Перший день весни ознаме­нувався відкриттям одного з найбільш помітних і масштаб­них презентаційних заходів в українській освітній галузі. ІІІ Міжнародну виставку «Сучас­ні заклади освіти — 2012», яка відбувалася 1-3 березня у ви­ставковому центрі «КиївЕкспо-Плаза», урочисто відкрив мі­ністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. «В умовах глобалізації створення економіки знань неможливе без якісної освіти. І нам усім треба пишатися тим, що українська освіта сьогодні займає передо­ві позиції у світі», — наголо­сив міністр у своєму вітально­му слові.

ІІІ Міжнародна вистав­ка «Сучасні заклади освіти — 2012» — найвища рейтингова презентація досягнень, здо­бутків і інноваційних впрова­джень у науково-освітній галузі нашої держави. «Ми відкрива­ємо не просто виставку, а цілий комплекс інноваційних проек­тів», — зазначив Дмитро Воло­димирович.

Географія виставки свідчить про її високий рівень і попу­лярність — учасниками стали представники не лише всіх ре­гіонів України, а й колеги-освітяни з Росії, Польщі, Чехії, Сло­ваччини, Естонії, Швейцарії та США. За словами Президен­та Національної академії педа­гогічних наук України Василя Кременя, виставка стала май­данчиком для обміну досвідом між усіма її учасниками.

Цього року на зібранні було представлено близько 800 нау­кових закладів, центрів, видав­ництв, підприємств, асоціацій, які змагалися між собою за на­городи в різних конкурсах. У рамках виставки було оголо­шено Тиждень всеукраїнських і міжнародних науково-освіт­ніх проектів «Україна — Єв­ропа — Світ—2012» — чудова нагода для української учнів­ської і студентської молоді пре­зентувати свої дослідження. Близько 150 науково-практич­них конференцій, круглих сто­лів, семінарів, презентацій, майстер-класів з участю провідних фахівців-освітян і видатних на­уковців з успіхом відбулися в рамках виставки. Під час уро­чистої церемонії відкриття Дмитро Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового ви­ставкового конкурсу у номіна­ціях: «Лідер вищої освіти Укра­їни», «Лідер післядипломної освіти України», «Лідер міжна­родної діяльності», «Лідер нау­кової діяльності». Престижні нагороди отримали представни­ки найкращих вищих навчаль­них закладів із різних регіонів України.

«Освіта України» № 10

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу