Борис Жебровський закликав керівників методичних служб скласти «авторитарну зброю» й перейти на бік учительства Заступник міністра провів нараду із завідуючими методичних кабінетів сільських районів. Варто відзначити, що ця зустріч не є першою – з ініціативи Бориса Михайловича вже відбувся цикл нарад із представниками методичних служб різних рівнів. Борис Жебровський роз­почав зібрання цікавим «військовим» тверджен­ням: не можна «проривати­ся» на всіх ділянках фронту. І в реформуванні будь-чого, а особливо – освітньої систе­ми, також не можна братися за поліпшення всього й одра­зу. Адже може не вистачи­ти ні сил, ані ресурсів. Тому треба зважати на ті напрями, що, безумовно, впливають на якість освіти, але не є занад­то дорогими. НЕ ТИСНУТИ, А СТИМУЛЮВАТИ Серед резервів підвищення ефективності галузі освіти – оптимізація роботи вертикалі її управління. І ця вертикаль не повинна тиснути на підле­глих, а стимулювати їх. Борис Михайлович розпо­вів, як працівники Департа­менту МОНмолодьспорту від­відали місто Ржищів, що на Київщині.  – Ми подивилися, яким чи­ном те, про що ми говоримо в міністерстві, доходить до кон­кретної звичайної школи, – розповів він. – Адже на шля­ху від міністерства до вчителя дехто може «гратися» в дитя­чу гру «зіпсований телефон». Саме тому потрібен безпосе­редній контакт із працівника­ми галузі.  – Тема зустрічі – модер­нізація, «перезавантаження» методичних служб в Україні. Ми вже зустрічалися щодо цього з вашими колегами – директорами інститутів післядипломної освіти, началь­никами обласних управлінь, начальниками управлінь осві­ти обласних центрів, – звер­нувся до учасників заступ­ник міністра. Він підготував запитання. Першим з них було: від яких функціональ­них обов’язків, на вашу дум­ку, для вас не властивих, ви хотіли б звільнитися?  – Мабуть, в освітній га­лузі кількість обов’язків не зменшиться, адже ми вико­нуємо всі поставлені завдан­ня, – відповіла завідуюча ра­йонним методичним кабінетом працівників освіти Турійського району Волинської облас­ті Алла Євтушок. – Справа в розмежуванні обов’язків між відділом освіти і методичним кабінетом: за що повинні відповідати працівники відділу освіти, а за що – методич­ний кабінет? Ми розуміємо, що в нас є статут, однак виконуємо чимало інших управ­лінських функцій. Були такі роки, коли методист відпові­дав і за харчування, й за індивідуальне навчання… НЕ КОНТРОЛЮВАТИ, А КОНСУЛЬТУВАТИ Методичним службам доціль­ніше виконувати не управ­лінські, а консультативні функції, – сказав Борис Жебровський. Наприклад, так від­бувається у Фінляндії, освітню систему якої вважають найя­кіснішою в Європі.  – Взагалі, до школи тре­ба приходити тільки для кон­сультації. Перевірки протягом року – неприпустимі. Є про­грама, є завдання, є фініш – відповідай за результат. А ось якщо виникають складнощі – звертайся до методичної служ­би, тоді тобі допоможуть, – зазначив Борис Михайлович. Ще одним актуальним за­питанням було, якої допомоги нині потребує вчитель? Чого йому не вистачає – підруч­ників, комп’ютерів чи розро­бок уроків? Ректор Черкаського облас­ного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Че­пурна вважає, що дуже час­то в селі вчитель потребує. термінової методичної допо­моги. Адже він має бути го­товим працювати за новими освітніми стандартами почат­кової освіти. І саме методич­ні служби повинні не тільки проінформувати вчителів про сучасні новації в освітньому процесі, а й підготувати їх до роботи в нових умовах і озбро­їти новими методичними напрацюваннями. ВЧИТЕЛІ ВЧИТЕЛІВ Завідуюча районним методич­ним кабінетом Оріхівського району Запорізької облас­ті Світлана Дяченко вважає, що найбільше потребують до­помоги молоді педагоги. Адже їм ще потрібно створити влас­ну результативну систему роботи. Лідія Оранчук – завідую­ча Балтським районним ме­тодичним кабінетом Одеської області вважає, що нині вчи­тель може отримати різнома­нітну корисну інформацію з багатьох джерел. А завдання методичних служб – навчи­ти працювати з нею, обирати доцільні педагогічні технології.  – Завдання – навчити учня вчитися, адже сума знань нічо­го не вирішує, бо вони швид­ко змінюються. А ваше завдання – навчити вчителя користуватися інформацією. Це, взагалі, те саме, – звер­нувся до працівників методич­них служб Борис Михайло­вич. Одним з найважливіших завдань він назвав розванта­ження вчителя від так званої «паперової творчості» і ви­вільнення часу для творчості справжньої. На нараді виступила Ольга Малишева – головний спеці­аліст Департаменту загальної середньої та дошкільної осві­ти. Вона звернула увагу на те, що вчитель, який атесту­ється, витрачає надто багато часу на підготовку узагальне­них матеріалів з досвіду робо­ти, оформлення робочих па­пок. Запропонували гуманніше ставитися до організації атестаційного процесу. ЩОБ У МЕТОДКАБІНЕТІ – ЯК У РАЮ Під час зустрічі згадали і про Всеукраїнський форум «Бать­ки і діти». Заступник міністра вважає, що цей досвід необ­хідно поширювати: проводити такі форуми не тільки на за­гальнодержавному, а й на об­ласному й районному рівнях.  – А основне – проводити такі зібрання в школі, – каже Борис Михайлович. – Потріб­но, щоб батьківський і учнів­ський комітети сіли за один стіл, поговорили. І не про гло­бальні речі, а про життя сво­єї школи. Зрозуміти, що саме потрібно зробити, щоб дітям краще й комфортніше навча­лось, батьки приділяли їм біль­ше уваги, а вчителі допомагали створювати комфорт для учнів не тільки в школі, а й у сім’ї. Заступник міністра зазна­чив, що першорядним за­вданням методичних служб є максимальний захист педаго­гічних працівників, які сумлін­но виконують свої професійні обов’язки, виявляють творчу ініціативу, постійно вдосконалюючи форми й методи робо­ти.  – Я закликаю керівників методичних служб скласти ав­торитарну зброю й перейти на бік учительства! Адже ви – найближчі до вчителя порад­ники, консультанти і друзі. А не перевіряючі, які повинні жахати. Ви маєте стати «рай-методкабінетами» – кабіне­тами, які для вчителя будуть раєм, а не пеклом, – закли­кав Борис Жебровський. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 43

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу