект, а також прізвище, ініціали та номер телефону виконавця листа-подання.

Лист-подання друкується на бланку організації (установи), що висуває кандидата (колектив), і підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою. Якщо кандидатуру керівника включено до складу кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії, то лист та всі інші документи підписуються заступником керівника організації (установи);

2) додаток до листа-подання, у якому зазначається повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатися робота після її розгляду в Комітеті;

3) дозвіл на відкрите опублікування назви і змісту роботи, прізвищ кандидатів. Дозвіл підписується керівником організації (установи), яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів;

4) реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма кандидатами на здобуття премії, в якому зазначаються:

мета роботи;

наукова новизна;

практичне значення;

кількість публікацій (монографій, підручників, навчальних посібників), захищених дисертацій та інша інформація, що характеризує роботу.

Реферат наукових праць повинен обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл із зазначенням загальної кількості реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити зміни, що відбулися у змісті роботи з часу її попереднього подання.

5) протокол (протоколи) засідання колегії, вченої (педагогічної) ради освітнього закладу, наукової ради керівного органу громадської наукової організації про відбір кандидатів, які висуваються на здобуття Державної премії, де зазначається порядок обговорення та результати таємного голосування. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою;

6) матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій) на підтримку кандидатів (колективів), що висуваються на здобуття Державної премії;

7) довідка на кожного кандидата окремо (одна-дві сторінки), в якій зазначається його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок.

Довідка підписується керівником установи (організації), в якій працює кандидат. Підпис завіряється печаткою.

Якщо довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи кандидата, то документи про висування його кандидатури повинні бути доповнені листом-підтримкою установи (організації), в якій він працює, за підписом керівника установи (організації);

8 ) відомості про кандидатів:

прізвище, ім’я та по батькові (українською мовою відповідно до запису у паспорті у називному та давальному відмінках);

дата народження;

освіта;

спеціальність;

науковий ступінь;

вчене звання;

почесні звання;

місце основної роботи;

посада;

службова адреса та номери телефонів (службовий і мобільний);

домашня адреса та номер телефону.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), в якій працює кандидат, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою із зазначенням дати заповнення;

Примітка: якщо після подання документів і матеріалів змінились відомості про кандидата, то про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет.

9) документи першого тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі в описаній вище послідовності.

При повторному поданні кандидатів (колективів) їх висування та оформлення документів провадиться заново.

22. Опис досягнень (том 2) включає:

1) виклад змісту досягнень, результати та висновки, наукове і практичне значення отриманих результатів. Приводиться список публікацій кандидатів (колективів) стосовно даної роботи;

2) копії основних публікацій кандидатів (колективів), які відносяться  до досягнень в галузі освіти.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

Примітка: Якщо обсяг матеріалів другого тому більше як 250 аркушів, то ці матеріали формуються частинами. Наприклад, том 2, частина 1, том 2, частина 2.

23. Анотація досягнень:

1) в анотації досягнень зазначаються прізвища та ініціали кандидатів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації (установи), що рекомендує кандидатів та коротка характеристика досягнень в галузі освіти, яка містить мету роботи, наукову новизну, наукове і практичне значення, кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, захищених дисертацій, наукових статей, зокрема реферованих у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в анотації необхідно відобразити зміни, що відбулися у змісті роботи з часу її попереднього подання;

2) анотація подається в паперовому і електронному вигляді обсягом до однієї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

3 коментар до “Лист МОНмолодьспорту щодо висування кандидатів на здобуття Державної премії України в галузі освіти”
 1. Могу ли я, заведующий кафедрой, д.т.н., профессор претендовать на Государственную премию Украины в области образования в номинации “Научные достижения в области образования” со следующими результатами моей научной деятельности.

  ОБОСНОВАНИЕ
  Соискатель имеет два высших образования: Харьковский авиационный институт закончил в 1975 году, Военную инженерную радиотехническую академию противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова заочно закончил в 1983 году. Уволился из рядов Вооруженных сил Украины в 2003 году в звании полковник.
  Кандидатскую диссертацию защитил в 1992 году, по специальности «Вооружение и военная техника», тема специальная.
  Докторскую диссертацию защитил в 2007 году по специальности «Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии» на тему: «Методологические основы автоматизированного обучения специалистов с использованием интеллектуальных информационных технологий».
  Решением Аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины от 14 апреля 2011 года (протокол №224-П) присвоено ученое звание профессора кафедры геоинформационных систем и геодезии.
  В период с 2000 г. по 2012 год написаны 7 монографий из них 3 в соавторстве. Все монографические исследования сделаны в сфере образования.

  СПИСОК МОНОГРАФИЙ
  1. Метешкин К.А. Теоретические основы построения интеллектуальных систем управления учебным процессом в вузе. [Текст] Монография / К.А. Метешкин. – Харьков: Экограф, 2000. – 278 с.
  2. Белова Л.А. Логико-математические основы управления учебными процес-сами высших учебных заведений [Текст] Монография / Л.А. Белова К.А. Метешкин, О.В.Уваров. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 272 с.
  3. Метешкин К.А. Кибернетическая педагогика: теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта. [Текст] Монография / К.А. Метешкин. – Международный Славянский университет. Харьков, 2004. – 400 с.
  4. Медведєв В.К. Кібернетична педагогіка (військовий аспект). Основи управ-ління підготовкою військових фахівців на базі інтелектуальних інформаційних технологій. [Текст] Монографія / В.К.Медведєв, К.О. Метешкін. – Харківський університет Повітряних Сил. – Харків, 2005. – 148 с.
  5. Метешкин К.А. Кибернетическая педагогика: лингвистические технологии в системах с интегрированным интеллектом [Текст] Монография / К.А. Ме-тешкин. – Х.: Международный славянский университет, 2006. – 238 с.
  6. Метешкин К.А. Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «Высшая школа Украины» [Текст] Монография / К.А. Метешкин. – Харьковская нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 308 с.
  7. Метешкин К.А. Кибернетическая педагогика: онтологический инжиниринг в обучении и образовании [Текст] Монография / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, Л.АФедорченко, Н.Ф.Хайрова. – Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – ХНАГХ, 2012. – 207 с.

  Кроме монографий, оформлены и изданы следующие сборники научных трудов по проблемам образования и обучения.

  СБОРНИКИ СТАТЕЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ
  1. Метешкін, К.О. Педагогічний експеримент (гіпотези, методи, досвід, рекомендації). [Текст]. Науково-методични матеріали / К.О. Метешкін.- Харків: ХВУ, 2001. – 128 с.
  2. Проблемы кибернетической педагогики: научные статьи для научно – педагогических работников и аспирантов [Текст]. Сборник научных статей / Сост. Метешкин К.А., Харьков: МСУ, 2003 . – 147 с.
  3. Проблемы построения лингвистического обеспечения образовательных систем высшей школы для научно-педагогических работников и аспирантов / Сост. Метешкин К.А., Дубичинский В.В., Федорченко Л.А. – Харьков. Международный Славянский университет. Экограф. – 2005. – 112 с.
  4. Інновації у вищої школі / Збірник наукових праць: статті, тези, пропозиції. Сост. Х.В. Раковський, Н.Х. Раковська., К.О.Метешкін, Л.А.Федорченко. – Х.: МСУ, 2010. – 294 с.

  СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ИЗДАНИЯХ АКАДЕМИИ
  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
  1. Метешкін, К.О. Формування нової методологічної парадигми управління освітою і наукою. [Текст] / К.О. Метешкін, Х.В. Раковський, Н.Х. Раковська. – Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2008. – № 2(6). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.
  2. Метешкін, К.О. Від ідей Болонської декларації до реалій створення колективного інтелекту. [Текст] / К.О. Метешкін, Х.В. Раковський. – Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 1(9). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.
  3. Метешкін, К.О. Інструментальні засоби та механізми їх використання для побудови індивідуальних траєкторій навчання. [Текст] / К.А. Метешкин, К.Д. Гурова. – Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 1(10). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.
  4. Метешкін, К.О. Концепція використання геоинформатики в побудові інформаційно-кіруючої системи «Вища школа України». [Текст] / К.О. Метешкін, І.М. Патракєєв, О.В. Постоєнко. – Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 5(13). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.
  5. Метешкін, К.О. Інструментальні засоби геоінформаційного аналізу профе-сійно-орієнтаційної роботі у внз [Текст] / К.О. Метешкін, Пивовар О.М. – Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2010. – № 3(17). – Режим доступу http://www. nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ em6/emg.html. – Заголовок з екрану.

  Всего научных трудов 188 из них научных статей в разных специализированных журналах опубликовано 87.
  Результаты научных исследований в сфере образования реализованы в 3-х учебных пособиях, одном учебнике, написанном для научно – педагогических работников и аспирантов и в разработке системы поддержки образовательной деятельности кафедры http://kaf-gis.kh.ua/ .

  ВНЕДРЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТА-ТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
  1. Медвєдев В.К. Теоретичні основі побудови інформаційних систем для методичної підтримки педагогічних рішень [Текст] Навчальний наочний посібник / В.К.Медвєдев, К.О. Метешкін. – Х.: Харківський університет повітряних сил. – 2005. – 180 с.
  2. Раковський Х.В. Інформаційні системи та технології у вищій школі: корот-кий курс, адаптований до технологій навчання [Текст] Навчальний посібник / Х.В. Раковський, К.О. Метешкін. – Х.: ХУПС, 2009. – 152 с.
  (Навчальний посібник з грифом МОН МС України, лист №1.4/18-Г-1172 від 23.05.2008 р.)
  3. Метешкін К.О. Інформаційні системи і технології [Текст] Навчальний посібник / К.О. Метешкін, О.Б.Костенко, Т.С.Сенчук. – Харьковская нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2010. – 186 с.
  (Навчальний посібник з грифом МОН МС України, лист №1.4/18-Г-786 від 25.03.2010 р).
  4. Метешкин К.А. Краеугольные камни пирамиды знаний научно-педагогических и педагогических работников. 21 век [Текст] Учебник / К.А.Метешкин. – Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – ХНАГХ, 2012. – 335 с.
  (Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебник для научно-педагогических, педагогических работников и аспирантов. Письмо №1/11-11560 от 8.12.11г).
  5. Метешкин К.А. Основы интеграции педагогических и информационных компетенций [Текст] Программа тренинга / К.А.Метешкин. – Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – ХНАГХ, 2012. – 25 с.
  6. Система поддержки образовательных процессов кафедры геоинформационных систем, оценки земли и недвижимости [Электронный ресурс] / Гл. редактор К.А.Метешкин. – 2010. – режим доступа http://kaf-gis.kh.ua/ – Заголовок с экрана.
  7. Метешкин Константин Александрович персональный сайт [Электронный ресурс] / Модератор К.А.Метешкин. – 2010. – режим доступа
  http://www.meteshkin.com.ua/ – Заголовок с экрана.

  За научную деятельность в сфере образования в 2007 году соискатель стал дипломантом конкурса «Кращий науковец року» и награжден грамотой Харьковской областной государственной администрации.
  В 2008 году Ассоциацией частных вузов награжден почетным знаком «За розбудову освіти».
  В 2009 году принимал участие в Парламентских слушаниях в Верховном Совете Украины при обсуждении проекта Стратегии инновационного развития Украины на 2010 – 2020 года.
  Биографические данные о соискателе помещены в книгу «Науковці України – еліта держави ІІ».

  1. Довідки та консультації щодо цього можна отримати за телефонами: (044) 248-17-37, (044) 248-17-43.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *