Спільні виклики сьогодні постають перед усіма країнами Європи… Українська делегація на чолі з першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгеном Сулімою взяла участь в IX Конференції міністрів Ради Європи, відповідальних за молодіжну політику, що відбулась у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Тема заходу – «Доступ молоді до прав: розвиток та інновація молодіжної політики». На конференції були урядові делегації більш як 50 держав, представники органів Ради Єв­ропи, СНД, ОБСЄ, ЮНІСЕФ, Всес­вітнього банку, інших міжнародних урядових і неурядових організацій, а також представники молодіжних громадських організацій. УРАХУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ПОТРЕБ Головою конференції обрано пред­ставника країни-господаря – мі­ністра освіти і науки Російської Федерації Дмитра Ліванова, а за­ступником – Євгена Суліму. Захід відбувся під гаслом «Молодь є осно­вним ресурсом інноваційного розви­тку держави». Спікери наголосили на важливості повноправної участі молоді в суспільно-політичному жит­ті кожної країни. Із занепокоєнням учасники зібрання відзначили фак­ти виявлення політичної байдужос­ті молоді в Європі, втрати довіри до державних інститутів і, передусім, втрати почуття впевненості в мож­ливості впливу на актуальний стан політичної й економічної складових суспільного життя. Метою конфе­ренції окреслено пошук нових форм динамічного діалогу з молоддю з урахуванням її реальних потреб і виправданням її сподівань. Робота здійснювалась у рамках трьох дискусійних панелей: соці­альне залучення молоді; демокра­тія й участь молоді в процесі роз­витку суспільства; життя разом у різноманітному суспільстві. Завершальна сесія відбулася під головуванням голови української делегації Євгена Суліми. Були пред­ставлені доповіді членів Комітету директорів та Консультативної ради з питань молоді Ради Європи відпо­відно до панельних секцій Конфе­ренції, на яких розглянули ключо­ві аспекти доступу молоді до прав. НАВЧИТИСЯ ЖИТИ РАЗОМ За результатами панелі «Соціаль­не залучення молоді» урядам кра­їн – членів Ради Європи реко­мендовано інвестувати в якісну й інтегруючу освіту, що має сприяти зацікавленості молоді в освіті, під­тримці її особистісного розвитку, визнанню різноманіття й сприян­ня якісного переходу від освіти до ринку праці. В рамках цього кра­ща взаємодія між формальною й неформальною освітою/навчанням є фундаментальною, так само, як і розвиток підприємницької освіти й якісної професійної практики. Учасники панелі «Демократія та участь молоді в процесі розвитку суспільства» визнали, що для ви­роблення механізму, який доведе плідну участь молоді у створенні молодіжної політики, співробітни­цтво має бути на локальному, ре­гіональному, національному й єв­ропейському рівнях. Усі учасники такого механізму мають бути визначені прозорим демократичним шляхом і повинні мати відповідні права й обов’язки. Суспільство – мати можливість вносити свій вклад у роботу таких структур. Водночас потрібно забезпечити прозорість і результативність цих процесів. За дискусійним напрямом «Жит­тя разом у різноманітному суспіль­стві» Раді Європи рекомендовано опрацювати і впровадити в життя конкретний план дій із запобігання й боротьби з ненавистю, що спо­нукає до насильства, і з підбурю­ванням до такого насильства. А це шкодить насамперед молоді через внесення необхідних пропозицій молодіжної політики й підтриман­ня дій країн-членів у цьому напря­мі, використовуючи механізм моні­торингу і співпраці з молодіжними організаціями для розвитку ефек­тивного законодавства і ведення ді­євої молодіжної політики. ЩОБ СТАТИ ПОВНОЦІННИМ РЕСУРСОМ Конференцію завершив виступ Єв­гена Суліми. Він зазначив, що ши­рокий спектр учасників і їхнє пред­ставництво демонструє особливу увагу до питань молоді й молодіж­ної політики в Європі. У рамках конференції відбув­ся і Молодіжний захід, якому Єв­ген Миколайович приділив особли­ву увагу у своєму виступі. Отже, молоді люди у висновках зібран­ня зазначили, що необхідно залу­чати молодь до розробки й утвердження стратегій і планів дій щодо надання рівних можливостей, на­приклад, для людей з обмежени­ми можливостями, із сільської міс­цевості, неблагополучних регіонів, особливо виділяючи роль молодих працівників у процесі соціалізації молоді. Також необхідно визнати роль молодіжних організацій і нацрад як один із засобів розширення участі молоді в громадському жит­ті. Представники молоді Ради Єв­ропи закликають встановити нові й поліпшити існуючі канали надан­ня інформації. Також наголошується на важли­вості створення плану дій для боротьби з насильством, забезпечен­ня молодих людей інформацією про власні права.  – Вважаю, що висновки за ре­зультатами Молодіжного зібрання мають вплинути на подальші дис­кусії в Молодіжному секторі Ради Європи, – сказав Євген Суліма. Перший заступник міністра на­голосив, що сучасна демократія характеризується певними свобо­дами – слова, вибору, самовира­ження й самовизначення. І мало хто з молодих людей замислюється, що справжня свобода – це насамперед відповідальність і повага до думки іншого, відповідальність за власне майбутнє й за майбутнє своєї ро­дини і країни.  – Тому молодіжна політика – це внесок у розвиток демократії в Європі майбутнього, – сказав Єв­ген Суліма. – Нездатність прище­пити молоді основні демократичні принципи несе пряму загрозу демо­кратії. Несприйняття молоддю цієї простої істини тягне за собою, як це не сумно, смерть феномена демо­кратії в суспільстві. На мій погляд, це основна проблема сьогоднішньої молодіжної політики. На конферен­ції багато говорилося про молодь як ресурс соціально-економічного роз­витку. Та потрібно зрозуміти: щоб стати повноцінним ресурсом, мо­лодь повинна ввійти в усі проце­си суспільного розвитку, зокрема, й політичні. СПІЛЬНІ ЗАВДАННЯ ВИРІШУВАТИ РАЗОМ За словами Євгена Суліми, тільки через широке й системне вивчення динамічних соціальних, економіч­них і політичних реалій, культурних і історичних традицій і особливос­тей розв’язання проблем в галузі молодіжної політики, які є в краї­нах Європи, ми зможемо дивитись у майбутнє. Таку дослідницьку ро­боту потрібно розширювати як на рівні структур і програм Ради Єв­ропи, так і в кожній країні.  – Конференція – це не зовсім молодіжний за формою захід, але я сподіваюсь, що в майбутньому ми знайдемо компроміс між завдан­нями конференції профільних мі­ністрів Ради Європи й реальними повсякденними проблемами, які по­стають перед молоддю в усій Євро­пі, – підсумував Євген Суліма. – Основне – щоб була можливість висловитись і бути почутим. І це нам вдалося на конференції. Пе­ред нами усіма постають спільні завдання, й вирішувати їх нам також разом. ВНЗ ГАРМОНІЗУВАТИ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ В рамках візиту української делегації на чолі з першим заступником мі­ністра освіти і науки, молоді та спорту Євгеном Сулімою на IX Кон­ференцію міністрів з питань молодіжної політики під егідою Ради Євро­пи проведено робочу зустріч з головою Ради ректорів вищих навчальних закладів Санкт-Петербурга Володимиром Васильєвим, який водночас обі­ймає посаду ректора Санкт-Петербурзького національного дослідного уні­верситету інформаційних технологій, механіки й оптики. До Ради ректорів ВНЗ Санкт-Петербурга входить 103 вищих навчальних заклади. Із них: 47 – державних, 18 – військових, 1 духовна академія. Сторони обмінялися актуальною інформацією з питань освіти і науки в обох країнах щодо досвіду роботи Спілки ректорів як у Російській Фе­дерації, так і в Україні. Російською стороною презентовано навчальний посібник, підготовлений з участю українських і російських учених. Укра­їнську делегацію поінформовано про велику зацікавленість у поглиблен­ні двостороннього співробітництва. Євген Суліма запропонував розпочати співробітництво у сфері гармонізації магістерських програм для підготов­ки фахівців у галузі інформаційних технологій між Санкт-Петербурзьким національним дослідним університетом інформаційних технологій, меха­ніки та оптики й Харківським національним університетом радіоелектро­ніки. Володимир Васильєв підтримав цю пропозицію. За матеоіалами сайту МОНмолольспооту «Освіта України» № 40

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу