У Баку відбулася міжнародна виставка «Освіта і кар’єра». Її було організовано на державному рівні за офіційної підтримки Міністерства освіти Азербайджану. Презентація української системи освіти викликала велику зацікавленість у відвідувачів виставки – абітурієнтів, студентів, учнів старших класів і їхніх батьків. Тобто у всіх тих, хто бажає здобути якісну освіту. За роки існуван­ня Українського державного цен­тру міжнародної осві­ти це – перший захід, коли УДЦМО представ­ляв Україну на офіційно­му рівні з власним ви­ставковим стендом. На стенді УДЦМО також було представлено інформаційні матеріали 27 вищих навчальних закла­дів України. НА ВСІХ КАНАЛАХ НТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» Усього в міжнародній виставці взяли участь 20 країн світу, зокрема Ве­ликобританія, США, Ні­меччина, Канада, Швей­царія, Чехія, Південна Корея, Кіпр, Литва, Біло­русь, Об’єднані Арабські Емірати та багато інших. Із Росії були тільки окремі ВНЗ Санкт-Петербурга. Перед початком ви­ставки Посол Украї­ни в Азербайджанській Республіці Олександр Міщенко  та директор УДЦМО Василь Шик протягом 40 хвилин да­вали інтерв’ю в прямому ефірі на першому кана­лі національного телеба­чення Азербайджану. 20 вересня стенд УДЦМО відвідав міністр освіти Азербайджану. Цей сюжет був показаний по усіх телевізійних каналах НТВ «Співдружність» кра­їн СНД. Окрім цього, під час виставки було дано інтерв’ю ще трьом теле­візійним каналам, а та­кож іранському каналу телебачення. 21 вересня в рамках заходу відбула­ся презентація на тему «Система освіти України», на якій були старшоклас­ники, їх батьки й журна­лісти. Вони дізналися про систему освіти України, порядок організації при­йому іноземців на на­вчання, отримали відпові­ді на численні запитання. Цього самого дня другий національний канал те­лебачення Азербайджану взяв інтерв’ю в директо­ра УДЦМО. Протягом трьох ви­ставкових днів стенд УДЦМО відвідали понад 1500 учнів випускних класів і студентів ви­щих навчальних закла­дів Азербайджану. Було роздано понад 3000 бу­клетів ВНЗ та іншої до­відкової інформації. КРАСИВА І БЕЗПЕЧНА КРАЇНА На презентації відві­дувачам розповіли про систему вищої освіти України, про визнання українських дипломів в інших країнах, про найсильніші наукові шко­ли, інновації в системі освіти, конкурентоспро­можність наших спеціа­лістів на міжнародному ринку праці. Не обми­нули увагою й умови в’їзду іноземних сту­дентів в Україну та їх проживання під час на­вчання. Презентацію від­крив директор «Україн­ського державного цен­тру міжнародної освіти» МОНмолодьспорту Ва­силь Шик. Він окреслив особливості вітчизняної освітньої галузі, розпо­вів про умови нашого законодавства стосов­но прийому зарубіжних студентів, в тому числі громадян Азербайджану. Потім узяла слово ди­ректор державного під­приємства «Інформаційно-іміджевий центр» МОНмолодьспорту України Вікторія Сергієнко.  – Навчатися в Укра­їні престижно, – за­значила вона. – Укра­їна входить до десятки держав, які мають най­більшу кількість зару­біжних студентів і в якій немає міжрасових, ет­нічних і релігійних кон­фліктів. Освіта в нас де­шевша, ніж у Європі, і безпечніша, ніж у бага­тьох країнах. А рівень спеціалістів такий са­мий, як і в Європі та Північній Америці. Іно­земні студенти здобува­ють дипломи державно­го зразка двома мовами, і їх визнають у всьому світі. Україна – красива і дружня держава. Жи­вучи і навчаючись тут кілька років, не полюби­ти її неможливо. У здо­бутті освіти в Україні є лише один мінус – піс­ля завершення навчання вам не захочеться зали­шати цю країну. Після Вікторії Сергієнко виступив дирек­тор Центру міжнарод­ного співробітництва Харківського національ­ного університету іме­ні Каразіна Станіслав Ігнатьєв. Він розповів про інновації в системі освіти України. Приєд­нання країни до Болон­ського процесу не лише підвищило рівень вищої освіти, а й відкрило ви­пускникам українських ВНЗ можливість працев­лаштування в Європі. Також на презентації виступили проректор з навчально-педагогічної роботи Харківського на­ціонального університе­ту імені Каразіна Зариф Назиров і декан фа­культету навчання іно­земних громадян Хар­ківського національного університету радіоелек­троніки Мурад Омаров з презентаціями своїх уні­верситетів. Після офіційної части­ни майбутні студенти та їхні батьки мали можли­вість особисто поспілку­ватися з представниками міністерства і престиж­них українських ВНЗ і отримати відповіді на свої запитання. Едуард ТУРЛО, «Освіта України» № 41

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу