І на інших подивитися і себе показати, налагодити співпрацю між навчальними закладами, поспілкуватися за круглими столами і на семінарах, а також у неформальній обстановці. Таку можливість мали учасники четвертої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» – одного з найпотужніших галузевих форумів. Співорганізаторами стали Міністерство освіти і на­уки, молоді та спорту й Національна академія педаго­гічних наук України. До речі, Розпорядженням Кабінету Мі­ністрів виставці «Інноватика в сучасній освіті» з 2010 року офіційно надано статус націо­нальної і введено до переліку національних виставок, що про­водяться в Україні. УСІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ Представництво було справді широким: усі регіони України і 625 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові й методичні центри, регіональні й муніципальні органи управлін­ня освітою, видавництва, міжна­родні установи і представництва, підприємства і бізнес-структури, що забезпечують галузь освіти засобами навчання. Досвідом з освітянами поділились і колеги з Польщі, Словаччини, Швейца­рії, Чехії, Італії. На виставці постачальники обладнання для освіти презен­тували електронні засоби на­вчання. Зокрема, для раннього розвитку, сучасні шкільні до­шки різних типів тощо. ОСВІТА ЧУТЛИВА ДО ІННОВАТИКИ Відкрили виставку представни­ки організаторів. МОНмолодьспорту представляв заступ­ник міністра Петро Куліков, а НАПН – її перший віце-прези­дент Володимир Луговий і віце-президент Андрій Гуржій.  – Сучасна освіта України тісно пов’язана з інформаційни­ми технологіями, має потужний потенціал і завдяки підтримці держави розвивається й міцні­шає, – зазначив Петро Мусійович. Андрій Гуржій сказав, що сьогодні освіта надзвичайно чутлива до інноватики і запро­сив відвідати семінари, в яких беруть участь фахівці академії. Таких під час виставки було близько сорока. Скориставшись запрошенням віце-президента, ми завітали на семінари Інсти­туту проблем виховання НАПН. Тема одного з них – «Іннова­ційні підходи до формування в дітей і учнівської молоді сімей­них цінностей». Фахівці інститу­ту презентували програмно-ме­тодичний комплекс для учнів 8 – 9 класів, який має на меті підготувати школярів до майбут­нього сімейного життя. БЕЗ РОБОЧИХ РУК РОЗРОБКИ НЕ ВПРОВАДИТИ Від системи професійно-техніч­ної освіти, яка сьогодні може похвалитися інноваційними технологіями навчання і вироб­ництва, прибув на виставку по­тужний десант.  – Ми не можемо бути осто­ронь передових процесів, що відбуваються в галузях еконо­міки. І ми повинні готувати кваліфіковані кадри, які могли б працювати на сучасній техні­ці, обладнанні і за новими тех­нологіями, – розповів «Освіті України» директор Департамен­ту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслав Супрун. – Найновітніші роз­робки в будь-якій галузі не мо­жуть бути впроваджені в жит­тя без робітничих рук. На стендах навчальних за­кладів і цілих областей можна було ознайомитися з новими професіями, державними стандартами ПТО, з навчально-ме­тодичним забезпеченням. Профтехосвітяни із задово­ленням ділилися досвідом. Як запевняють викладачі ВПУ На­ціонального педагогічного уні­верситету імені Михайла Драгоманова, випускники цього закладу можуть працювати на сучасних конвеєрах, наприклад, таких, як на заводах німецько­го концерну BMW. А в Пол­тавському ПТУ № 23 вже два роки навчають учнів з вадами слуху, які здобувають робітни­чу професію «плиточник-облицювальник, монтажник гіпсокартонних конструкцій». Така практика дала результат: один з випускників з першого вересня прийнятий на роботу майстром виробничого навчання! НАЙКРАЩІ ЗА РЕЙТИНГОМ МОНмолодьспорту вперше за роки незалежності нашої дер­жави створило національну систему рейтингового оціню­вання вищих навчальних за­кладів України. Систему побу­довано з урахуванням вимог міжнародних освітніх рейтин­гів. Проведено системний ана­ліз діяльності 229 ВНЗ України і визначено найкращих. На ви­ставці «Інноватика в сучасній освіті» найкращі університети нагороджено дипломами «Лі­дер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України». Золоті й срібні медалі вистав­ки очікували на переможців кон­курсу з тематичних номінацій, серед яких «Інноватика в діяль­ності навчальних закладів різних рівнів» (досвід, проекти, програ­ми, технології), «Нововведення в дидактичних засобах навчання», «Інноваційні інформаційно-ко­мунікаційні технології в навчаль­но-виховному процесі», «Науково-методичне та організаційне забезпечення навчання дітей з особливими потребами» тощо. P.S. За три дні освітяни пре­зентували сотні розробок, вар­тих того, щоб про них почула країна. Тож у найближчих но­мерах газети ми розповідати­мемо про цікавий інновацій­ний досвід українських освітян. МОВОЮ ЦИФР У виставці взяли участь:  – університетів, ака­демій, інститутів, ко­леджів,  технікумів, нау­ково-методичних центрів, міжнародних установ;  – закладів післядипломної освіти, шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів;  – навчально-методич­них центри та заклади професійно-технічної освіти;  – підприємств, ком­паній, фірм-виробників і дистриб’юторів засобів навчання, видавництв, засо­бів масової інформації. Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 43 Фото Максима КОРОДЕНКА

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу